Funksiya. Quruluş. Dəyişiklik – Foto sərgi

0

FUNKSİYA. QURULUŞ. DƏYİŞİKLİK.
Qrup foto sərgi
19 oktyabr – 30 noyabr 2018

İştirakçılar: Hüseyn Hüseynzadə, Asiyat Fatullayeva, Elnur Babayev, İlkin Hüseynov, Emil Xəlilov, Sevinc Aslanova, Fəxriyyə Məmmədova, Orxan Aslanov, Nana Rəhimova, Sergey Xrustalyov, Natavan Vahabova, Cavidan Axundov

Kuratorlar: Asiyat Fatullayeva, Lana Sokolova, Anna Fex

Sərgi YAY Qalereyası tərəfindən ArtFaktor foto agentliyinin təşkilatı dəstəyi ilə təşkil olunur.

Sərgi Azərbaycan fotoqraflarının bəzi ətraf obyektləri, çoxqatlı dinamik sistemlər kimi araşdıran əsərlərini təqdim edir. Kamera obyektivi maraqlı mövzuları, funksiya, quruluş və dəyişiklik kimi ölçülər vasitəsilə anlamağa çalışır. Quruluş – elementlər arasındakı məkan əlaqələri müəyyənləşdirir, funksiya – ayrı-ayrı cəhətlərin qarşılıqlı təsiridir, dəyişiklik isə quruluşla funksiyanın dəyişkənlik xüsusiyyətidir. Demək olar ki, bu ölçülər ətraf aləmi olduğu kimi göstərməyə imkan verirlər. Həmçinin, onları məzmun səviyyəsində tətbiq etməklə daxili paradoksal anları da aşkarlamaq mümkündür.

Birinci mərtəbədə keçmiş sovet dövrünü sənədləşdirmiş Hüseyn Hüseynzadənin foto silsiləsini görmək olar. Bu fotolarda mərkəzləşmiş sistem şəraitindən kənara çıxa bilməyən insanlar bir qurğu kimi, vahid mexanizmin daim hərəkətdə olmasını təmin edən çarxlar kimi göstərilib. Həmçinin, Asiyat Fatullayeva da insanları öz kompozisiyalarına daxil etdikdə, onları adsız, pazl oyun-tapmacası kimi göstərir: simalar naməlum qalaraq, qurğunun bütövlüyünü təmin edirlər. Bəs bu sistem, bu quruluş çökəndə, nə olur? İlkin Hüseynov “Şərikli su” silsiləsində Sovet İttifaqının dağılmasından sonra su hövzələrinin bölünməsi və qeyri-müəyyən ayırmalar nəticəsində yaranan münaqişələri təhlil edir. Cavidan Axundov öz foto toplusunu “Puça çıxmış niyyətlər” adlandırmışdır. O, məzmunu tanınmaz hala salan texniki səhvləri və xətaları (fotolentin lüzumsuz işığa məruz qalması, yırtılması və s.) şərh edir. Natavan Vahabova öz silsiləsində taleyinə dəyişiklik yazılan bir ailənin – vaxtilə zadəganlardan olub, Şura Hökuməti gəldikdə isə müsadirə ilə üzləşmiş, indi də kasıbçılıq içində yaşayan bir fəhlə ailəsinin həyat şəraitini sənədləşdirmişdir.

İkinci mərtəbədə Emil Xəlilov, Sevinc Aslanova, Fəxriyyə Məmmədova, Elnur Babayev, Nana Rəhimova, Hüseyn Hüseynzadə, Orxan Aslanov və Sergey Xrustalyov kimi fotoqrafların seçilmiş əsərlərində səthlərin, strukturların və eləcə də münasibətlərin incə ahəngi tədqiq olunur. Hərçənd, birinci mərtəbədən fərqli olaraq, bu təsvirlər, sanki, gündəlik həyata aid deyil və artıq konkret hadisələr haqqında bəhs etmirlər. Bu fotolarda təsvir olunan müəmmalı, abstrakt səhnələrin məzmunu zəriflik, xəyalpərvərlik və romantikadır. Onlar bizi xatirələr, proyeksiya və introspeksiyalar məkanına aparır, seyrçinin öz təxəyyülü üçün də yer saxlayırlar. Bu obrazlar sərt reallıqdan uzaqdırlar, hər şeyin və hər kəsin zamanın axarına və təbəddülatına, eləcə də subyektiv qavrayışa tabe olduğunu bizə xatırladırlar.

Giriş sərbəstdir.

Ünvan: İçərişəhər, Kiçik Qala küç., 5
(Əliağa Vahid heykəlinə yaxın).
Tel.: 012 505 2323
www.yaygallery.com

***

Фотовыставка «ФУНКЦИЯ. СТРУКТУРА. ИЗМЕНЕНИЕ»
Даты проведения: 19 октября-30 ноября 2018

Участники: Гусейн Гусейнзаде, Асият Фатуллаева, Эльнур Бабаев, Илькин Гусейнов, Эмиль Халилов, Севиндж Асланова, Фахрия Мамедова, Орхан Асланов, Натаван Вагабова, Нана Рагимова, Сергей Хрусталев, Джавидан Ахундов

Кураторы: Асият Фатуллаева, Лана Соколова, Анна Фех

Выставка организована галереей YAY при поддержке фотоагенства «Артфактор»

В рамках данной экспозиции представлены работы азербайджанских фотографов и их попытки исследовать свою среду существования, как некую динамичную многослойную систему. Объектив камеры пытается проникнуть в суть выбранной темы, опираясь на такие показатели, как «структура», «функция» и «изменения». Структура определяет пространственные взаимоотношения между элементами, функция – взаимодействие отдельных частей, а изменение – любые структурные, либо функциональные сдвиги. Эти же самые показатели, объективным образом определяющие окружающую среду, могут применяться на смысловом уровне, помогая обнаружить внутренние парадоксы.

