Yay əhval-ruhiyyəsi – Bugün konsert var

0
576

Əziz dostlar,
İyunun 9-u Sizi Müslüm Maqomayev adına 26 saylı Musiqi Məktəbinin şagirdlərinin və Bakı Musiqi Akademiyasının tələbələrinin konsertinə dəvət edirik.

Yay konsertimizin rəhbərləri baş müəllim Naala Baratelia və bir çox beynəlxalq müsabiqələrin münsiflər heyətinin üzvü, pedaqoq Dmitri Babayevdir.

Proqram:
Fikrət Əliyev “Nyu-York əhval-ruhiyyəsi”
Əhməd Xəyal “Ständchen”
Əhməd Xəyal, Selin Məmmədova “Vivo Per Lei”
Leyla Hüseynova “İşığı hiss et”
Nihad Məlikov “Uğuru tut”
Ləman Abaszadə “Özümüzə inanıram”, “Sevgidə hər şey həqiqidir”, “Yad oğlan”
Natəvan Quliyeva “Belə bir an”

Lumineux xorunun ifasında:
Pol Makkartni “Because”
Freddi Merkyuri “Bohemian Rhapsody”
Stefan Kalmer “Engel” (Rammstein)
Edvin R.Haukins “O Happy Day”
Mauris Vayt “September”
İrving Berlin “Blue Skies”
Corc və İra Gerşvin “A Foggy Day”
Kay Vud “My One and Only Love”
Menninq Şervin “A Nightingale Sang in Berkeley Square”
Çarlz Trenet “I Wish You Love”
Cimmi Van Helsen “Here’s Rainy Day”

9 iyun, saat 18:00
Giriş sərbəstdir

Ünvan: Yarat

_________
Дорогие друзья,
9-ого июня вас ждёт музыкальный подарок от учеников 26 музыкальной школы имени Муслима Магомаева и студентов Бакинской Музыкальной Академии.

Руководителями нашего «Летнего концерта» стали старший преподаватель Наала Барателия и преподаватель, член жюри многих международных конкурсов Дмитрий Бабаев.

Программа:
Фикрет Алиев “Нью-Йоркское настроение”
Ахмед Хаял “Ständchen”
Ахмед Хаял, Селин Мамедова “Vivo Per Lei”
Лейла Гусейнова “Почувствуй свет”
Нихад Меликов “Лови удачу”
Ляман Абасзаде “Я верю в нас”, “В любви всё честно”, “Чужой парень”
Натаван Гулиева “Такой момент”

В исполнении хора Lumineux:
Пол Маккартни “Потому что”
Фредди Меркюри “Богемская рапсодия”
Стефан Калмер Энгел (Рамштайн)
Эдвин Р. Хоукинг “О, счастливый день”
Морис Уайт “Сентябрь”
Ирвин Берлин “Голубые небеса”
Джордж и Ира Гершвин “Пасмурный день”
Кай Вуд “Моя единственная любовь”
Мэннинг Шервин “На площади Беркли пел соловей”
Шарль Трене “Желаю тебе любви”
Джимми Ван Хелсен “Дождливый денёк”

9 июня, 18:00
Вход свободный

_________
Dear all,
You are kindly invited to a beautiful summer concert by the students of musical school №26 and the students of Baku State Academy of Music. The concert will be held on June 9. Don’t miss it!

The project was supervised by Natella Baratelia and Dmitri Babayev, faculty of the State Academy of music and jury members in numerous international vocal contests.

Program:
Fikret Aliyev “New York State of Mind”
Ahmed Khayal “Ständchen”
Ahmed Khayal, Selin Mammadova “Vivo Per Lei”
Leyla Huseynova “Feel the Light”
Nihad Melikov “Get Lucky”
Lyaman Abbaszade “I Believe In You And Me”, “All In Love Is Fair”, “Somebody Else’s Guy”
Natavan Guliyeva “Moment Like This”

Performed by Lumineux choir:
Paul MсСartney “Because”
Freddie Mercury “Bohemian Rhapsody”
Stefan Kalmer Engel (Rammstein)
Edwin R.Hawkins “O Happy Day”
Maurice White “September”
Irving Berlin “Blue Skies”
George and Ira Gershvin “A Foggy Day”
Cuy Wood “My One and Only Love”
Manning Sherwin “A Nightingale Sang in Berkeley Square”
Charles Trenet “I Wish You Love”
Jimmy Van Helsen “Here’s Rainy Day”

June 9, 18:00
Free admission