“YARAT Akademiyası 2018” – Yaz sessiyasına qəbul başladı!

0
669

YARAT Akademiyası incəsənət haqqında cəmiyyəti maarifləndirməyi qarşısına məqsəd qoyaraq, geniş resurs və imkanlara malikdir. Xarici və yerli incəsənət ekspertləri tərəfindən keçirilən mühazirə və ustad dərsləri – həm bu sahədə təhsil alan, həm də həvəskarlar üçün incəsənət dünyasını daha da dərindən tanımaq üçün əvəzolunmaz fürsətdir.

Yaz sessiyası — Tədris proqramı
Cittadellarte Foundu ilə əməkdaşlıq.
Cittadellaarte Fondunun təsviri incəsənət, dəb (fashion), memarlıq və dizayn sahələri üzrə ekspertləri mühazilər və görüşlər keçirəcəklər.

Lorenzo Balbi
Bolonya Müasir İncəsənət Muzeyinin direktoru, eyni zamanda Morandi Muzeyi, Ustika Yaddaş Müzeyi, Villa delle Roza və Sandra Natali ART rezidensiyasının rəhbəridir.
Mühazirə mövzusu: Arte Povera

Suad Qarayeva-Maleki
YARAT Müasir İncəsənət Məkanının bədii direktoru, kurator və sənətşünas.
Mühazirə mövzusu: Yeni texnologiyalar və incəsənət

Sabina Şıxlinskaya
Təsvir: Müstəqil kurator və sənətkar. Video, fotoqrafiya və rəngkarlıq səhələrində çalışır.
Mühazirə mövzusu: Azərbaycan incəsənəti yenidənqurma dövründə

Cahangir Səlimxanov
Azərbaycan Milli Konservatoriyasının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri, Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin qeyri-maddi mədəni irsi üzrə eksperti. Musiqişünas
Mühazirə mövzusu: İncəsənət və musiqi

Aida Mahmudova
YARAT Müasir İncəsənət Məkanının təsisçisi. Rəngkarlıq, fotoqrafiya, video və instalyasiya növü ilə çalışan sənətkar
Mühazirə mövzusu: Sənətkar ilə görüş

YARAT-ın imkanları
– Ödənişsiz müasir kitabxana və WIFI (Kitabxanada dünyanın ən nüfuzlu incəsənət nəşriyyatlarının kitabları Azərbaycan, ingilis və rus dillərində oxucular üçün təqdim olunub. Müxtəlif araşdırmaların həyata keçirilməsi üçün tələbələr WIFI xidmətindən sərbəst şəkildə istifadə edə bilərlər)

– Audio və video materialların təqdim olunması (YARAT Akademiyası müddətində keçirilən bütün mühazirələr, ustad dərsləri və görüşlər zamanı istifadə olunan audio və vizual resurslar daimi iştirakçılara təqdim olunur)

– Tərcümə (YARAT Akademiyasının bütün xarici mütəxəssis mühazirələri hər zaman Azərbaycan dilinə sinxron və ya ardıcıl tərcümə olunur)

– Buraxılış sertifikatı (YARAT Akademiyasının bütün mühazirələrində aktiv iştirak edən tələbələr kursun yekununda sertifikatla təmin olunacaqlar)

Qeydiyyat
YARAT Akademiyasında iştirak etmək istəyənlər qeydiyyatdan email vasitəsi ilə məktubun «Mövzu» bölməsində «YARAT Akademiya» qeyd edərək, aşağıda göstərilən məlumatı göndərməlidirlər:
– Ad, soyad
– Ali təhsil ocağının adı, fakültə
– Əlaqə telefonu
Email ünvanı: [email protected]
Son müraciət tarixi: 26 mart

___________
Академия YARAT располагает широким спектром ресурсов и возможностей для восприятия искусства обществом.
Лекции и мастер-классы международных и местных экспертов в сфере искусства – открывают возможности для изучения искусства как для людей специализирующихся в области искусства, так и для любителей.

Весенняя сессия — Программа обучения
Сотрудничество с Фондом Cittadellarte.
Лекции и встречи с экспертами Фонда Cittadellarte в сфере изобразительного искусства, моды, архитектуры и дизайна.

