Yapon teatrı və “Çiten” Teatrının təcrübəsindən nümunələr

0

“Mən səni sevirəm” demək olarmı?
Yapon teatrı və “Çiten” Teatrının təcrübəsindən nümunələr

Yaponiyada müasir performativ sənəti, No, Kabuki və Bunraku teatrları kimi ənənəvi teatr formaları istisna olmaqla, əsasən digər mədəniyyətlərdən qaynaqlanır. Öz mühazirəsində, “Çiten” Teatrının rejissoru Motoi Miura, auditoriyanı yapon mədəniyyəti və teatr ənənələri ilə tanış edəcək, həmçinin “Çiten” Teatrının quruluşlarının nümunəsində Çexov, Şekspir və Brextin mətnləri ilə iş təcrübəsindən bəhs edəcək. Realizmdən büsbütün imtina edən teatr kollektivi, müasir tamaşaçı üçün klassik mətnləri yenidən aktual və maraqlı etməyi bacarıb.

Motoi Miura, “Çiten” Teatrı ilə 2001-ci ildə əməkdaşlıq etməyə başlayıb və ilk olaraq, yapon səhnəsi üçün Con Foss və Devid Harroverin əsərlərini adaptasiya edib. 2005-ci ildə, onun rejissor işi “Toqa” mükafatına layiq görülüb. 2007-ci ildən başlayaraq ötən dövr ərzində Miura, A. Çexovun əsərləri əsasında dörd tamaşa yaradıb və “Albalı bağı” tamaşasına görə Mədəni Məsələlər Agentliyin “Rejissorluqda yeni söz” kateqoriyası üzrə mükafatına layiq görülüb. 2010-cu ildə Motoi Miura Kioto Prefekturasının mükafatına layiq görülüb və rejissorluq nəzəriyyəsinə dair “Sadəcə maraqlı olmaq kifayətdirmi?” adlı ilk kitabını dərc edib. Onun tamaşaları arasında Filip Qlassın “Koloniyada” operası (2008), Elfrida Yelinekin “Kein Licht” (“İşıqsız”) (2012) və Bertold Brextin “Fatser” (2013) əsərləri var.

9 noyabr, saat 11:00 – 13:00
Məkan: XX-XXI əsrlər Azərbaycan Rəngkarlığı Muzeyi (2-ci mərtəbə)
Giriş sərbəstdir

________
Можно ли сказать «Я тебя люблю»?
Японский театр и примеры из практики театра «Читен»

Современное перформативное искусство в Японии в основном базируется на заимствованиях из других культур, за исключением традиционных театральных форм – таких как театр Но, Кабуки и Бунраку. Во время совей лекции режиссер театра «Читен» Мотои Миура познакомит аудиторию с японской культурой и театральными традициями, а также расскажет об опыте работы с текстами Чехова, Шекспира и Брехта на примере постановок театра «Читен». Полностью отказавшись от реализма, коллектив театра сумел вновь сделать классические тексты актуальными и интересными для современного зрителя.

Мотои Миура начал свое сотрудничество с театром «Читен» в 2001 году с адаптации постановок Джона Фосса и Дэвида Харроуэра для японской сцены. В 2005 году его режиссерская работа была удостоена премии Тога. За период с 2007 года Миура создал четыре постановки на основе чеховских произведений и стал обладателем премии Агентства по Культурным Вопросам в категории «Новое слово в режиссуре» за свою постановку «Вишневого Сада». В 2010 Миура получил премию Префектуры Киото и опубликовал свою первую книгу по теории режиссуры «Достаточно ли быть просто интересным?».
Среди его постановок – опера Филипа Гласса «В колонии» (2008), “Kein Licht” (“Без света”) Эльфриды Елинека (2012) и “Фацер” Бертольда Брехта (2013).

Дата: 9 ноября
Время: 11:00 – 13:00
Место проведения: Музей Живописи Азербайджана XX-XXI веков (2-й этаж)
Вход свободный

________
Is it possible to say “I Love You”?
Japanese Theatre and Chiten’s Practice

In Japan, performing arts are mostly imported in Modern era, except Japanese traditional theatre such as Noh, Kabuki and Bunraku. That means, Japanese theatre has struggled with translated script, which are derived from different culture. Departing fully from realism, what theatre company “Chiten” has tried is developed a way to present those scripts to audience in the present day as living artwork.
Introducing Japanese theatre and culture, Motoi Miura will show the participants how Chiten has explored a wide variety of approaches to theatre scripts, such as Chekhov, Shakespeare, and Brecht.

In 2001, Miura started his work with his company CHITEN, directing Japan premières of plays by Jon Fosse and David Harrower. In 2005, he won the Outstanding Performance Award at the Toga Director Contest. He has been re-creating the four masterpieces of Chekhov since 2007 and in the same year he received the Agency of Cultural Affairs New Director Award for his production of “The Cherry Orchard”. In 2010 he received the Kyoto Prefecture Culture Award and his first book on production theory “Is just being interesting OK?” was published. Among his productions are Philip Glassʼs opera “In the Penal Colony” (2008), Elfriede Jelinek’s “Kein Licht” (2012), and Beltort Brecht’s “Fatzer” (2013).

Date: November 9
Time: 11:00 – 13:00
Location: Museum of Azerbaijani Painting of the XX-XXI Centuries
(2nd floor)
Free admission