Rəssam ilə görüş: Niyaz Nəcəfov

0
712

YAY Qalereyası Sizi Azərbaycan rəssamı Niyaz Nəcəfov ilə görüşə dəvət edir.

Niyaz Nəcəfov (d.1968) – Azərbaycanın müasir incəsənət səhnəsinin qabaqcıl nümayəndələrindən biridir.
Peşəkar idmançı olan Niyaz Nəcəfov, öz-özünə öyrənən rəssamlardan ilhamlanaraq, yağlı boya ilə eksperimentlər apardı və öz rəssamlıq karyerasına 2003-cü ildə başladı.
Erkən əsərlərində, rəssam öz əvvəlki təcrübəsinə əsaslanaraq, cəmiyyət və fərdlərin ziddiyyətlərini vurğulayıb. Bu təcrübə, daxildə olan gizli qorxu və istəklərdən bəhs edir. O, satirik yanaşma və hekayə üsulu ilə təəssüratlarını üzə çıxarır və onun əsərləri, həmişə oxunaqlı hekayə xəttini göstərir. Rəssamın yaradıcı üslubu əsasən qaranlıq palitradan istifadə edərək, ifadəli və emosionaldır.

Hal-hazırda sənətkarın əsərləri YAY Qalereyasında nümayiş olunan “Cismani peyzajlar” qrup sərgisinin bir hissəsidir.

Tədbirin moderatoru: kurator Samira Sefi

Tarix: 12 sentyabr, saat 19:00
Məkan: YAY Qalereyası, Kiçik Qala küç., 5

__________
Галерея YAY приглашает вас на встречу с азербайджанским художником Ниязом Наджафовым.

Нияз Наджафов (1968) – один из ярких представителей современной арт-сцены Азербайджана. Будучи профессиональным спортсменом, Нияз Наджафов, вдохновленный примерами других художников-самоучек, начал свою художественную карьеру в 2003-ем году, экспериментируя с масляной краской. В своих ранних картинах художник подчеркивает пороки общества и отдельных людей, основанные на собственном опыте. Этот опыт говорит о страхах и желаниях, скрытых внутри. Он исследует впечатления в сатирической и повествовательной манере. Наджафов использует преимущественно темную палитру, его стиль живописи является выразительным и эмоциональным.

На данный момент его работы являются частью экспозиции выставки “Телесные пейзажи”, проходящей в галерее.

Модератор: куратор Самира Сефи

Дата: 12 сентября,19:00
Место проведения: Галерея YAY

__________
YAY Gallery invites you to meet with Azerbaijani artist Niyaz Najafov.

Niyaz Najafov (b.1968) is an artist at the forefront of Azerbaijan’s contemporary art scene. Being a professional sportsman, Niyaz Najafov started his artistic career in 2003, experimenting with oil paint influenced by other self – taught artists. In his early paintings the artist highlights vices of society and individuals based on his own experience. This experience talks about fears and desires hidden inside. He discovers impressions with a satirical approach and a narrative manner; his works always show a readable line of story. Najafov’s style of painting is expressive and emotional using a dark palette majorly.

Currently his works displayed at YAY Gallery as a part of Bodily Landscapes exhibition.

Moderator: curator Samira Sefi

Date: September 12, 7 pm
Venue: YAY Gallery, 5 Kichik Qala str.