“Təsəvvür edilməyən perspektivlər” və “Et bunu” – Fərdi sərgilər

0
614

Bu dəfə YARAT sizə öz təsisçisi, Azərbaycan rəssamı Aida Mahmudovanın və italyan rəssamı Mikelancelo Pistolettonun yeni və orijinal arxiv əsərlərindən ibarət fərdi sərgilərini təqdim edir.

Aida Mahmudovanın fərdi sərgisi
“Təsəvvür edilməyən perspektivlər” (Non-imagined Perspectives)
YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzi
1 aprel – 10 iyun

Aida Mahmudova, sərgi məkanının üst mərtəbəsi boyunca büsbütün yeni yaradıcılıq konsepsiyasını ərsəyə gətirib. Öz yeni yaradıcılığında, rəssam “eksperiment üçün alət” qismində müxtəlif materialları araşdırır. Kağız, gil, sement, daş və ilk dəfə olaraq, məhz bu sərgi üçün mərmər kimi müxtəlif materialları qarışdırmaq, dağıtmaq, yenidən yaratmaq, müxtəlif laylar qurmaq və onları bir-birindən ayırmaq prosesi, rəssam üçün materialın “inkişafı”, habelə “emosional müalicə” baxımından müəyyən mənada məşğələ rolunu oynayır.

Dağılan sütunları xatırladan heykəllər və monumental divar əsərlərinin yer aldığı ümumi instalyasiya, yarımdağılı və yarımtikili, digər sözlə, “keçid mərhələsində” olan məkan hissini oyadır və yaradıcılığın əhəmiyyətli mərhələsi kimi entropiyanın (xaotiklik dərəcəsi) vacibliyini vurğulayır. Bu proses, rəssam üçün “hər şey” deməkdir və rəssamın orijinal fakturalı əsərləri, onun şəxsi zaman-məkan kontinuumunda əlahiddə məqamları açıqlayan hər bir lay, yaddaş əlamətləri qismində çıxış edir.

Öz erkən peyzaj və yarımabstrakt əsərlərində Aida Mahmudova işıq, rəng və materiya ilə eksperimentlər aparmaqla, “özünü ifadə edən” materiallara qarşı müəyyən maraq oyatmağa müvəffəq olub. Rəssamın əsərlərində get-gedə daha çox qatlara rast gəlinir ki, bu da onun öz təcrübəsini üçölçülü sənət səviyyəsinə qədər genişləndirməsindən xəbər verir. Rəssam eyni yanaşmanı heykəltəraşlıq əsərlərinə də tətbiq etməklə, həm emosional, həm də dolğun mühitlər yaradır. Rəssamın dərin və intuitiv araşdırmaları, seçdiyi materiallar və üstünlük verdiyi təbii palitranın fiziki xüsusiyyətləri ilə harmoniya təşkil etməklə, sevgi, itki, yaddaş və arzu kimi universal insan hisslərinin geniş spektri ətrafında cərəyan edir. Aida Mahmudovanın öz dili ilə desək, “bu proses, mənim üçün insan tərəfindən yaradılmış və mahiyyət etibarilə çox zərif olan fundamental prinsiplərimizdən ayrılmanı ifadə edir”.

Sərginin kuratoru Suad Qarayeva-Malekidir

Rəssam haqqında:

Aida Mahmudova (d.1982, Bakı, Azərbaycan) Bakıda yaşayır və fəaliyyət göstərir. O, 2006-cı ildə Londonda Sent-Martin İncəsənət və Dizayn Kollecinin rəngkarlıq fakültəsini bitirib. Aida Mahmudovanın əsərləri Otegem, London, Roma, Nyu-York, Moskva və Bakıda keçirilmiş qrup və fərdi sərgilər daxil olmaqla, bir sıra beynəlxalq tədbirlərdə nümayiş etdirilib. Seçilmiş fərdi sərgiləri: “İşığı tuta bilmirəm” (“Can’t Capture The Light”, Deweer Gallery, Otegem, Belçika, 2017), “Ötüb keçərkən” (“Passing By…”, Leila Heller Gallery, Nyu-York, ABŞ, 2015), “Daxili sakitlik” (“Internal Peace”, Barbarian Art Gallery, Sürix, İsveçrə, 2013). Aida Mahmudovanın əsərləri 2013-cü ildə 55-ci Venesiya Biennalesində “Love Me, Love Me Not” qrup sərgisində, həmçinin 2015-ci ildə 56-cı Venesiya Biennalesində “Artwise”-nin kuratorluğu ilə “VITA VITALE” sərgisinin bir hissəsi kimi nümayiş etdirilib.

