“Üfun, var zənn etdiyin yoxdur aləmdə, üfün, hər nə yoxsa, vardır dünyada…” – Qrup sərgisi

0
791

YAY Qalereyası sizi rəssamlar Şahnaz Ağayeva, Aysel Əmirova, Günay Əliyeva, Leyli Qafarova, Fəxriyyə Məmmədova, Aydan Mirzəyeva, Çinarə Məcidova, Pərvanə Persiani, Şeyla Salamzadə və Leyli Salayevanın əsərlərindən ibarət “Üfun, var zənn etdiyin yoxdur aləmdə, üfün, hər nə yoxsa, vardır dünyada…” adlı qrup sərgisinə dəvət edir.

Sərgi açılışı: 29 mart, saat 19:00

Sərgidə “Chai-Khana” Beynəlxalq Media Platforması ilə birgə film nümayişi nəzərdə tutulub.

Sərginin adı XII əsrdə yaşamış Azərbaycan şairəsi Məhsəti Gəncəvinin mövcud olan hər şeyin müvəqqətiliyi, faniliyi və etibarsızlığından bəhs edən rübaisindən götürülüb. Məhsəti poeziyası, həm bəşər övladına, həm də tanrıya sevgini etiraf etməklə yanaşı, xurafat, riyakarlıq və pədərşahlığa qarşı güclü qadın etirazının ən erkən nümunələrindən biri sayılır. Sərgidə bu regionun tarixində və mifologiyasında yer almış, həm keçmiş, həm də indiki dövrün sayılıb-seçilən qadınlarından ilhamlanan gənc xanım rəssamların bu qadınlara həsr etdiyi əsərlər nümayiş etdiriləcək. Sərginin başlıca məqsədi, dövrümüzün aktual mövzuları və gender stereotiplərinin aradan götürülməsinə qarşı qadın yanaşmalarının gözəlliyini nəzərə alaraq, qadınların “etiraz səslərini” yenidən üzə çıxarmaqdır.

Şahnaz Ağayevanın “Nur” instalyasıyası, yüksək ustalıqla cilalanmış poladdan hazırlanan qabarıq formalı gözdən ibarətdir. O, müəyyən ardıcıllıqla, sanki bir göz qırpımı kimi ətrafa işıq saçır və onun göz qamaşdırıcı parıltısını uzun müddət seyr etmək mümkün deyil. Bu əsər, ilk olaraq tibb və təbiiyyat elmləri ilə məşğul olan qadınlardan ilhamlanıb.

Aysel Əmirova öz əsərini Azərbaycan musiqi aləminin müasir səsi sayılan, müğənni və bəstəkar Diana Hacıyevaya həsr edib. Baş-ayaq (tərs) piramida, işıq və uydurma kosmik məkan kimi simvollardan istifadə etməklə, rəssam, bu əsəri, yaradıcı enerjiləri ilə dünyaya təsir edən qadın şəxsiyyətlərlə bağlı ümumi məna kəsb edən obyektə çevirir.

Günay Əliyevanın “Yeni obyekt” adlı əsəri, gipsdən hazırlanmış qanad heykəlidir və Leyla Axundzadə tərəfindən təsis edilmiş “Zamanın qanadları” yaradıcılıq assosiasiyasına istinad edir. Əsər imitasiya və təkrarlanma jestləri ilə keçmişi qoruyub saxlamaqla yanaşı, gələcəyi də araşdırır və yaradıcılıq prosesinin bir nəsildən digərinə necə ötürüldüyünü göstərir.

Leyli Qafarova və Leyli Salayevanın ərsəyə gətirdiyi “İçinə” adlı birgə əsəri ənənəvi rəqslər vasitəsilə qadın utancaqlığı, “abır-həya” konsepsiyasını sual altına qoyur. Azərbaycanın qadın şairəsi Məhsəti Gəncəvinin seçilmiş rübailəri ayin formasında bir qrup qadınlar tərəfindən ifa olunur.

