Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrinin konserti

0
476

Dostlar,
YARAT Mərkəzində baş tutacaq gözəl musiqili axşamdan zövq almaq üçün bütün tədbirləri hazırladıq.
Canlı musiqi axşamımızın budəfəki qonağı Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri olacaqdır. Kollektivin dirijoru və bədii rəhbəri Teymur Göyçayevdir. Bununla yanaşı orkestrin müşayiəti ilə skripkaçı Rövşən Əmrahov bir sıra kompozisiyalar ifa edəcək. Həmçinin proqram çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının aparıcı solistləri – Xalq artisti Gülağası Mirzəyev və Əməkdar artist Nigar İbrahimova çıxış edəcəklər.
Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri 1964-cü ildə məşhur Azərbaycan bəstəkarları Qara Qarayevin və Fikrət Əmirovun təşəbbüsü ilə yaradılmışdır.
Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin layihələri çərçivəsində orkestr bir çox məşhur dirijorlarla çıxış edib, o cümlədən: Səlim Akçil (Türkiyə), Hakan Şənsoy (Türkiyə), Simon Kamartin (İsveç), Fabien Teerikson (Fransa), Vladimir Runçak (Ukrayna), Rikkardo Averbax (ABŞ), Vladislav Bulaxov (Rusiya), Roland Freisizer (Avstriya) , Aleksandr İvaşkin (İngiltərə).
2007-ci ildə Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri Azərbaycan klassik musiqisinin təbliğatına görə “HUMAY” mükafatına layiq görülmüşdür.

Azərbaycanın Xalq artisti Teymur Göyçayev iki yaradıcı kollektivin Qara Qarayev adına Kamera Orkestri və Gənclər Simfonik Orkestrinin baş dirijoru və bədii rəhbəridir, o həmçinin, Bülbül adına xüsusi musiqi məktəbinin direktoru və dəyərli pedaqoqudur.

Skripkaçı Rövşən Əmrahov Bülbül adına xüsusi musiqi məktəbini qızıl medalla bitirib. Bakı Musiqi Akademiyasının məzunudur, həmçinin Finlandiyanın Turku Konservatoriyasında Rusiyanın Xalq artisti, prof. Aleksandr Vinnitskinin siniflində təhsil alıb. Pavel Kotla, Nevil Merriner və s. tanınmış dirijorların rəhbərliyi ilə müxtəlif musiqi layihələrin iştirakçısıdır. Bu yaxınlarda caz festivalında məşhur akkordeonçu Riçard Galliano ilə duetdə çıxış edib.

Yerlərin sayı məhdud olduğundan öncədən qeydiyyatdan keçmək zəruridir.
Qeydiyyat üçün əlaqə: (012) 505 14 14, 0502469292

Yerlərin sayı məhdud olduğundan öncədən qeydiyyatdan keçmək zəruridir.

Qeydiyyat üçün əlaqə: (012) 505 14 14, 0502469292
! Qeydiyyat bazar ertəsindən cümə gününə kimi, saat 10:00-dan 18:30-dək aparılır

Tarix: 13 Fevral, saat 19:00
Məkan: YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzi

________
Друзья,
А мы уже организовали всё для того, что бы вы насладились замечательным музыкальным вечером, который состоится в Центре YARAT. 13-го февраля для вас выступит Азербайджанский Государственный Камерный Оркестр имени Кара Караева под дирижёрством Теймура Геокчаева. Солистом музыкального вечера является скрипач Ровшан Амрахов.
Во время программы также выступят ведущие солисты Азербайджанского Государственного Академического Театры Оперы и Балета – Гюльагаси Мирзоев – Народный артист, Нигяр Ибрагимова – Заслуженная артистка.
Азербайджанский Государственный Камерный оркестр имени Кара Караева был создан в 1964 году по инициативе азербайджанских композиторов Фикрета Амирова и Кара Караева.
В рамках проектов Министерства Культуры и Туризма Азербайджана Оркестр выступал со многими зарубежными дирижерами. Такими как, Салим Акчил (Турция), Хакан Шенсой (Турция), Симон Камартин (Швеция), Фабьен Теериксон (Франция), Владимир Рунчак (Украина), Риккардо Авербах (США), Владислав Булахов (Россия), Роланд Фреиситзер (Австрия), Александр Ивашкин (Англия).
В 2007 году Азербайджанский Государственный Камерный оркестр имени Кара Караева был удостоен республиканской премии «ХУМАЙ» за пропаганду Азербайджанской Классической Музыки в мире.
Теймур Геокчаев – народный артист Азербайджана. Главный дирижер и художественный руководителей двух государственных оркестров (Камерного оркестра им.К.Караева и Молодежного симфонического), директор специальной музыкальной школы им.Бюльбюля и замечательный педагог.