Sərginin iş rejimi: Çərşənbə axşamı – bazar, 11:00 – 20:00
Giriş sərbəstdir

Media və təsvir sorğuları üçün:
Hökümə Kərimova
Telefon: +99 450 274 6747
Email: [email protected]

__________
На этот раз YARAT представляет вам персональную выставку новых произведений своего учредителя, азербайджанской художницы Аиды Махмудовой и новых и оригинальных архивных работ итальянского художника Микеланджело Пистолетто.

Персональная выставка Аиды Махмудовой
«Невыдуманные перспективы» (Non-imagined Perspectives)
Центр Современного Искусства YARAT
1 апреля – 10 июня

Новая экспозиция Аиды Махмудовой (в основе которой лежат эксперименты автора с различными материалами) займет весь второй этаж выставочного пространства. Деконструкция материалов, их смешение (бумага, глина, цемент, камень, в том числе используемый впервые именно для этой выставки мрамор), сборка по слоям и процесс их воссоздания рассматриваются художницей как «развитие» материала, играют роль своего рода «эмоционального исцеления». Инсталляция из напоминающих разрушенные колонны статуй и монументальных настенных произведений создает ощущение полуразрушенного и недостроенного, другими словами, находящегося в «переходной фазе», пространства, и подчеркивает значимость энтропии (степени распада, разрушения) как важного этапа творчества. Для художницы процесс имеет первостепенное значение, и ее произведения с их оригинальной фактурой играют роль маркеров памяти/опознавательных знаков, слой за слоем раскрывающих особые моменты в личном пространственно-временном континууме автора.

Уже в своих ранних пейзажных и полуабстрактных работах Аида Махмудова с интересом изучает свойства материи, экспериментируя со светом, цветом и текстурой. В работах художницы все чаще присутствует многослойность и эксперименты с трехмерным искусством. Применяя тот же подход к скульптурным работам, художница создает особую эмоциональную среду. Глубокие и интуитивные исследования художницы в полном соответствии с физическими свойствами выбранных ею материалов и любимой ею земной палитрой, охватывают широкий спектр универсальных человеческих чувств, таких как любовь, потеря, память и желание. Говоря словами самой Аиды Махмудовой, «художественный процесс выражает попытку отслоения некоторых фундаментальных принципов, антропогенных и потому хрупких по своей сути».

Куратор выставки: Суад Гараева-Малеки

О художнике:

Аида Махмудова (р. 1982, Баку, Азербайджан) живет и работает в Баку. В 2006 году окончила факультет живописи Колледжа Искусства и Дизайна Сен-Мартен в Лондоне. Работы Аиды Махмудовой демонстрировались в ряде международных мероприятий, в том числе в групповых и индивидуальных выставках в Отегеме, Лондоне, Риме, Нью-Йорке, Москве и Баку. Избранные персональные выставки: «Свет неуловим» («Can’t Capture The Light», Deweer Gallery, Отегем, Бельгия, 2017), «Мимоходом», («Passing By…», Leila Heller Gallery, Нью-Йорк, США, 2015), «Внутренний мир» («Internal Peace», Barbarian Art Gallery, Цюрих, Швейцария, 2013). Произведения Аиды Махмудовой были представлены в групповой выставке «Love Me, Love Me Not» на 55-й Венецианской биеннале в 2013 году, а также, как часть выставки «VITA VITALE», курируемой «Artwise», в рамках 56-й Венецианской биеннале в 2015 году.

Режим работы выставки: вторник – воскресенье, 11:00 – 20:00
Вход свободный

Для медиа и запроса изображений:
Хокума Керимова
Tел: +99 450 274 6747
E-почта: [email protected]

__________
YARAT presents a solo exhibition of new works by Azerbaijani artist and founder of YARAT, Aida Mahmudova and new and seminal archive works by Italian artist Michelangelo Pistoletto.