Fəxriyyə Məmmədovanın divar kağızı əsərləri sərginin ümumi fonunu təşkil edir və rəssamlar, habelə şairə Leyli Salayeva ilə birgə əməkdaşlıq sayəsində ərsəyə gətirilib. Divar kağızları Leyli Salayeva və rəssamlar tərəfindən yazılmış şeir və yazılar, eləcə də əsərlərin ilkin “ilham mənbələrinin” sitatları üzərində qurulub.

Aydan Mirzəyeva, akvarellə çəkilmiş rəngkarlıq anime rəsmlərini özündə cəmləşdirən əsərində “Tıq-tıq xanım” nağılına yeni interpretasiya verib. Rəssamın versiyasında baş qəhrəman güclü anime simalarından kimi yer alıb və orijinal nağıldan fərqli olaraq, rastlaşdığı və qarşısına çıxan məxluqların hədə-qorxularına qarşı özünü müdafiə etməyi bacarır. Heç nəyə baxmayaraq, rəssam bu nağılın əxlaqi nəticəsini qoruyub saxlayır: sonda, baş qəhrəman öz dikbaşlığı, məğrurluğu və şöhrətpərəstliyi səbəbindən qara böcəyə çevrilir.

Çinarə Məcidova sərgidə nümayiş olunan fotolarında xarici görünüşü sosial gözləntilərə cavab verməyən qızları ciddi qadın donları geyinməyə və özünü ciddi qadın kimi aparmağa məcbur edən sosial vərdişlərə eyham vurur. Rəssam digər əsərində “Səs” adlı videosunda bazarda işləyən qadınları əks etdirir və qadın müdafiəsizliyi və zərifliyi ideyasını sual altına qoyur. Çinarə Məcidova ailəni dolandıran, ailə başçısı qismində “güclü kişi” modelinin artıq yeni reallıqları əks etdirmədiyini vurğulayır. Ağır əmək və ailə başçısı rolu get-gedə daha çox qadınların çiyinləri üzərində düşür.

Pərvanə Persianinin əsərində qara güzgüdə diod işıqlar yanıb-sönərək, rəssamın şeirindən bir parçanı “All Your Sadness Is Mine And All Your Joy” (Bütün qəm-kədərin mənim, sevincin isə sənin olsun) cümləsini əks etdirir. Bu əsər, virtual məkanın emosiyalaşdırılması mövzusunun dərinliyinə baş vurur və retro şeirləri ilə rəqəmsal dünyanın soyuq estetikasında əks edilən “analoq dünyaya” nostalji hisslərlə baxışını vurğulayır.

Şəlalə Salamzadənin instalyasiyası iki tarixi qadın, kinorejissor Qəmər Salamzadə və öz dövrünün sosial stereotipləri ilə mübarizə aparan tanınmış şairə Xurşidbanu Natəvan ilə bağlıdır. Bu iki şəxsiyyət, qadınların bərabərlik və ədalət, itirilmiş imkanlar və itkilər ilə mübarizə aparmaq ideyası ətrafında birləşməklə yanaşı, tükənməz qüvvə və yenilənməni təcəssüm edirlər.

Sərginin müddəti: 29 mart – 3 iyun
Sərginin iş rejimi: həftənin II-VII günləri, saat 12:00 – 20:00

Giriş sərbəstdir

Ünvan: İçərişəhər, Kiçik Qala küç., 5
T: +994 12 505 2323
E-mail: [email protected]
www.yaygallery.com

__________
Галерея YAY приглашает вас на групповую выставку «Знай, что всё, что существует – не существует» с участием художников Шахназ Агаевой, Айсель Амировой, Гюнай Алиевой, Лейли Гафаровой, Фахрии Мамедовой, Айдан Мирзаевой, Чинары Меджидовой, Парваны Персиани, Шейлы Саламзаде и Лейли Салаевой

Открытие выставки: 29 марта, 19:00

На выставке планируется показ фильма совместно c международной медиа-платформой «Chai-Khana»

Название выставки исходит из рубаи азербайджанской поэтессы XII века Мехсети Гянджеви, который рассказывает о временности, бренности и ненадежности всего сущего. Поэзия Мехсети, является не только признанием любви к человечеству и Всевышнему, но и одним из самых ранних примеров сильного женского протеста против несправедливости, лицемерия и патриархата. На выставке будут представлены работы молодых художниц, которые были вдохновлены женщинами как прошлых, так и нынешних времен, занимающие особое место в истории и мифологии нашего региона. Основная цель выставки – оживить «голос протеста» женщин, учитывая красоту женских подходов к проблемам нашего времени и преодоление гендерных стереотипов.

