Hacı Zeynəlabdin Tağıyevın xatirə gecəsi

0
609

XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində yaşamış məşhur sahibkar və mesenat Hacı Zeynalabdin Tağıyev, ad və fəaliyyətində vətənpərvərlik, nəciblik, comərdlik, xalqına və ailəsinə sadiqlik kimi insana xas ən ali keyfiyyətlərin təcəlli tapdığı şəxsiyyətlər sırasındadır.
Hacı Zeynalabdin Tağıyev ictimai, maarifçilik və xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə ümumxalq sevgisini qazanmış və əbədi olaraq xalqın yaddaşında yaşayacaqdır.
H.Z.Tağıyevın həyat və fəaliyyəti haqqında məlumatlarını sizinlə bölüşəcəkdir:
Fərhad Cabbarov – Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin elmi katibi, Tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru;
Nazim Abdullayev – BP-nin kəşfiyyat üzrə aparıcı mütəxəssisi, Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, H.Z.Tağıyevın nəticəsi;
Səidə Miri-zadə – AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun böyük elmi işçisi, geologiya va mineralogiya elmləri namizədi.

Giriş sərbəstdir

3 fevral – 15:00-17:00

Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi

 Живший в конце XIX и начале XX века известный предприниматель и меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев относится к числу тех личностей, чьё имя и деятельность содержат самые хорошие качества присущие человеку – патриотизм, благородность, щедрость, преданность народу и семье.

Г.З.Тагиев остался в памяти народа благодаря своей общественной, просветительской и благотворительной деятельности.
Своими знаниями о жизни и деятельности Г.З.Тагиева с вами поделятся:
Фархад Джаббаров, ученый секретарь Национального музея истории Азербайджана, доктор философии по истории;
Назим Абдуллаев, ведущий специалист по разведке BP, доктор философии по наукам о Земле, правнук Г.З.Тагиева;
Саида Мири-заде, ведущий научный сотрудник Института Геологии и Геофизикии НАНА, кандидат геолого-минералогических наук.