“Fikirlər gecəsi” adlı tədbir keçiriləcək

0
391

Fikirlər gecəsi: “Təxəyyülün hökmranlığı” – “Memar, sənətkar və vətəndaş: şəhəri düşünmək”

İnstitut Français (Fransız İnstitutu) 25 yanvar tarixində dünyada eyni gündə keçirilən “Fikirlər gecəsi”nin (Nuit des İdées) 2-ci buraxılışını təqdim edir. Bu tədbir intellektualları, tədqiqatçıları, sənətkarları və “Təxəyyülün hökmranlığı” mövzusunda qərarverici məsul şəxsləri bir araya toplayır.

Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi və Azərbaycan Fransız İnstitutu Sizi, yanvarın 25-i, 19:00-22:00 saatlarında keçiriləcək, “Memar, sənətkar və vətəndaş: şəhəri düşünmək” mövzusu ətrafında müzakirələrdə fəal iştirak etməyə dəvət edirlər.

Son onillikdə iqtisadi inkişaf sayəsində Bakının siması tamamilə dəyişilib. Yeni müasir yaşayış məntəqələri və xüsusi üslubda tikilən mədəniyyət ocaqları buna bir nümunədir. “Fikirlər gecəsi – 2018” Bakı əhalisinin artımı və şəhərin genişlənməsi nəticəsində yaranan yeni perspektivlər və layihələr haqqında müzakirələr aparmağı təklif edir. Tədbir boyunca şəhərin bu günü və sabahı, eləcə də cəmiyyətdə əlverişli yaşayış şəraiti yaratmaq bacarığı haqda danışılacaq.

Sənətkarları, memarları, şəhərsalma mütəxəssislərini, tələbələri və bu mövzu ilə maraqlanan bütün insanları, Bakı şəhərinin inkişafı və mədəni irsinin qorunmasında təxəyyülün yeri və rolu haqda debatlara dəvət edirik.

Müzakirələr Azərbaycan və rus dillərində aparılacaq (fransız dilinə sinxron tərcümə ilə)

Moderator: Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin mədəni işlər üzrə müşaviri Yoan Şitterer

Çıxış edənlər:

Jan-Pyer Buffi – fransız memarı, Buffi Associés Memarlıq və şəhərsalma Agentliyin təsisçisi və direktoru
Andrea Dö Fransi : fransız memarı
Elçin Əliyev – memar, Baku Memarlıq Klubunun rəhbəri, Bakının mərkəzi küçələrinin yenidən qurulması layihələrinin məsul şəxsi
Sabina Şıxlinskaya – Sənətkar və sərgi kuratoru
Müslim İmranlı – “Pillə” memarlar və şəhərplanlayıcılar təşkilatının nümayəndəsi

25 yanvar, 19:00
Məkan: YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzi
Giriş sərbəstdir

________
Ночь идей: «Власть воображению» – Архитектор, деятель искусства и гражданин: мыслить о городе

Во всем мире и в один день 25 января 2018 года Французский Институт представит 2-ой выпуск «Ночь идей» (Nuit des Idées), собирающих по всему миру интеллектуалов, исследователей, деятелей искусства и лиц, обладающих правом принятия решений вокруг темы «Власть воображению».

Посольство Франции и Французский Институт в Азербайджане приглашают вас 25 января в 19:00 принять участие в обсуждениях на тему «Архитектор, деятель искусства и гражданин: мыслить о городе».

Последние 10 лет город Баку является очагом крупнейших инвестиций и изменений, которые значительно изменили архитектурный облик города. В пример этому можно привести современные жилые здания и культурные учреждения задуманные в оригинальном стиле. В течении «Ночи идей» предлагаем Вам дебатировать вокруг задач и перспектив, созданных вследствие роста населения и расширения города. Это станет возможностью для обмена опытом и размышлениями о сегодняшнем и завтрашнем дне города и о способности общества превратить город в пространство, где существуют благоприятные условия как для людей так и для окружающей среды.

Приглашаем всех деятелей искусства, архитекторов, градостроителей, студентов и просто любознательных граждан дебатировать о роли и значении воображения в развитии города Баку и в сохранении его богатого исторического достояния.

Дискуссия будет проходить на русском и азербайджанском языках с одновременным переводом на французский язык.

Ведущий: Советник по вопросам Сотрудничества и Культуры Французского посольства в Азербайджане, Йоан Шиттерер.

Выступающие:

Жан-Пьер Буффи – французский архитектор, основатель и директор Агентства по архитектуре и градостроительству Buffi Associés
Андреа Де Франси : французский архитектор
Эльчин Алиев – архитектор, президент Бакинского Архитектурного Клуба, отвечающий за реставрацию центральных улиц города Баку.
Сабина Шихлинская – Деятель искусства и куратор
Муслим Имранлы – представитель ассоциации архитекторов и градостроителей “Pillə”

25 января, 19:00
Место проведения: Центр Современного Искусства YARAT
Контактный номер: (012) 505 14 14
Вход свободный

________
Night of Ideas: “Imagination to the Power” – The Architect, the artist and the citizen: thinking the city

The third edition of the Night of Ideas, created by the Institut Français (Paris), will gather leaders, researchers, artists, architects and decision-makers around the world on Thursday, January, the 25. to discuss on the theme: “Imagination to the Power”.

The Institut Français d’Azerbaidjan and the French Embassy in Azerbaijan invite you to debate on the theme “The Architect, the Artist and the Citizen: Thinking the City”, on Thursday, January 25. from 7 pm to 10 pm in the YARAT Contemporary Art Center.

The city of Baku has been experiencing an economic boom for more than a decade. This process has been followed by a necessary re-organisation of urban space and the construction of new housing and cultural institutions with an original architectural style. The population growth and uninterrupted expansion of Baku are source of new challenges and possibilities, which we propose to discuss during the Night of Idea 2018. This event will give the opportunity to exchange experiences and reflections on the today’s and tomorrow’s cities, and on the ability of the community to create a living space that respects people and the environment.

Whether you are artists, architects, urban planners, students, or a curious citizen, join us to discuss the place and role to be given to the imagination in the transformation of the city of Baku and in the preservation of its rich historical heritage.

The discussion will be held in Azerbaijani
and Russian, with simultaneous French translation

Moderator: Johan Schitterer, Cultural Counselor of the French Embassy

Speakers:

Jean-Pierre Buffi – French architect, founder and director of the architectural and urbanism agency Buffi Associés
Andrea De Francis: French architect
Elchin Aliyev – architect, Chairman of Baku Architectural Club, in charge of the restoration of Baku city center
Sabina Shikhlinskaya – artist and curator
Muslim Imranli – representative of “Pillə”, association of architects and urban planners

January 25, 7 p.m
Location: YARAT Contemporary Art Centre
Free admission