Aida Mahmudova Solo Exhibition: Non-imagined Perspectives
YARAT Contemporary Art Centre
April 1 – June 10

Across the top floor of the exhibition space, the artist has produced an entirely new body of work that builds on her exploration of material as a tool for experimentation. For the artist the process of destruction and re-creation, of building layers and tearing them apart, of mixing various materials, such as paper, clay, cement, stone and, for the first time in this show marble, becomes an exercise for material growth and emotional healing. The total installation of sculptures, resembling crumbling pillars, and monumental wall works create a feeling of a transient place, half ruined and half built, and one is reminded that entropy is an essential step of creation. For Mahmudova the process is everything and her textured works act as tokens of memory, each layer exposing a particular moment on the artist’s personal time-space continuum.

Early on in her work, Mahmudova developed a curiosity towards material, which manifested itself through experimentation with light, color and matter in her landscapes and semi-abstract canvases. As her paintings became increasingly more layered the artist expanded her practice into the three dimensional, applying the same approach to sculpture and creating environments both emotive and intense. Harmonious with the physical nature of her chosen materials and her preferred earthly palette, her deeply intuitive explorations continue to evolve across the spectrum of universal human sentiments of love, loss, memory and desire. In the artist’s own words, “this artistic process is in a way an act of tearing away at our fundamental principles, which are man-made and therefore ultimately fragile”.

This exhibition is curated by Suad Garayeva-Maleki

About the Artist:

Aida Mahmudova (b. 1982, Baku, Azerbaijan) lives and works in Baku. She graduated from Central Saint Martins, London with a degree in Fine Art in 2006. She has widely exhibited internationally, including group and solo exhibitions in Belgium, London, Rome, New York, Moscow and Baku. Selected solo exhibitions include: Can’t Capture The Light, Deweer Gallery, Otegem (2017); Passing By…, Leila Heller Gallery, New York (2015); and Internal Peace, Barbarian Art Gallery, Zurich (2013). Mahmudova exhibited at the 55th Venice Biennale in the group show Love Me, Love Me Not (2013) and in the 56th Venice Biennale as part of VITA VITALE curated by Artwise (2015).

Museum is open from Tuesday through Sunday, from 11 am – 8 pm
Admission is free

For media and image enquiries please contact:
Hokuma Karimova
Telephone: +99 450 274 6747
Email: [email protected]

__________
Mikelancelo Pistolettonun fərdi sərgisi
“Et bunu”
YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzi
1 aprel –10 iyun

Sərginin əsas əsərlərindən biri təbiət və cəmiyyətin birgə mövcud olduğu harmonik gələcəyə rəğmən rəssamın özünəməxsus ifadə üsulu olan “Terzo Paradiso” (“Üçüncü cənnət”, 2003) adlı simvoldur. “Üçüncü cənnət” – rasional, balanslaşdırılmış, sosial-məsuliyyətli dünyanın axtarılması istiqamətində “həyatın dünyaya qaytarılması məqsədilə, süni olan hər şeyin, o cümlədən elm və texnologiyaların incəsənət ilə bir araya gətirilməsi” kimi sosial məsuliyyəti bəyan edir.

Mikelancelo Pistoletto YARAT-da keçiriləcək fərdi sərgisi üçün yeni instalyasiyaların aparıcı qüvvəsi olaraq bu ideologiyanın tətbiqini davam etdirir. Bu instalyasiyalar, rəssamın seçilmiş erkən əsərləri ilə müəyyən dialoq kimi təqdim edilir. “Sosial məsuliyyət” anlayışı, diqqəti Pistolettonun metodologiyasına yönəldən silsilə tədris proqramları, eləcə də rəssamın orta məktəblilər üçün təsis edilmiş “Cittadellarte” Fondu, məktəblilər və gənc rəssamlar üçün seminarlar, universitet tələbləri üçün isə silsilə mühazirələr vasitəsilə daha qabarıq şəkildə ifadə edilir. Bir il ərzində keçirilən bu tədris proqramı, şagirdlərin sosial məsuliyyət və yaradıcılıq proseslərinə yanaşmasını inkişaf etdirmək və genişləndirmək məqsədilə, Azərbaycanın bütün məktəblərində azərbaycanlı müəllimlərin təlimləndirilməsi və hazırlığını nəzərdə tutur.

