“Buraxılış sərgisi” – Finisaj və rəssamlarla görüş

0
613

YARAT Müasir İncəsənət Məkanı sizi ARTIM LAB layihəsi çərçivəsində rəssamlar Şahnaz Ağayeva, Mousa Bəyzadə, İlahə Xalıqova, Aydan Mirzəyeva və Qafar Rzayevin əsərlərindən ibarət “Buraxılış sərgisi”nin finisajına və rəssamlarla görüşə dəvət edir.

Finisaj və rəssamlarla görüş: 16 mart, saat 19:00
Ünvan: ARTIM Layihə Məkanı, İçərişəhər, Böyük Qala küç., 30, 001A
Giriş sərbəstdir

Rəssamlar ARTIM LAB proqramında əldə etdikləri təcrübələrindən və yaratdıqları əsərlər barədə söhbət edəcəklər.

Birillik ARTIM LAB layihəsi ərzində, rəssamlar müxtəlif mövzular və texnikalar ilə eksperimentlər aparmaq, habelə seminarlar, praktiki məşğələlər və mühazirələr vasitəsilə təcrübə qazanmaq imkanı əldə etdilər. Buraxılış sərgisinə rəssamların yekun işlərində müzakirə edilən araşdırmaların nəticələri, o cümlədən gender problemləri, rəssam və təbiət arasında əlaqə, sənətin müvəqqətiliyi kimi müxtəlif mövzulara toxunan performans və heykəltəraşlıq əsərləri daxildir.

ARTIM LAB haqqında
YARAT Müasir İncəsənət Məkanı ARTIM LAB layihəsi çərçivəsində 18-30 yaşlı yaradıcı şəxslərə 1 il müddətində istifadə etmək üçün emalatxana və incəsənət mütəxəssisləri tərəfindən keçiriləcək silsilə seminarlar təklif edir. Layihədə incəsənətin hər hansı sahəsində təcrübəsi olan, yaxud incəsənət sahəsi üzrə təhsil alan tələbələr iştirak edə bilər. Başlıca məqsəd, iştirakçıların eksperimental təcrübələri vasitəsi ilə incəsənətin müasir formaları ilə məşğul olmasına, müxtəlif materiallar, sənət texnikalarını və strategiyaları tətbiq etməsinə və sınaqdan keçirməsinə şərait yaratmaq, yaradılan əsərlərin ideyasını sözlə ifadə etmək qabiliyyətini inkişaf etdirmək imkan verməkdir. Təlim proqramı müddətində, YARAT tərəfindən YARAT Emalatxanalarında emalatxana, YARAT kuratorlar komandası ilə davamlı görüşlər, fakültativ məşğələlər və tədbirlər (rəssamlarla görüş və s.), 24 saatlıq 4 təqdimat, proqramın sonunda isə ARTIM Layihə Məkanında yekun sərginin keçirilməsi təşkil ediləcək. Proqram iştirakçıları incəsənət nəzəriyyəsi sahəsində biliklərini artırmaq üçün, YARAT Akademiyasının bütün tədbirlərində, o cümlədən gündəlik emalatxana təcrübələrində mütəmadi iştirak etməli, yeni ideyalar fikirləşməli və yeni əsərlər yaratmalıdırlar.

__________
Пространство Современного Искусства YARAT приглашает вас на финисаж и встречу с художниками «Выпускной выставки»
Шахназ Агаевой, Моуса Бейзаде, Илахи Халыговой, Айдан Мирзаевой и Гафара Рзаева. Мероприятие проводится в рамках ARTIM LAB 2017.

День открытия: 16 марта, 19:00
Адрес: Проектное Пространство ARTIM, Ичеришехер, ул. Беюк Гала 30, 001A
Вход свободный

Художники будут рассказывать о своих работах и об опыте в участия в программе ARTIM LAB.

В течении годовой программы ARTIM LAB художники имели возможность экспериментировать с различными темами и техниками, а также получить практический опыт посредством семинаров, мастер-классов и лекций. Выпускная выставка включает в себя результаты исследований, которые стали темой дипломных работ художников, включая перформансы и скульптурные работы, которые затрагивают различные нюансы, включая гендерные вопросы, взаимоотношения между художником и природой, а также временность искусства.

Информация о ARTIM LAB
Пространство Современного Искусства YARAT приглашает творческих людей к участию в художественных мастерских ARTIM Lab. В рамках годичной программы вы сможете пройти серию мастер-классов от специалистов из мира искусства. Требования к участникам: возраст от 18 до 30 лет, активная художественная практика или статус студента творческого ВУЗа. Основная цель программы ARTIM Lab – расширить представления участников о современных формах искусства через экспериментальную практику, развить способность вербализироватьсвои идеи, научиться экспериментировать с различными материалами и темами. На протяжении всей программы обучения YARAT обеспечит общую мастерскую в YARAT STUDIOS, постоянное общение с командой кураторов YARAT, факультативные занятия (встречи с художниками и др.), 4 небольших промежуточных презентации работ и одну финальную выставку в ARTIM Project Space.
От участников ARTIM LAB требуются самоотверженность в получении знаний (постоянно пополняемых, благодаря участию в лекциях Академии YARAT) и ежедневное участие в студийных практиках, генерирование и реализация новых идей.

__________
YARAT Contemporary Art Space is pleased to announce the Finissage Party and Artist’s Talk of the ARTIM LAB Graduation Show with works by Shahnaz Aghayeva, Mousa Beyzade, Ilaha Khaliqova, Aydan Mirzayeva, Gafar Rzayev.

Finissage & Artist Talk: March 16, 7 pm
Address: ARTIM Project Space Old City (Icherisheher) Boyuk Gala Street 30, 001A
Admission is free
The artists will discuss their works and tell about their experience at ARTIM LAB.

During the one-year ARTIM LAB program, the artists have been experimenting with different topics and techniques, gaining experience through workshops, mentorings and lectures. The final exhibition features the result of a research of their graduation essays varying from performance to sculpture exploring themes such as gender, the relationship between artist and nature as well as the temporality of art.

About ARTIM LAB
YARAT Contemporary Art Space presents ARTIM LAB project – a yearlong studio practice and workshops for people of 18 – 30 years old. A proven artistic practice or enrolment in an art school or academy is a requirement. The main goal is to give an opportunity to engage in contemporary forms of art through experimental practices, try out different media and artistic strategies, the capacity of verbalizing the idea of the work. YARAT provides shared studios throughout duration of the training program, consistent dialogue with YARAT’s curatorial team, extracurricular activities (meeting the artist and etc.), 4 24-hour presentations and one final show at ARTIM Project Space. ARTIM Lab requires commitment investing in theory and knowledge through YARAT Academy and engage into daily studio practice, generate new ideas and produce new works.