“Qatarın gəlməsi” adlı poeziya gecəsi

0

“Qatarın gəlməsi” XX əsr poeziyası gecəsi

XX əsri rus poeziyası tarixində ən gözəl, eyni zamanda ən çətin dövr kimi adlandırırlar. İnqilablar, müharibələr, mühacirətlər, repressiyalar… Yüzillik sərt polad maşını kimi, relslər boyunca irəliləyərək öz yolunda heç kimə aman vermədi. Dövr dahilər və şedevrlər yaradırdı, amma eyni zamanda dəhşətli, məhvedici gücə sahib idi.

“Qatarın gəlməsi” adlı poeziya gecəsi XX əsrdə yaşayıb-yaradan, amansız zamanın qurbanlarına çevrilən rus şairlərin taleyindən bəhs edəcək.

İştirakçılar MDU-nun Bakı filialının tələbələri və məzunları: Atika Əliyeva, Aişə Rəhimova, Aydan Hacıyeva, Eldar Canaşvili, Leyla Qurbanova.

Tədbir rus dilində keçiriləcək

26 iyul, saat 19:00

__________
“Прибытие поезда” вечер русскоязычной поэзии 20-го века

20 век называют лучшим и в то же время самым тяжёлым в истории русской поэзии. Революция, эмиграция, репрессии, война, перестройка.
Подобно холодной стальной машине столетие мчалось по рельсам не пощадив никого на своём пути. Время порождало гениев и шедевры, и в то же время обладало страшной губительный силой. Поэтический вечер «Прибытие поезда» расскажет о судьбе русских поэтов, которые жили и творили в 20-ом веке, став жертвами беспощадного времени.

Участники – выпускники и студенты бакинского филиала МГУ Атика Алиева, Эльдар Джанашвили, Аиша Рагимова, Айдан Гаджиева, Лейла Курбанова.

Язык: Русский
26 июля, в 19:00

__________
An event on the 20th century Russian poetry titled “The Arrival of the Train”

The 20th century is called the best and at the same time, the most complicated period in the history of the Russian poetry. Revolution, war, expatriation, perestroika and repressions…
The century had no compassion on anyone. It both gave rise to both geniuses and masterpieces and owned the destructive and lethal power. The poetry event titled “The Arrival of the Train” will tell the story of the Russian poets, victimized by the merciless century.

Participants are graduates and students of the Baku branch of the Moscow State University: Atika Aliyeva, Eldar Janashvili, Aisha Rahimova, Aidan Hajiyeva, Leila Kurbanova

Language: Russian
July 26, 7 pm