Ровшан Амрахов – солист концерта, скрипач
Танцоры: Гюльагаси Мирзоев – Народный артист, Нигяр Ибрагимова – Заслуженная артистка

Ровшан Амрахов – солист концерта, скрипач. Учился в специальной музыкальной школе имени Бюльбюля и окончил с золотой медалью. Стал студентом Музыкальной Акакдемии, затем Консерватории Турку в Финляндии, где поступил в класс – Александра Емельяновича Винницкого (Народный артист РФ Профессор). Работал с такими дирижерами как Павел Котла, Невилл Марринер и др. Недавно на джаз фестивале выступил в дуэте с выдающимся аккордеонистом Ричардом Галлиано.

В связи с ограниченным количеством мест, предварительная регистрация обязательна!
Для регистрации: (012) 505 14 14, 0502469292

В связи с ограниченным количеством мест, предварительная регистрация обязательна!

Для регистрации: (012) 505 14 14, 0502469292
! Регистрация ведётся с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:30

Дата: 13-ое Февраля, в 19:00
Место: Центр Современного Искусства YARAT

________
Dear Friends,
We have already arranged everything to make you enjoy a wonderful musical evening, which will be held in YARAT Centre.
Our next musical evening will be on February 13th. The Azerbaijan State Chamber Orchestra named after Kara Karaev will perform at YARAT stage under the conductor Teymur Geokchaev. The solist of the musical program is Rovshan Amrakhov.
The other highlights of the program will include performaces by a soloists of the State Theatre of Opera and ballet Gulagasi Mirzoev, People’s Artist and Nigar Ibrahimova, Honored Artist of Azerbaijan Republic.
Azerbaijan Gara Garayev State Chamber Orchestra was established in 1964 on the initiative of prominent Azerbaijan composers Fikret Amirov and Gara Garayev.
As part of varios projects initiated by the Ministry of Culture and Tourizm, a number of conductors have collaborated with Salim Akchil, Khakan Shensoi, Simon Kamartin, Fabien Teerikson, Ricardo Averbach, Roland Freizitser, have been performing with orchestra. The Orchestra was repeatedly awarded with honorary diplomas, including Republican prize «Humai».
Teymur Geokchaev is the People’s Artist of Azerbaijan. The chief conductor and artistic directors of two state orchestras (the Chamber Orchestra named after K.Karayev and the Youth Symphony Orchestra), the director of the special music school named after Bulbul and a wonderful teacher.

Rovshan Amrahov, a solist and first violin of the orchestra. He graduated with destinction from the special music school named after Bulbul. He became a student of Baku State Academy of Music and, later, of the Turku Conservatory, Finland, where he was accepted to the class of Alexander Vinnytsky (People’s Artist of the Russian Federation, Professor). He collaborated with such world famous conductors as Pavel Kotla, Neville Marriner and others. Recently, he played in a duo with the outstanding accordionist Richard Galliano during the annual Jazz Festival in Baku.

Due to limited number of seats, pre-registration is a must!

For registration: (012) 505 14 14, 0502469292
! Registration days: Monday – Friday, 10 am – 6.30 p.m

Date: February 13, 7 p.m
Venue: YARAT Contemporary Art Centre