На первом этаже представлена серия фотографий Гусейна Гусейнзаде, документирующая советские реалии, где люди функционировали в рамках централизованной системы. В этих работах люди представлены как частица структуры, вспомогательное колесо, позволяющее механизму в целом работать.
Аналогичным образом фотограф Асият Фатуллаева включает в свои композиции образы людей, каждый из которых в ее представлении подобен неразгаданному ребусу. Невзирая на общую неопределенность и тематическую размытость, работы фото-художницы являются скрепляющим звеном всей экспозиции.
Но что же происходит, когда система рушится?
Илькин Гусейнов в своей серии «Общие воды» пытается анализировать конфликты, которые возникли в результате нечеткого раздела водных и наземных государственных границ после распада Советского Союза.

«Тщетные намерения» – это работа Джавидана Ахундова, которая раскрывает тему технических ошибок и сбоев (например, засвеченная или разорвавшаяся пленка), которые делают первоначальную тему едва различимой.

Перемены и социальные сдвиги сполна сказались на судьбе простой рабочей семьи, чьи скромные будни задокументировала фотограф Натаван Вахабова. Все имущество, принадлежавшее ранее аристократам-предкам этого семейства, было экспроприировано советским режимом.

На втором этаже тему хрупкой гармонии пространств, структур и взаимоотношений исследуют работы фотографов Эмиля Халилова, Севиндж Аслановой, Фахрии Мамедовой, Эльнура Бабаева, Наны Рагимовой, Гусейна Гусейнзаде, Орхана Асланова и Сергея Хрусталева.
В противовес работам, представленным на первом этаже галереи, на этот раз образы взяты не из повседневной жизни и больше не отражают конкретную ситуацию. На фотографиях появляются абстрактные сцены, в которых заключена эфемерность, мечта и романтика существования. Эти образы позволяют нам проникнуть в пространства собственной памяти, оставляя место для воображения.
Такие далекие от грубой реальности, они напоминают нам, что все и вся подвержены течению времени, переменчивому, как и наше субъективное восприятие.

Режим работы выставки: вторник – воскресенье, 12:00 – 20:00

Вход свободный
Адрес: Ичеришехер, ул. Беюк Гала, 5
Т: +994 12 505 2323
Э-почта: [email protected]
www.yaygallery.com

***

STRUCTURE. FUNCTION. CHANGE.
Group photo exhibition

October 19 – November 30, 2018

Participants: Huseyn Huseynzade, Asiyat Fatullayeva, Elnur Babayev, Ilkin Huseynov, Emil Khalilov, Sevinj Aslanova, Fakhriyya Mammadova, Orkhan Aslanov, Nana Rahimova, Sergey Khrustalyov, Natavan Vahabova, Javidan Akhundov

Curators: Asiyat Fatullayeva, Lana Sokolova, Anna Fech

Exhibition organized by YAY Gallery in partnership with ArtFaktor.

The exhibition features works by Azerbaijani photographers exploring their specific surroundings as multi-layered dynamic systems. The camera lens aims to understand subjects of interest trough metrics such as structure, function and change. Structure defines the spatial relationship among the elements, function the interaction among the features and change the alteration in structure and function. These metrics, which pretend to capture the environment in a seemingly objective way, can also be applied on the content level discovering paradoxical moments lying within.

On the first floor the photography series of Huseyn Huseynzade documents the soviet past in which people had to function in the centralized system. We see humans as a structure, as a wheel that keeps the whole mechanism running. Likewise, Asiyat Fatullayeva includes her humans like anonymous puzzles into her compositions, which, while indefinite, nevertheless hold together the whole edifice. But what happens when the system, the structure collapses? Ilkin Huseynov analyses in his series “Shared Waters” the conflicts that arose from divided waterways and unclear demarcations after the disintegration of the Soviet Union. Failed Intentions is the set called by Javidan Akhundov and comments on the technical errors and dysfunctions (overexposure, film tear), which make the motif unrecognizable. The moment of change also became the fate of the working-class family, whose modest living circumstances Natavan Vahabova documented in her series, as their aristocratic ancestors were expropriated by the Soviet regime.

On the second floor selected works by Emil Khalilov, Sevinj Aslanova, Fakhriyya Mammadova, Elnur Babayev, Nana Rahimova, Huseyn Huseynzade, Orkhan Aslanov and Sergey Khrustalyov explore subtle harmony of surfaces, structures and relations as well. However, in contrast to the ground floor, the imagery does not seem to be taken from everyday life and do not describe concrete situations anymore. The photographs show enigmatic abstract scenes that stage the ephemeral, the dreamy and the romantic. They put us in landscapes of memory, projections, introspection, which leave room for our own imagination and seem to be far from the harsh reality and remind us how everything and everyone are subject to the course and change of time, as well as the subjective perception.

Opening hours: 12:00 – 20:00 (except Monday)

Free admission

Address: Icherisheher, 5 Kichik Gala str.
T: +994 12 505 2323
E-mail: [email protected]
www.yaygallery.com