ARTIM Rooms rəssamlar, kuratorlar – Layihə

0
407

YARAT MÜASİR İNCƏSƏNƏT MƏKANI, Əkbər Əliyev, Şəlalə Salamzadə, Roman Qocayev, Nəzrin Musayeva və Ramil Hacıəliyevin iştirakı ilə ARTIM ROOMS adlı yeni layihəsini təqdim edir

Açılış: 6 aprel, saat 19.00
Ünvan: ARTIM Layihə Məkanı, İçərişəhər, Böyük Qala küç., 30, 001A
Giriş sərbəstdir

ARTIM ROOMS (“ARTIM otaqlar”) layihəsi – gənc rəssamlar, kuratorlar və digər yaradıcı insanlar üçün sərbəst otaqlar təklif edir. Arzu edən hər kəs, ARTIM məkanında mövcud olan otaqların bir və ya bir neçəsində öz ideyalarını gerçəkləşdirmək üçün müraciət edə bilər.
Layihənin başlıca məqsədi, yaradıcılıq vasitəsilə inkişaf edən, insanları bir araya gətirən, müzakirələr və eksperimentlər aparmaq üçün dinamik və müstəqil “orqanizm”, canlı və kompleks platforma yaratmaqdır. Təbiətdə, bu “avtopoezis” terminində əks olunur. Avtopoezis – son dərəcə möhkəm struktur vasitəsilə mümkün ola bilən, bir çox bağlantılar və mürəkkəb sistem yaradan, öz-özünə inkişaf edən orqanizmdir.

Avtopoezis (yunan dilindən αὐτo- (avto-) – “özü”, ποίησις (poezis) – “yaranma”, “törəmə” deməkdir) – öz-özünü yaratmaq və təmin etmək əzmində olan sistemə istinad edir. Avtopoezisin bu ümumiləşdirilmiş görüntüsü, öz fiziki komponentləri, informasiya və mürəkkəblik çərçivəsində ölçülə bilən quruluş baxımından öz-özünü hasil edə bilən sistemləri nəzərdən keçirir. Digər sözlə, biz, avtopoezis sistemləri, öz mühiti deyil, daha çox öz mürəkkəbliyi ilə hasil edilən sistemlər kimi təsvir edə bilərik.

ARTIM ROOMS layihəsinin ilk buraxılışında Əkbər Əliyevin rep musiqi video instalyasiyası, Şəlalə Salamzadənin fotoşəkilləri, Roman Qocayevin divar rəsmi, Nəzrin Musayevanın instalyasiyası və Ramil Hacıəliyevin interaktiv mappinq instalyasiyası nümayiş etdiriləcək.

Əkbər Əliyevin video instalyasiyası incəsənətin formal aspektlərindən və milli-mənəvi normaların elastikliyindən bəhs edir.
Roman Qocayev, mandalanın (Hinduizm və Buddizmdə kainatı təmsil edən simvol) vizual formasında avtopoezisin bioloji prinsipini araşdırır.
Ramil Hacıəliyevin interaktiv mappinq instalyasiyası ətrafda baş verən müəyyən hərəkətə qarşı proyeksiyanın həssaslığına əsaslanır.
Nəzrin Musayeva sevgi hissini gətirən insan transformasiyalarından bəhs edir.
Şəlalə Salamzadə retro portret fotoşəkilləri vasitəsilə rəssam həyatının keçid dövrü ərzində baş verən daxili təcrübələri araşdırır.

Sərgi tarixləri: 6 – 13 aprel
İş rejimi: Çərşənbə axşamı – Bazar, 12.00 – 20.00
Ətraflı məlumat üçün: www.yarat.az; 0125051414

_________
ПРОСТРАНСТВО СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «YARAT» представляет новый проект «ARTIM ROOMS» c участием Акпера Алиева, Шалалы Саламзаде, Романа Годжаева, Назрин Мусаевой и Рамиля Гаджиалиева.

