Regenerativ hüceyrələrin tətbiqinə multidissiplinar yanaşma – Elmi-praktiki konfrans

0
840

Hörmətli kolleqalar Sizi, “REGENERATİV HÜCEYRƏLƏRİN TƏBABƏTİN MÜXTƏLİF SAHƏLƏRİNDƏ TƏTBİQİNƏ MULTİDİSSİPLİNAR YANAŞMA.GƏNCLİK və ÖZÜNÜ BƏRPA PROSESİNİN SİRRİ” müvzusunda elmi-praktiki konfransa dəvət edirik. Sizlərlə birlikdə təbabətin geniş imkanlar vəd edən bu mütərəqqi sahəsinə həsr olunmuş konfransın daha da mükəmməl və effektiv kecəcyini ümid edirik.

ÖDƏNİŞSİZDİR!

2 FEVRAL – 15:00-18:00

HİLTON otel