Инсталляция Шахназ Агаевой под названием «Nur» («Свет») состоит из выпуклого стального глазного яблока, отполированного до ослепляющего блеска. Оно излучает яркий белый свет в последовательном порядке, имитируя моргание глаз, но в то же время, не позволяет пристально смотреть на него. Эта работа была вдохновлена первыми женщинами, которые занимались естественными науками и медициной.

Айсель Амирова посвятила свою работу певице и композитору Диане Гаджиевой, которая считается современным голосом музыкального мира Азербайджана. Используя такие символы, как перевернутая пирамида, свет и воображаемое пространство, художник превращает свое произведение в объект общего значения, который посвящен ярким женским личностям, способными влиять на мир своими творческими энергиями.

Работа Гюнай Алиевой под названием «Yeni obyekt» («Новый объект») являет собой статую крыла, сделанную из гипса и ссылающуюся на основанное Лейлой Ахундзаде творческое объединение «Zamanın qanadları» («Крылья времени»). С помощью имитаций и повторений жестов произведение исследует будущее, сохраняя при этом прошлое и показывает, как творческий процесс передается из поколения в поколение.

Совместная работа Лейли Гафаровой и Лейли Салаевой под названием «İçinə» («Вовнутрь»), через традиционные танцы ставит под сомнение концепцию «женской скромности». Избранные рубаи азербайджанской поэтессы Мехсети Гянджеви исполняются группой женщин в виде ритуалов.

Серии рисунков Фахрии Мамедовой составляют общий фон выставки. Они были созданы совместно с художниками, а также в тесном сотрудничестве с поэтессой Лейлой Салаевой, на основе стихов и надписей написанных художниками, а также цитат из «источников вдохновения» произведений.

В своем произведении, написанные акварельной живописью аниме-рисунки, Айдан Мирзаева дала новую интерпретацию сказке «Тыг-тыг ханум». В версии художника, главная героиня представлена как сильный персонаж аниме, и в отличие от оригинальной сказки она в состоянии защитить себя от угроз существ, которые встречаются ей по пути. Тем не менее, художник сохраняет моральный дух этой сказки: в конце концов, героиня становится черным жуком из-за упрямства, гордыни и тщеславности…

На выставленных фотографиях Чинара Меджидова намекает на социальные обычаи, которые заставляют девушек, не соответствующих социальным ожиданиям, носить строгие женские платья и вести себя как «скромная женщина». В другом произведении, в видео «Səs» (Голос) художник отражает женщин работающих на рынке и ставит под сомнение идею о незащищенности и уязвимости женщин. Чинара подчеркивает, что модель «сильного мужчины» как главы семьи и кормильца уже не соответствует новым реалиям. Тяжелый труд и ответственность роли главы семьи все больше ложится на плечи женщин.

В работе Парваны Персиани светодиодные огни, мигая, отображают в черном зеркале часть стихотворения художника: «All Your Sadness Is Mine And All Your Joy» («Пусть все горе и печали будут моими, а радости твоими»). Эта работа углубляется в тему эмоционализации виртуального пространства и ретро стихами отражает взгляды с чувством ностальгии на «аналоговый мир», который отображен в холодной эстетике цифрового мира.

Инсталляция Шалалы Саламзаде посвящена двум историческим женским личностям: кинорежиссеру Гемеру Саламзаде и известной поэтессе Хуршидбану Натаван, боровшейся с социальными стереотипами своего времени. Объединившись вокруг идеи женской борьбы за равенство, справедливость, упущенные возможности и потери, эти две личности олицетворяют неисчерпаемую силу и возрождение.

