YARAT Freestyle: Gənc pianoçuların ifası

0
344

YARAT Müasir İncəsənət Məkanı sizə 14 iyun tarixində keçiriləcək istedadlı gənc pianoçuların ifasında musiqi axşamı proqramını təqdim edir. Kosertin içtirakçıları “TRİO” yaradıcılıq mərkəzinin yetirmələridirlər.

Proqram:
1. Qədimova Cəmilə – M. Qlinka “Ayrılıq”
2. Həsənov Səid – Y.Litovko “Pyessa”
3. Rəhimli Ayan – L.V.Betxoven “Marmot”
4. Ramazanlı Amina – İ.Brams “Lay-lay”
5. Mahmudova Səadət – Q.Abdullayev “Həyat davam edir”
6. Zeynalova Xədicə – R. Levland “Gizli bağ”
7. Bayramlı Elmar – L.V.Bethoven “Elizaya”
8. Yavarifar Ayla – F.Şopen “Unudulmuş vals”
9. Kərimzadə Zəhra – V.Kesselman “Kiçik vals”
10. Məmmədova Dəniz – İtaliya milli mahnısı “Santa Luçiya”
11. Adıgözəlova Fatimə – P.İ.Çaykovski “Kiçik qu quşların rəqsi”
12. Xudu Zeyd – V.Volkov “Vals”
13. Əliyeva Nurel – S.Allerm “Vals-müzet”
14. Cəfərli Tomris – U.Qillok “Sarabanda”
15. Nəzərli Əmirə – T.Quliyev “Lirik vals”
16. Həsənov Mikayıl – Е.Qrinko “Vals”

14 iyun, saat 18:00
Qeydiyyat: 0502469292
Qeydiyyat bazar ertəsindən cümə gününə kimi, saat 10:00-dan 18:30-dək aparılır

_________
14 июня Центр Современного Искусства YARAT предлагает Вам провести прекрасный вечер в обществе талантливых молодых пианистов. Участниками вечера являются представители творческого центра “ТРИО”.

Программа:
1. Гадимова Джамиля – М.Глинка “Разлука”
2. Гасанов Саид – Ю.Литовко “Пьеса”
3. Рагимли Аян – Л.В.Бетховен “Сурок”
4. Рамазанлы Амина – И.Брамс “Колыбельная”
5. Махмудова Саадат – Г.Абдуллаев “Жизнь продолжается”
6. Зейналова Хадиджа – Р. Лёвланд “Загадочный лес”
7. Байрамлы Эльмар – Л.В.Бетховен “К Элизе”
8. Яварифар Айла – Ф.Шопен “Забытый вальс”
9. Керимзаде Захра – В.Кессельман “Маленький вальс”
10. Мамедова Дениз – “Итальянская народная песня Санта-Лючия”
11. Адыгёзалова Фатима – П.И.Чайковский “Танец маленьких лебедей”
12. Худы Зейд – В.Волков “Вальс”
13. Алиева Нурель – С.Аллерм “Вальс-мюзетт”
14. Джафарли Томрис – У.Гиллок “Сарабанда”
15. Назарли Амира – Т.Кулиев “Лирический вальс”
16. Гасанов Микаил – Е.Гринко “Вальс”

14 июня, 18:00
Для регистрации: 0502469292
Регистрация ведётся с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:30

_________
On June 14, YARAT Contemporary Art Space is pleased to host a performance by young and talented piano players. The participants are representatives of TRIO creative center.

Program:
1. Gadimova Jamila – M. Glinka “Reperation”
2. Hasanov Said – Y.Litovko “Play”
3. Rahimli Ayan – L.V.Beethowen “Marmot”
4. Ramazanli Amina – I.Brams “Lullaby”
5. Mahmudova Saadat – G.Abdullayev “Life Goes On”
6. Zeynalova Khadija – R.Leiland “Secret Garden”
7. Bayramli Elmar – L.V.Beethoven “Für Elise”
8. Yavarifar Ayla – F.Chopin “Forgotten Waltz”
9. Karimzada Zahra – V.Kesselman “Little Waltz”
10. Mammadova Daniz – Italian national song “Santa Lucia”
11. Adıgozalova Fatima – P.İ. Tchaikovsky “Dance of Little Swans”
12. Khudu Zeyd – V.Volkov “Waltz”
13. Aliyeva Nurel – S.Allerm “Musetta’s Waltz”
14. Jafarli Tomris – W.Gillock “Sarabande”
15. Nazarli Amira – T. Guliyev “Lyrical Waltz”
16. Hasanov Mikayil – E.Grinko “Waltz”

June 14, 6 pm
Registration: 0502469292
Registration days: Monday – Friday, 10 am – 6.30 p.m