ARTIM: De Konstruksiya ART-FEMİNİZM Təlim – Bugün

0
570

YARAT Müasir İncəsənət Məkanı Sizi ARTIM Layihə Məkanında keçiriləcək rəssam Şahnaz Ağayevanın iştirakı ilə “De/Konstruksiya” müzakirələri çərçivəsində “ART-FEMİNİZM” adlı tədbirə dəvət edir.

Mühazirəçi: Şahnaz Ağayeva
Tarix: 19 aprel, 19:00
Ünvan: ARTIM Layihə Məkanı, İçərişəhər, Böyük Qala küç., 30, 001A
Giriş sərbəstdir

Şahnaz Ağayeva tədbirdə Yayoi Kusama, Şirin Neşat, Luiza Burjua, “Eva und Adele”, “Pussy Riot”, Cudi Çikaqo kimi ruhlandırıcı qadın sənətçilər haqqında bəhs edəcək. Bundan əlavə, rəssam sosial fərqləri və gender identikliyinə dair təcrübələri araşdıran əsərlərini auditoriyaya təqdim edəcək. Rəssamın əsərləri, bərabərliyə səbəb olmaq ümidi ilə, pozitiv və anlaşılan dəyişiklik gətirməyə çalışır. Şahnaz Ağayeva öz yaradıcılığında performans, instalyasiya, qrafika və audio-vizual kimi texnikalardan istifadə edir.

Şahnaz Ağayeva (d.1984, Sumqayıt) 2010-cu ildə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında qrafika üzrə magistr dərəcəsini alıb. Nizami Təhsil Mərkəzində müəllim işləyib və “OYUNCAQ” uşaq dərgisində rəssam kimi iştirak edib. 2015-ci ildən YARAT-da rəsm müəllimi kimi çalışıb. Onun əsərləri “Sumqayıt 50” (Sumqayıt Dövlət İncəsənət Qalereyası, 2000) və “Səslərin rəngi” (Natəvan Qalereyası, Bakı, 2016) kimi qrup sərgilərində, həmçinin “İstedadlı əllər” (Türkiyə, 2006) kimi xarici sərgilərdə iştirak edib. 2017-ci ildə ARTIM LAB layihəsi çərçivəsində Şahnazın əsərləri Fərhad Fərzəliyevin kuratorluğu ilə “100% made in Azerbaijan”, Faiq Əhmədin kuratorluğu ilə “Sıfır”, Şeyla Zaqonun kuratorluğu ilə “Qadın problemləri: Sərhədsiz konfliktlər” adlı 24 saatlıq sərgilərdə və 2018-ci ilin mart ayında keçirilən layihənin yekun tədbiri “Buraxılış sərgisi”-ndə nümayiş etdirilib. Mart ayının sonlarında YAY Qalereyasında keçirilən “Üfun, var zənn etdiyin yoxdur aləmdə, üfun, hər nə yoxsa, vardır dünyada…” adlı qrup sərgisinin iştirakçısıdır.

De/Konstruksiya – ARTIM Layihə Məkanında sərgilərin montaj/demontaj dövründə keçirilən silsilə müzakirələrdir. Sözügedən layihə, gənc yaradıcı insanların öz yaradıcılıqlarını daha geniş auditoriya ilə bölüşməsi, nümayiş etdirməsi və müzakirələr, fikir mübadilələri aparması, yaradıcı ideyaların axtarışı üçün platformanı təmin edir.

_________
Пространство Современного Искусства YARAT приглашает вас на мероприятие «Арт-феминизм» с участием художницы Шахназ Агаевой в рамках проекта «Де/Конструкция», которое состоится в Проектном Пространстве «ARTIM».

