“Yada düşər xatirələr” konsert proqramı

0

Əziz musiqisevərlər,
YARAT Müasir İncəsənət Məkanı Sizi Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət “Yada düşər xatirələr” adlı konsertə dəvət edir.

Konsertin iştirakçıları Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin istedadlı tələbələridir.

Vokalçılar: Orxan Cəlilov, İslam İmanov, Jalə Quliyeva, Nəzakət Veysalova, Cavad Sultanov, Həmid Həmzəyev, Aytac Fərəcova, Malik Məmmədov, Tərxan İbrahimov, Həsən Şıxıyev, Elşən Cəfərzadə, Lamiyə İsmayılova.

Fortepianoda: Amil Novruzov, Fəridə Hüseynova, Natiq Yusubov, Rəcəb Zeynalov, Fəridə Hüseynova, Zəhra Babanlı, Orxan Cəlilov.
Elektropianoda: Rəcəb Zeynalov, Nicat Aslanov.
Akkordeonda: Rafael İslamov.
Zərb alətlərində: Polad Murtuzayev.

27 noyabr, saat 19:00
YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzi
Giriş sərbəstdir

________
Дорогие друзья,

27-го ноября в Центре Современного Искусства YARAT состоится музыкальный вечер под названием “Воспоминания”. Программа включает в себя произведения азербайджанских композиторов.

Участниками концерта являются талантливые студенты Азербайджанского Государственного Университета Культуры и Искусств.
Вокалисты: Орхан Джалилов, Ислам Иманов, Жаля Гулиева, Нязакят Вейсалова, Джавад Султанов, Гамид Гамзаев, Айтадж Фараджева, Малик Мамедов, Тархан Ибрагимов, Хасай Шихиев, Эльшан Джафарзаде и Ламия Исмаилова.

На фортепиано: Амиль Новрузов, Фарида Гусейнова, Натиг Юсубов, Раджаб Зейналов, Фарида Гусейнова, Захра Бабанлы и Орхан Джалилов.
На электро-пианино: Раджаб Зейналов и Ниджат Асланов.
На аккордеоне: Рафаэль Исламов.
На ударных: Полад Муртузаев.

Дата: 27-го ноября, 19:00
Место: Центр Современного Искусства YARAT
Вход свободный

________
Dear friends,

On November 27th, YARAT will present a live concert “Memories”. The program combines musical pieces by Azerbaijani composers.
All pieces will be introduced by the outstanding students of the Azerbaijan State University of Culture and Arts.

Vocalists: Orkhan Jalilov, Islam Imanov, Zhalia Guliyeva, Nazakat Veysalova, Javad Sultanov, Hamid Hamzayev, Aytaj Farajova, Malik Mamedov, Tarkhan Ibrahimov, Khasay Shikhiyev, Elshan Jafarzade, Lamiya Ismayilova.
Piano: Amil Novruzov, Farida Huseynova, Natig Yusubov, Rajab Zeynalov, Farida Huseynova, Zahra Babanly,Orkhan Jalilov.
Electric piano: Rajab Zeynalov, Nijat Aslanov.
Acceordeon: Rafael Islamov
Drums: Polad Murtuzayev

November 27th, 7 pm
YARAT Contemporary Art Centre
Free admission

BIR CAVAB YAZIN

Şərhinizi daxil edin!
Adınızı bura daxil edin