Fransanın Azərbaycandakı Səfirliyi və Fransız İnstitutu tərəfindən təşkil olunan musiqi festivalı

0
676

YARAT Müasir İncəsənət Məkanı Fransanın Azərbaycandakı Səfirliyi və Fransız İnstitutu tərəfindən təşkil olunmuş Musiqi Bayramı çərçıvəsində konsert proqramını təqdim edir.

21 iyun, 18:00
Məkan: XX-XXI əsrlər Azərbaycan rəngkarlığı Muzeyi
Giriş sərbəstdir

Fleyta ifaçısı Əminə Zülfüqarova hələ Bülbül adına xüsusi musiqi məktəbinin fortepiano sinfinin tələbəsi olan zamandan, fleyta musiqi aləti ilə yaxından maraqlanır və iki ixtisas üzrə təhsilini davam etdirir. Sonra isə 2003-cü ildə Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasına nəfəs alətləri şöbəsinə Azərbaycanın xalq artisti, professor M. Ağamalızadənin sinfinə daxil olmuşdur. Ə.Zülfüqarova Üzeyir Hacıbəyli adına xüsusi təqaüdə layiq görülüb.
2006-cı ildə Ə.Zülfüqarova ABŞ-da mədəniyyət mübadiləsi proqramına seçilmişdir. ABŞ-da olduğu müddətdə aparıcı professorlarının ustad dərslərində iştirak etmişdir, həmçinin ölkənin müxtəlif şəhərlərində konsert proqramı ilə çıxış etmişdir. Ə.Zülfüqarova 2009-cu ildə Bakıdakı təhsilini fərqlənmə ilə bitirərək magistr dərəcəsi almışdır. Həmin ildə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinə solist olaraq seçilmişdir.

Arfa ifaçısı Könül Əmirova musiqi təhsilini 4 saylı musiqi məktəbində başlamış və Bakı Musiqi Akademiyasının nəzdində olan məktəbdə arfa ixtisası üzrə dosent H.Hüseynovanın sinfində davam etmişdir. 1996-cı ildə Üzeyir Hacibəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasına professor, xalq artisti A.Abdullayevanın sinfinə qəbul olmuşdur və 2002-ci ildə təhsilini tamamlayib magistr dərəcəsi almışdır. Həmin ildə Fransanın Metz şəhərində G.Pierné adına konservatoriyanın professor B.Uvenin sinfinə daxil olmuşdur. Təhsilini 2006-cı ildə qızıl medalla bitirərək DEM üzrə dövlət diplomu almışdır. Fransada təhsil aldığı müddətdə o, regional müsabiqənin laureatı olmuşdur və solo, simfonik və kamera orkestrlarının tərkibində konsertlərdə çıxış etmişdir. 2006-cı ildə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Akademik Simfonik Orkestrinin solisti seçilmişdir. “ConTempo” ansamblının, Gənclər Simfonik Orkestri və Dövlət Simfonik Orkestrın tərkibində K. Əmirova Fransa, Almaniya, Yunanıstan və digər ölkələrdə konsert və festivallarda iştirak etmişdir.

__________
Пространство Современного Искусства YARAT представляет концертную программу в рамках праздника музыки, организованного Посольством Франции в Азербайджане и Французским Институтом.

21 июня, в 18:00
Музей Живописи Азербайджана XX-XXI веков
Вход свободный

Флейтистка Амина Зульфугарова родилась в г. Баку. Еще будучи ученицей специальной музыкальной школы им. Бюль-бюля, по классу фортепиано, она увлеклась игрой на флейте и какое-то время совмещала обучение по двум специальностям. В 2003 г. поступила в Бакинскую музыкальную академию им. Уз.Гаджибейли на факультет духовых инструментов, в класс народного артиста Азербайджанана, профессора М.Агамализаде. А.Зульфугарова является стипендиаткой именной стипендии им. Уз.Гаджибейли.
В 2006 г. А.Зульфугарова была отобрана для поездки в США по культурному обмену, где выступала с концертами в различных городах Америки, а также приняля участие в мастер-классах ведущих профессоров Америки. В 2009 г. с отличием завершив обучение в Бакинской музыкальной академии им. Уз.Гаджибейли, А.Зульфугарова получила степень магистра. В этом же году, она прошла конкурс и стала солисткой Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз.Гаджибейли.

Арфистка Амирова Кенуль родилась в Баку. Занятия музыкой начала в детской музыкальной школе N 4 по классу фортепиано, а продолжила в школе студии при Бакинской музыкальной академии по классу арфы у доцента Г.Гусейновой. В 1996 г. поступила в БМА им. Уз.Гаджибейли в класс народной артистки Азербайджана, профессора А.Абдуллаевой. В 2002 г. завершила обучение и получила степень магистра. В этом же году поступает в консерваторию им. Г.Пьерне г. Метц (Франция), в класс профессора Б.Увен. В 2006г. завершив обучение, получила государственный диплом (DЕМ), золотую медаль и стала лауреатом регионального конкурса. В годы учебы во Франции принимала участие во многих концертах, как сольных, так и симфонических, камерных. В 2006 г. вернувшись в Азербайджан становится солисткой Государственного Академического Симфонического оркестра им. Уз.Гаджибейли. Выступая в составе ансамбля «СоnTempo», молодежного симфонического оркестра и Государственного Симфонического оркестра им.Уз.Гаджибейли, К.Амирова принимала участие в концертах и фестивалях во Франции, Германии, Греции и других странах.

__________
YARAT Contemporary Art Space present a live music program within the Music Festival organized by French Institute and French Embassy in Azerbaijan.

June 21, 6 pm
Museum of Azerbaijani Painting of the XX-XXI Centuries
Admission is free

Flute player – Amina Zulfugarova was born in Baku. While still a student of the special music school named after Bul-bulul studying in piano class, she displayed a keen interest in playing the flute and for some time combined studying both instuments. In 2003 she entered the Baku Musical Academy under the name of Uzeyir Hajibeyli to the wind instruments department into the class of the People’s Artist of Azerbaijan, Professor M.Agamalizade. A.Zulfugarova won a scholarship named after Uzeyir Hajibeyli. In 2006 A.Zulfugarova was selected as a participant for a cultural exchange program in the USA, where she performed with concerts in various cities of America and attended master classes of leading professors and musicians. In 2009 she finished her studies in Baku with honors degree and later received a master’s degree from the same institute. In the same year, after succesfully passing a contest was selected as a soloist of the Azerbaijan State Symphony Orchestra under the name of Uzeyir Hajibeyli.

Harp player Amirova Kenul was born in Baku. She her music classes at the children’s music school No. 4 in a piano class later continued studies in school – studio under Baku Musical Academy, specializing on harp in the class of associate professor G.Huseynova. In 1996 she entered the Baku Musical Academy under the name of Uzeyir Hajibeyli in the class of People’s Artist of Azerbaijan, Professor A.Abdullaeva. In 2002 completed the training and received a master’s degree. In the same year she entered the highest level of Conservatoire under the name of G. Piernet in Metz, France and attended the class of Professor B.Uvien. In 2006 having finished education, Konul received the state diploma (DEM), a gold medal and became a laureate of the regional competition. During her studies in France she took part in many concerts, both solo and as part of symphonic, chamber orchestras.
In 2006, after returning to Azerbaijan, she became a soloist of the State Academic Symphony Orchestra named after Uzeyir Hajibeyli. As a member of “ConTempo” ensemble, youth symphonic orchestra and State Symphonic Orchestra named after Uzeyir Hajibjeyli, she performed at concerts and festivals in France, Germany, Greece and other countries