Pistolettonun yaradıcılığında “Üçüncü cənnət” adlı simvolu hər yerdə görmək olar. Bu simvol, üç birləşdirici halqanın təsvir edildiyi riyazi sonsuzluq işarəsinin modifikasiya olunmuş versiyasıdır. Simvolda kənar halqalar “təbiət” və “süniliyi” təmsil edir və nisbətən daha böyük halqa ilə birləşərək, “yeni bəşəriyyəti” ifadə edir. “Arte Povera” cərəyanının banisi sayılan Pistolettonun bədii yaradıcılıq təcrübəsi rəssamlıq, heykəltəraşlıq və performans kimi sahələri əhatə edir. 1960-cı ildən etibarən, güzgülü səth onun yaradıcılığında müntəzəm olaraq təkrarlanan mövzu sayılır və özünüifadə üçün məkan yaratmaqla yanaşı, rəssamın performativ sənətə marağını nümayiş etdirir.

Sərginin kuratoru Björn Geldhofdur
GALLERIA CONTINUA-nın /San-Ciminyano / Pekin / Le-Mulen / Havana əməkdaşlığı ilə

Rəssam haqqında:

Mikelancelo Pistoletto (d.1933, Biella, İtaliya) Biellada yaşayır və fəaliyyət göstərir. 1960-cı ildə keçirilmiş ilk fərdi sərgisindən sonra, onun əsərləri beynəlxalq səviyyədə sərgilənməyə başladı. Pistolettonun əsərləri Britaniyanın “Teyt” qalereyası, San-Fransisko Müasir İncəsənət Muzeyi və Ontario İncəsənət Qalereyasının ictimai kolleksiyalarında saxlanılır.

“Arte Povera” cərəyanının aparıcı təşəbbüskarı sayılan rəssamın yaradıcılığının əsas retrospektivləri Venesiya, Madrid, Florensiya, Roma, Barselona və Filadelfiyada sərgilənib. 2003-cü ildə Venesiya Biennalesində həyat dövründə əldə etdiyi nailiyyətlərə görə “Qızıl şir” mükafatı, 2007-ci ildə isə Qüdsdə “Wolf” Fondunun mükafatına layıq görülüb. 2013-cü ildə Pistolettoya Tokioda Yaponiya İncəsənət Assosiasiyasının “İmperator mükafatı” təqdim edilib.

“Cittadellarte”, 1994-cü ildə “Arte Manifesto” proqram sənədi ilə yaradıldı. Burada Mikelancelo Pistoletto, rəssam üçün yeni bir rol təklif etdi: cəmiyyətin formalaşmasını əhatə edən insan fəaliyyətlərinin bütün sahələri ilə qarşılıqlı əlaqəsi olan sənət əsəri yaratmaq. 1998-cı ildə isə, Pistoletto öz doğma şəhəri olan Biellada (Şimali İtaliya) “Cittadellarte” cəmiyyətini təsis etdi. “Cittadellarte” – yüzlərlə insanın fəal cəlb edildiyi və beynəlxalq şəbəkəyə qatıldığı dinamik, mədəni və sahibkarlıq mühitini təmin edən cəmiyyətidir. “Cittadellarte” cəmiyyətinin məqsədi, məsuliyyətli icma dəyişikliyini stimullaşdırmaq və təşkil etməkdir. “Cittadellarte” – “Üçüncü cənnət” simvolunu reallığına çevirən, onu cəmiyyətin hər bir sektoruna və ayrı-ayrı fərdlərdən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı kimi qlobal səviyyəli qurumlara qədər, bütün növ təşkilatlara daxil edən təcrübələrin araşdırılması, sınaqdan keçirilməsi və işlənib hazırlanmasına həsr olunmuş laboratoriya-məktəbdir. “Cittadellarte”, hal-hazırda 47 ölkədə sayı 125-ə çatan “Üçüncü cənnət” nümayəndəliklərinin daxil olduğu, öz konsepsiyalarını bölüşən, minlərlə ictimai və özəl qurumların şəbəkəsi ilə əməkdaşlıq edir.