Лоренцо Бальби – директор Музея Современного Искусства Болоньи, также является главой Музея Morandi, Музея Искусства Памяти, Villa delle Roza и резиденции Sandra Natali ART.
Тема лекции: Арт повера

Суад Гараева-Малеки – художественный директор Пространство Современного Искусства YARAT, куратор и искусствовед.
Тема лекции: Новые технологии и искусство

Сабина Шихлинская – Независимый куратор и художник. Художник практикующий видео, фото и живопись.
Тема лекции: Искусство Азербайджана в период перестройки

Джахангир Селимханов – руководитель отдела по международным связям Национальной консерватории Азербайджана и эксперт в сфере культурного наследия Министерства Культуры Азербайджана. Музыковед.
Тема лекции: Искусство и музыка

Аида Махмудова – основатель Пространства Современного Искусства YARAT. Художник практикующий живопись, фото, видео и пространственные инсталляции.
Тема лекции: Встреча с художником.

Дополнительные возможности YARAT:
– Бесплатный доступ к современной библиотеке и к WIFI. Книги самых престижных издательств мира представлены в библиотеке на азербайджанском, английском и русском языках. Студенты, проводящие различные исследования в сфере искусства, могут свободно пользоваться услугами WIFI

– Предоставление аудио и видео материалов
Участникам Академии YARAT постоянно предоставляются аудио и видео материалы, используемые во время лекций, мастер-классов и встреч с художниками

– Перевод
Все лекции международных экспертов Академии YARAT синхронно или последовательно переводятся на азербайджанский язык

– Сертификат об окончании курса
Студентам, принимающим активное участие во время всех лекций Академии YARAT, предоставляются сертификаты об окончании курса

Регистрация
Для регистрации необходимо отправить электронное письмо, указав в разделе темы «YARAT Academy», вместе с данными указанными ниже:
– Имя, Фамилия
– Образовательное учреждение, факультет
– Контактный номер
Электронный адрес: [email protected]
Последний день регистрации: 26-е марта

___________
The mission set forward by YARAT Academy is to educate wider audience about art with the help of the range of resources and opportunities. The lectures and workshops by foreign and local art experts will empower not only the education in this area but also trigger an ambitious opportunity for amateurs to further explore the art world.

Spring session – Syllabus
Cooperation with Cittadellarte Foundation
The Cittadellaarte Foundation will hold lectures and meetings with experts in fine arts, fashion, architecture and design.

Lorenzo Balbi
Description: Director of the Museum of Modern Art of Bologna, the head of the Morandi Museum, the Museum of Art of Memory, the Villa Delle Rosa and Sandra Natali ART residency.
Subject of lecture: Arte Povera

Suad Garayeva-Maleki
Description: Artistic director of YARAT Contemporary Art Space, curator and art critic.
Subject of lecture: New technologies and art

Sabina Shikhlinskaya
Description: Independent curator and artist. Works mainly with video, photography and painting.
Theme of the lecture: Azerbaijani art of reconstruction period

Jahangir Selimkhanov
Description: Head of the Foreign Relations Department of the National Conservatory of Azerbaijan, an expert on the Intangible Cultural Heritage of the Ministry of Culture of Azerbaijan. Music historian
Theme of the lecture: Arts and music

Aida Mahmudova
Description: Founder of YARAT Contemporary Art Space. Artist, mainly works with painting, photography, video and installation.
Subject of lecture: Artist talk

Provision of YARAT:
– Access to free modern library and WIFI (the books of the world’s most prestigious art publishers are available for readers in Azerbaijani, English and Russian languages, which students can freely use the WIFI service to carry out various study and research project)

– Audio and visual presentation materials (all audio and visual resources used during the YARAT Academy lectures and workshops will be shared with participants)

– Interpretation (all foreign lectures of YARAT Academy are always interpreted into Azerbaijani language, simultaneously or consecutively)

– Certificate of completion (at the end of the course, students who will actively attend all lectures and demonstrate a distinguished interest for learning will be awarded with a certificate of completion)

Registration
Those who want to participate at YARAT Academy must register by sending an email by the subject of “YARAT Academy” and inlude the below mentioned information:
– First and last name
– Name of the higher education institution, faculty
– Contact number
Email address: [email protected]
Deadline for application: March 26