Открытие: 6 апреля, 19.00
Адрес: Проектное Пространство «ARTIM», Ичеришехер, ул. Беюк Гала, 30, 001A
Вход свободный

Проект «ARTIM ROOMS» (Комнаты ARTIM) предлагает свободные комнаты для молодых художников, кураторов и других творческих людей. Любой желающий может обратиться для реализации собственных идей в одной или нескольких комнат пространства ARTIM.
Основная цель проекта – создание динамичного и независимого «организма», а также живой и сложной платформы для проведения дискуссий и экспериментов, которая, объединив людей, позволит развиваться посредством творчества. В природе, это отражено в термине «аутопоэзис». Аутопоэзис – саморазвивающийся организм, создающий множество связей и сложностей, которые могут быть достигнуты благодаря сверхпрочной структуре.

Аутопоэзис (др.-греч.αὐτός ауто- — сам, ποίησις — сотворение, производство) – это система, которая способна создать и обеспечить себя. Обобщенное изображение аутопоэза представляет собой системы, которые могут быть измерены в рамках собственных физических компонентов, а также информации и сложностей. Иными словами, мы можем описать аутопоэтические системы как системы, созданные не путем собственной среды, а скорее собственной сложности.

В первом выпуске проекта «ARTIM ROOMS» будут представлены: музыкальное рэп видео Акпера Алиева, фотографии Шалалы Саламзаде, настенная картина Романа Годжаева, инсталляция Назрин Мусаевой, интерактивная- маппинг инсталляция Рамиля Гаджиалиева.

Видеоинсталляция Акпера Алиева рассказывает о формальных аспектах искусства и эластичности национально-нравственных норм. Роман Годжаев исследует биологический принцип аутопоэза в визуальной форме мандалы (символ, представляющий вселенную в индуизме и буддизме). Интерактивная- маппинг инсталляция Рамиля Гаджиалиева основана на чувствительности проекции против определенных движений, которые происходят вокруг. Назрин Мусаева рассказывает про человеческие трансформации, которые приносят чувство любви. Своими портретными ретро фотографиями Шалала Саламзаде, исследует внутренние опыты художника, которые происходят в переходный период его жизни.

Сроки проведения выставки: 6 – 13 апреля
Время работы: Вторник – Воскресенье, 12.00 – 20.00
Для дополнительной информации: www.yarat.az; 0125051414

_________
YARAT CONTEMPORARY ART SPACE is pleased to announce new ARTIM ROOMS project with contribution by Akbar Aliyev, Shalala Salamzadeh, Roman Gojayev, Nazrin Musayeva, Ramil Hajialiyev.

Opening: 6th of April, 7 pm
Address: ARTIM Project Space, Icheri Sheher, Boyuk Qala str., 30, 001A
Admission is free
ARTIM ROOMS project offers independent rooms for young artists, curators and other creative people. Everyone is welcome to apply to implement their ideas in one or more of the available spaces at ARTIM. The aim is to create a dynamic, independent organism, a lively interdisciplinary platform for discussion and experiment, growing and connecting through creativity. In nature, this is reflected in the term “autopoiesis,” a self-growing organism that creates more connections and complexity than can ever be possible through rigid organization.

“The term autopoiesis (from Greek αὐτo- (auto-), meaning ‘self’, and ποίησις (poiesis), meaning ‘creation, production’) refers to a system capable of reproducing and maintaining itself. This generalized view of autopoiesis considers systems as self-producing not in terms of their physical components, but in terms of its organization, which can be measured in terms of information and complexity. In other words, we can describe autopoietic systems as those producing more of their own complexity than the one produced by their environment.”

The first edition of the ROOMS project features a rap music video by Akbar Aliyev, photographs by Shalala Salamzadeh, a wall painting by Roman Gojayev, an installation by Nazrin Musayeva and a interactive mapping installation by Ramil Hajialiyev.

Akbar Aliyev’s video and sound installation talks about formal aspects of art and the elasticity of the national moral code.
Roman Gojayev’s explores the biological principle of autopoiesis in the visual form of a mandala.
Ramil Hajialiyev interactive mapping installation based on the projection’s sensitivity to any movement around.
Nazrin Musayeva talks about human transformations that brings feeling of love.
Shalala Salamzadeh explores inner experiences during transition period of artist’ life through retro portrait photography.

Exhibition dates: 6th April – 13th April
Working hours: Tuesday – Sunday, 12 pm – 8pm
For more information: www.yarat.az; 0125051414