Sərginin iş rejimi: Çərşənbə axşamı – Bazar, 11:00 – 20:00
Giriş sərbəstdir

Media və təsvir sorğuları üçün:
Hökümə Kərimova
Telefon: +99 450 274 6747
Email: [email protected]

__________
Персональная выставка Микеланджело Пистолетто
«Сделай это»
Центр Современного Искусства YARAT
1 апреля – 10 июня

Одной из центральных работ экспозиции является символ «Terzo Paradiso» («Третий рай», 2003) – своеобразное выражение гармонического будущего, где сосуществуют природа и общество. «Третий рай» заявляет социальную ответственность как «сближение всего искусственного, в том числе науки и технологий с творчеством, с целью возвращения жизни в мир» и движение в направлении поиска рационального, сбалансированного, социально-ответственного мира.

Микеланджело Пистолетто продолжает опираться на эту идеологию при создании новых инсталляций для своей персональной выставки в YARAT. Эти новые работы находятся в диалоге с избранными ранними произведениями художника. Концепция «социальной ответственности» еще глубже выражена через серию учебных программ, основанных на методологии Пистолетто и созданного им Фонда «Cittadellarte», который предлагает семинары и мастер-классы для школьников, молодых художников, а также циклы лекций для студентов университетов. Эта годичная учебная программа предусматривает обучение и подготовку азербайджанских учителей всех школ Азербайджана с целью привить чувство социальной ответственности, как части творческого процесса.

Символ «Третьего рая» звучит лейтмотивом всего творчества Микеланджело Пистолетто. Этот символ является модифицированной версией математического знака бесконечности, в котором изображены три переплетающихся круга. Крайние круги в символе представляют «природу» и «искусственность» и, соединяясь с большим кругом, выражают «новое человечество». Опыт художественного творчества Пистолетто, считающегося основателем направления «Arte Povera», охватывает сферы живописи, скульптуры и перформанса. С 1960 года зеркальная поверхность является повторяющейся темой творчества художника и иллюстрирует его интерес как к созданию пространства для самовыражения, так и к перформативному искусству.

Куратор выставки: Бьйорн Гельдхоф
При сотрудничестве с Галереей Контини / Сан-Джиминьяно / Пекин / Мулин / Гавана

О художнике:

Микеланджело Пистолетто (р. 1933, Биелла, Италия) живет и работает в Биелле. После первой персональной выставки в 1960 году, его работы стали выставляться на международном уровне. Произведения художника хранятся в общественных коллекциях крупнейших музеев и галерей, таких, как галерея «Тейт» (Великобритания), Музей Современного Искусства Сан-Франциско и Галерея Искусств в Онтарио.

Основная ретроспектива творчества Пистолетто, считающегося основателем течения «Arte Povera», проходила в Венеции, Мадриде, Флоренции, Риме, Барселоне и Филадельфии. В 2003 году на Венецианской биеннале он был удостоен премии «Золотой лев» за выдающиеся достижения, а в 2007 году –
премии Фонда «Wolf» в Иерусалиме. В 2013 году в Токио художнику была вручена «Императорская премия» Ассоциации Искусств Японии.

«Cittadellarte» был учрежден в 1994 году программным документом «Progetto Arte Manifesto». Здесь Микеланджело Пистолетто определил новую роль художника, как автора произведения, которое может существовать в прямой взаимосвязи со всеми сферами человеческой деятельности, охватывающей формирование общества.
В 1998 году Пистолетто учредил в своем родном городе Биелла (Северная Италия) сообщество «Cittadellarte». «Cittadellarte» – сообщество, обеспечивающее динамичную, культурную и предпринимательскую среду, куда активно привлекаются сотни людей, становясь частью обширной международной сети. Основная цель «Cittadellarte» – поощрять и организовывать ответственные изменения сообщества. «Cittadellarte» – это своего рода лаборатория и школа, воплощающая символ «Третий рай» в реальность, посвященная изучению, тестированию и разработке опыта, применяемого в каждом секторе общества, начиная от отдельных лиц и заканчивая всеми видами организаций, включая крупные международные институции, такие как Организация Объединенных Наций.
Сеть общественных и частных структур, тесно сотрудничающих в настоящее время с «Cittadellarte» и разделяющих с ней свои концепции, исчисляется тысячами, включая «Третий рай» со 125 представительствами в 47 странах мира.