Лектор: Шаxназ Агаева
Дата: 19 апреля, 19:00
Адрес: Проектное Пространство ARTIM (Ичеришехер, ул. Боюк Гала 30, 001 А)
Вход свободный

Шаxназ Агаева расскажет нам о вдохновляющих творческих женщинах, таких как Яой Кусама, Ширин Нешат, Луиза Буржуа, «Eva und Adele», «Pussy Riot» и Джуди Чикаго. Кроме того, она поделится с аудиторией своими работами, которые исследуют социальные различия и гендерную идентичность. Работы художника стремятся принести позитивную и понятную перемену, в надежде быть причиной гендерному равенству. В своем творчестве она использует такие медиа, как перформанс, инсталляция, графика и звук.

Шаxназ Агаева (1984 г., Сумгаит) в 2010 году получила степень магистра в области графики в Азербайджанской Государственной Академии Художеств. Работала учителем в научном центре им. Низами и, как художник, участвовала в детском журнале «OYUNCAQ». С 2015 года работала учителем по рисованию в YARAT. Ее работы участвовали в групповых выставках, таких как «Сумгаит 50» (Сумгаитская Государственная Художественная Галерея, 2000 г.), “Səslərin rəngi” («Цвета голосов», галерея «Natavan», Баку, 2016 г.), а также в международных выставках, как “İstedadlı əllər” («Одаренные руки», Турция, 2006 г.). В рамках проекта ARTIM LAB в 2017 году работы Шахназ были продемонстрированы на 24-часовых выставках, таких как «100% made in Azerbaijan» (куратор Фархад Фарзалиев), «Сыфыр» («Нуль», куратор Фаиг Ахмед), «Женские проблемы: Конфликты без границ» (куратор Шейла Заго), а также в марте 2018 года в «Выпускной выставке». А в конце того же месяца участвовала в групповой выставке «Знай, что всё, что существует – не существует» в галерее YAY.

«Де/Конструкция» – это серия бесед, которая проходит в период монтажа/демонтажа выставок в ARTIM. Данный проект предоставляет платформу для молодых творческих людей, где они могут проводить беседы на разные темы, обмениваться опытом, делиться и размышлять над своими работами с более широкой аудиторией.

_________
YARAT Contemporary Art Space is pleased to announce the De/Construction Talk: “Feminist Art” at ARTIM Project Space.

Speaker: Shachnas Aghayeva
Date: April 19, 7 pm
Address: ARTIM Project Space Old City (Icherisheher) Boyuk Gala Street 30, 001A
Admission is free

Shachnas Aghayeva will talk about inspiring female artists such as Yayoi Kusama, Shirin Neshat, Louise Bourgeois, Eva und Adele, Pussy Riot and Judy Chicago. Furthermore she will share her works with the audience that explore societal differences and gender identity experience. Her body of work aims to bring a positive and understanding change in hope to lead to equality. The media she uses ranges from performance, installation, graphic and sound.

Shahnaz Aghayeva was born in 1984 in Sumgait, Azerbaijan. She received her masters degree in Graphics at the Azerbaijan State Academy of Fine Arts in 2010. She taught at the Nisami Educational Center for children and was involved as an artist in the children publication “OYUNCAQ”. Since 2015 she works as an art teacher at YARAT. Her work was part of group exhibtions in Azerbaijan such as “Sumgait 50”, State Art Gallery Sumgait (2000) and “The Colour of Voices”, Natavan Gallery, Baku (2016) as well as abroad like “Talented Hands” (2006) in Turkey. In the frame of the ARTIM LAB project 2017 her works were shown in the 24hrs exhibitions such as “100% made in Azerbaijan” curated by Farhad Farzaliyev, “Sifir” curated by Faig Ahmed and “Female Issues: Borderless Conflicts” curated by Sheila Zago and the final ARTIM LAB exhibition (2018). Recently her work “NUR” was shown at the exhibition “Think that everything that exists, does not exist” in YAY Gallery, Baku.

De/Construction Talks is a series of talks that takes place during the de/installation period at ARTIM. It provides a platform for critical discussion, brainstorming and exchange for young creative people to share and reflect on their body of work with a broader audience.