Период выставки: 29 марта – 3 июня
Дни и часы работы: 12:00 – 20:00 (Вторник – Воскресенье)

Вход свободный

Адрес: Ичеришехер, ул. Беюк Гала, 5
Т: +994 12 505 2323
Э-почта: [email protected]
www.yaygallery.com

__________
YAY Gallery presents the group exhibition “Think That Everything That Exists, Does Not Exist” with works by the artists Shahnaz Aghayeva, Aysel Amirova, Gunay Aliyeva, Leyli Gafarova, Fakhriyya Mammadova, Aydan Mirzayeva, Chinara Majidova, Parvana Persiani, Sheila Salamzadeh, and Leyli Salayeva

Opening: 29th March, 7 pm

With a film screening program in cooperation with international Media Platform “Chai-Khana”.

The title of the exhibition relates to a rubai by Azerbaijani poet Mahsati Ganjavi (12th century, born in Ganja) that talks about the impermanence, transitoriness and ephemerality of all existing things. Her poetry is a very early example of a strong female voice against prejudice, hypocrisy and patriarchy, while upholding love – both human and divine. The exhibition features works by young female artists inspired and related to notable women of the past and the present from the region’s history and mythology. The exhibition aims to rediscover female voices considering the richness of women’s attitudes towards relevant topics of our times and dissolving gender stereotypes.

“NUR” (Light) by Shahnaz Aghayeva, a convex shaped shell made of highly polished steel, radiates a biting white light in sequential order imitating the blink of an eye, but at the same time makes it impossible to look at it. The work is inspired by women who pioneered in natural sciences and medicine.

Aysel Amirova dedicates her work to Azerbaijani singer and songwriter Diana Hajiyeva that is the contemporary voice of the local music world. By using symbols such as the upside pyramid, light and outer space imaginary the work becomes an object talking in a more general sense about female figures, who influence the world with their creative energy.

Gunay Aliyeva’s “New Object” relates to the collective’s name “Zamanin ganadlari” (Wings of Time) founded by Leyla Akhundzade and is a plaster cast of a wing object. Through the gesture of imitation and reprint, the work preserves the past but also explores the future, it shows how the creative process is passed from one generation to the other.

The performance “Içinə” developed as a cooperation work by Leyli Gafarova and Leyli Salayeva challenges the concept of female modesty trough traditional dance. Selected rubais’ of Azeri female poet Mahsati Ganjavi are performed by a group of women in a form of a ritual.

Fakhriyya Mammadova’s wallpaper works form the background of the exhibition and resulted from a cooperation with the artists and the poet Leyli Salayeva. They are based on poems, writings by Leyli Salayeva, the artists themselves as well as excerpts from the original inspiration source of the works.

Aydan Mirzayeva reinterprets the tale of “Tiq-Tiq Khanum” with a formal language that combines anime style and aquarelle painting. In the artist’s version, the protagonist becomes a strong anime heroine, who, in contrast to the original story, can defend herself against the threats of the creatures she encounters on her way. Nevertheless, the artist retains the moral of the story, in the end the heroine turns into the black beetle as a consequence of defiant pride and vanity.

In her photographs Chinara Majidova plays with social habits to push a girl to behave or dress more feminine, if her appearance doesn’t fit into social expectations. In her video work “Voice” she presents a women working on the Bazaar challenging the idea of woman as defenceless and unprotected. She emphasizes that the model of the strong man, breadwinner, head of the family doesn’t reflect any more new realities. Increasingly hard work, the role of the breadwinner, rests on the shoulders of women.

In the work by Parvana Persiani diode lights are flashing up on a black mirror that forms the phrase “All Your Sadness Is Mine And All Your Joy”, an excerpt from the artist’s poetry. The work delves into the topic of the emotionalisation of the virtual space, “old school romance” poetry with nostalgia to the analogue world is depicted in the cold aesthetics of the digital world.

Shalala Salamzadeh’s installation connects two historical women, film director Gamer Salamzadeh and poetess Khurshidbanu Natavan, who were among the few examples of their time to brake with social stereotypes. These two objects do not only unite the idea of a women’s the struggle for equality and justice, missed opportunities and regrets, but also about inexhaustible strength and renewal.

Duration of the exhibition: March 29 – June 3
Opening hours: 12:00 – 20:00 (except Monday)

Free admission

Address: Icheri Sheher, 5, Kichik Gala str.
T: +994 12 505 2323
E-mail: [email protected]
www.yaygallery.com