Режим работы выставки: вторник – воскресенье, 11:00 – 20:00
Вход свободный

Для медиа и запроса изображений:
Хокума Керимова
Телефон: +99 450 274 6747
E-почта: [email protected]

__________
Michelangelo Pistoletto
“Do It”
YARAT Contemporary Art Centre
April 1 – June 10

Central to the exhibition is Pistoletto’s 2003 text “Terzo Paradiso”
(“Third Paradise”), a manifesto for a harmonious future where nature and society coexist. “Third Paradise” states the social responsibility to seek a more sustainable world, “leading everything that is artificial; that is science and technology together with art; to give back life to Earth”.

For his solo exhibition at YARAT, Pistoletto continues to use this ideology as the catalyst for new installations, which are presented in conversation with a selection of the artist’s early works. The notion of sustainability is further manifested through a series of educational programs focused on the methodology Pistoletto and his Foundation (Cittadellarte) developed for schoolchildren, including workshops for schoolchildren, young artists and a lecture series for university students. Taking place over the course of one year, this educational component will train local Azeri educators in schools across Azerbaijan to develop and expand upon the way children approach sustainability and creative processes.

The symbol of the “Third Paradise” can be seen throughout Pistoletto’s oeuvre – a reconfiguration of the mathematical infinity sign where three connecting circle are drawn. The outer circles represent nature and artifice, joined together by a larger circle representing a new humanity. Celebrated as a pioneer of Arte Povera, Pistoletto’s practice spans across painting, sculpture and performance. Since the 1960s the mirrored surface has been a recurring theme in the artist’s practice, exemplifying his interest in the performative whilst creating a space for self-reflection.

This exhibition is curated by Björn Geldhof
In collaboration with GALLERIA CONTINUA, San Gimignano / Beijing / Les Moulins / Habana

About the Artist:

Michelangelo Pistoletto (b. 1933, Biella, Italy) lives and works in Biella, Italy. Since his first solo show in 1960, Pistoletto has gone onto exhibit globally, with his work held in the public collections of institutions such as Tate Britain, the San Francisco Museum of Modern Art and the Art Gallery of Ontario. A leading proponent in the Arte Povera movement, major retrospectives of the artist’s work have been held in Venice, Madrid, Florence, Rome, Barcelona and Philadelphia. At the 2003 Venice Biennale, he was awarded the Leone d’Oro for lifetime achievement, and in 2007 he was awarded the Wolf Foundation Prize in Jerusalem. In 2013, Pistoletto was given the Praemium Imperiale Award from the Japan Arts Association in Tokyo.

In 1994, Michelangelo Pistoletto created the Progetto Arte Manifesto in which he proposed a new role for the artist: placing art in direct interaction with all areas of human activities surrounding the formation of society. Subsequently, in 1998, he founded Cittadellarte in his hometown of Biella, Northern Italy – a vibrant cultural and entrepreneurial community of hundreds of individuals actively engaged with their society, whilst connected to an international network. Cittadellarte’s aim is to inspire and produce responsible community change. It is a laboratory-school dedicated to the study, experimentation and development of practices translating the symbol of the Third Paradise into reality, incorporating it into every sector of society and every type of organization, from the single individual to global governmental agencies like the United Nations. Cittadellarte operates in collaboration and in network with thousands of public and private subjects sharing its vision, among which the Embassies of the Third Paradise, currently 125 in 47 countries.

Museum is open from Tuesday through Sunday, from 11 am – 8 pm
Admission is free

For media and image enquiries please contact:
Emma Gilhooly and Rebekah Humphries at Pelham Communications
Telephone: +44 2089693959
Email: [email protected] [email protected]