“Cismani peyzajlar” qrup sərgisi

0
601

YAY Qalereyası “Cismani peyzajlar” qrup sərgisini təqdim edir
8 iyun – 1 sentyabr

İştirakçılar: Eldar Qurban, Mir Nadir Zeynalov, Niyaz Nəcəfov, Aida Mahmudova, Əmrulla İsrafilov

İnsan vücudu və peyzaj… hər ikisi, eyni amala qulluq edir. İncəsənət tarixi boyunca hər iki mövzu bədii məzmun üçün material qismində çıxış edərək xırdalanıb, dağıdılıb və təkrar yığılıb, həmçinin müxtəlif texnikalar və üslubların araşdırılması məqsədilə hərtərəfli təhlil edilib. Uzun müddət qadın bədəni kişi nöqteyi-nəzərinin əsas ilham pərisi kimi istifadə edilsə də, son zamanlar bu tendensiya qarşı tərəfdə də müşahidə edilir və artıq qadın nöqteyi-nəzəri də bərabər səviyyədə inkişaf edib. Artıq XX əsrin əvvəllərində, tanınmış holland rəssamı Pit Mondrian, özündə qadın (maddi) və kişi (mənəvi) elementlərini birləşdirən, qeyri-binar varlıq kimi qiymətləndirilən rəssam haqqında nəzəriyyə işləyib hazırlamışdır. Eyni dövrdə bir çox nəzəriyyəçilər və rəssamlar hələ də bipolyar gender identifikasiyası ilə bağlı olan incəsənətin “qadın” və “kişi” komponentlərindən bəhs edən oxşar nəzəriyyələri həyata keçirməyə cəhd göstərirdilər.

Sərgidə müxtəlif peyzajlar nümayiş etdirilir. Bu peyzajlarda təbiət insani cizgilər kimi təsvir olunur və insan bədəni obyektivləşdirilərək, hər hansı gender mənsubiyyətindən ayrılma, dünyəvi formalar və rənglər, daxili durumun parlaq proyeksiya səthlərində yox olma təəssüratını yaradır.

Giriş sərbəstdir

Ünvan: İçərişəhər, Kiçik Qala küç., 5
(Əliağa Vahid heykəlinə yaxın)
Tel.: 012 505 2323
www.yaygallery.com

_________
Галерея YAY представляет групповую выставку “Телесные пейзажи”
8 июня – 1 сентября

Участники: Эльдар Гурбан, Мир Надир Зейналов, Нияз Наджафов, Аида Махмудова, Амрулла Исрафилов

В представленных на выставке работах очертание человеческого тела созвучно представленным пейзажам. Между пейзажами и фигуративной живописью прослеживается связь, которая является объектом анализа и исследования художников, применявших для этого различные техники и стили на протяжении всей истории искусства.

Долгие годы в искусстве доминировал мужской взгляд, а женское тело являлось источником вдохновения. Однако женский взгляд в искусстве постепенно пробивал себе путь пока наконец не оказался практически на равных с мужским. Уже к началу ХХ века голландский художник Пит Мондриан выдвинул теорию, согласно которой художник является существом небинарным, соединяющим в себе оба начала – и женское (материальное), и мужское (духовное). В те годы многие искусствоведы и художники пытались разработать подобные теории, дать свою трактовку женских и мужских компонентов искусства, зачастую даже оставаясь на позициях биполярной гендерной идентификации.

Представленная выставка демонстрирует пейзажи, в которых природа обрела человеческие черты, а человеческое тело превратилось в объект, создающий впечатление отстраненности от всякой гендерной принадлежности, рождает ощущение его растворенности в земных формах и красках, будто на поверхности видна лишь убедительная проекция душевных состояний.

Вход свободный

Адрес: Ичеришехер, ул. Кичик Гала, 5
(Около памятника Алиаги Вахида)
Т: +994 12 505 2323
www.yaygallery.com

_________
YAY Gallery is pleased to announce the opening of “Bodily Landscapes” group exhibition
June 08 – September 01

Participants: Eldar Gurban, Mir Nadir Zeynalov, Niyaz Najafov, Aida Mahmudova, Amrulla Israfilov

The human body and the landscape share the same course, both subjects have been analysed, reduced, taken apart and again assembled serving as artistic content material as well as for exploration of different techniques and styles throughout the history of art. For a long time, the male gaze dominated whilst the female body has been used as muse object, however, in recent development the female gaze paved its way equally. By the beginning of the 20th century Mondrian already developed a theory considering the artist as a non-binary being, connecting the female (material) element and the male (spiritual) element. During the same period of time many theorists and artists tried to carry out similar theories explaining female and male components of art, however, still relating to the bipolar gender identification. The exhibition shows landscapes, in which nature obtains human features and the human body gets objectified creating a perception that is detached from any gender identification dissolving into earthly forms and colours, vivid projection surfaces of internal states.

Free admission

Address: Icherisheher, Kichik Gala str. 5
T: +994 12 505 2323
www.yaygallery.com