Səyyar sərgi / “Ulduzlu səmalar” / Şəmkir

0

YARAT Müasir İncəsənət Məkanı Şəmkirdə “Ulduzlu səmalar” adlı səyyar sərgini təqdim edir.

Açılış: 29 noyabr, saat 15:00
Giriş sərbəstdir

“Ulduzlu səmalar” sərgisi Azərbaycanın aparıcı müasir rəssamları Aida Mahmudova, Faiq Əhməd və Fərid Rəsulovun əsərlərindən təşkil olunmuş ekspozisiyanı təqdim edir.

Yenilənmiş ənənələr, fərqli dəyərlər sərginin əsas leytmotivini təşkil edir. Ənənəvi sənətlərin qəbul olunmuş kanonlarını dəyişərək/sındıraraq, rəssamlar bununla təkcə yeni vizual sənət məhsulu deyil, həm də kontekst baxımından yeni mövzulara toxunurlar. Bu mövzular çevrəsi ənənə, irs, qloballaşma, urbanizasiya, mədəni inqilab, sosial-ictimai aspektləri əks etdirir. Ekspozisiyada nümayiş olunan əsərlərin konseptləri sintez və eksperiment aparmağa marağından qaynaqlanır. Bununla belə, bu əsərlər tamaşaçını interaktivliyə dəvət edirlər.

Faiq Əhməd əsrlər boyu yaşayan xalçaçılıq sənətini yeni interpretasiyada təqdim edərək, xalçaçılıq estetikasını yenidən kəşf edib onu müasir mədəniyyətə daxil edir. O, toxuculuq prosesini hissələrə ayırır, hazır xalçanın adi ikiölçülü, müstəvi görünüşünü dəyişib onu üçölçülü şəkildə təqdim edir.

Ənənə mövzusunu Fərid Rəsulovun “Şəbəkə” silsiləsindən olan “Düşən ulduz” və “Quş” adlı əsərləri davam etdirir. Rəssam monumental-dekorativ memarlıq sənət nümunəsini xalçanın əsas ornamentlərlə təqdim edir və bununla iki müxtəlif sahənin sintezini yaradır. Bu sintezin nəticəsi olaraq, sanki böyüdülmüş və havadan asılmış rəngli xalça ornamentləri formasında olan art obyektlər çıxış edir.

Aida Mahmudovanın “Məkanlar” silsiləsi rəssamın müşahidələrini əks etdirir. Bu müşahidə – araşdırmalar coğrafi yerləşmə, urbanizasiya, şəhərin ekspansiyası kimi məqamları əks etdirir. Quş uçuşu səviyyəsindən görünən mənzərələr landşaft, xarakter və əhvalına görə fərqlənir.

“Ulduzlu səmalar” sərgisinin təhsil proqramı çərçivəsində YARAT Rezidentura proqramının rəssamları Aurelien Lepetit, Yevi Joxova, Juditta Vendrame və Emil Məcnun tərəfindən ustad dərslərin keçirilməsi, ö cümlədən Faiq Əhməd və Fərid Rəsulovla panel diskussiyanın aparılması nəzərdə tutulur.

Şəmkir Gənclər Mərkəzi
Ünvan: Heydər Əliyev prospekti, Bayraq Meydanı, Şəmkir, 5700
İş rejimi: Bazar ertəsi – cümə, saat 09:00 – 18:00
Əlaqə: (+99422) 305 24 96

Media məlumatları və təsvirlər üçün əlaqə:
Hökümə Kərimova
Tel: +994 50 274 67 44
e-poçt: [email protected]

_________
Пространство Современного Искусства YARAT представляет в Шамкире передвижную выставку под названием “Звездные небеса”.

Открытие: 29 ноября, в 15:00
Вход свободный

На выставке “Звездные небеса” представлена экспозиция, составленная из произведений ведущих художников Азербайджана – Аиды Махмудовой, Фаига Ахмеда и Фарида Расулова.

Обновленные традиции и незнакомые, иные ценности составляют главный лейтмотив выставки. Меняя/ломая принятые каноны и представления о традиционных видах искусства, художники тем самым не только заявляют о появлении новых продуктов визуального творчества, но и затрагивают темы, новые по своему контексту. Круг этих тем охватывает такие социально-общественные аспекты, как традиция, наследие, глобализация, урбанизация, культурная революция. Представленные в экспозиции работы концептуально зародились из интереса их авторов к синтезированию и экспериментированию. В то же время, эти произведения приглашают зрителя к интерактивности.

Фаиг Ахмед представляет новую интерпретацию многовекового искусства ковроткачества. Заново открывая эстетику ковроткачества, он вводит ее в современную культуру. Разбив процесс работы ковроткачей на составные части, он преобразует привычный двумерный, плоскостной вид ковра в трехмерный, пространственный.

Работы Фарида Расулова под названием “Падающая звезда” и “Птица” из серии “Щебеке” продолжают тему традиции. Художник представляет образец монументально-декоративной архитектуры посредством основных ковровых орнаментов и, тем самым, создает синтез этих двух самостоятельных областей искусства. Результатом подобного синтеза выступают арт-объекты в форме увеличенных и будто парящих в воздухе цветных ковровых орнаментов.

Серия “Пространства” Аиды Махмудовой, отображает наблюдения художника. Эти наблюдения-исследования направлены на такие явления, как урбанизация, экспансия городов, географическое расположение. Виды, открывающиеся с высоты птичьего полета, различаются как по своему ландшафту, так и по характеру, настроению.

Участники резидентской программы YARAT Аурелиан Лепетит, Иви Жохова, Джудитта Вендраме и Эмиль Меджнун проведут мастер-классы в рамках образовательной программы выставки “Звездные небеса”. Предусмотрено также проведение панельной дискуссии.

Шамкирский Молодежный Центр
Адрес: AZ5700, Шамкир, проспект Гейдара Алиева, Площадь Флага
Режим работы: понедельник – пятница, с 09:00 до 18:00
Контактный телефон: (+99422) 305 24 96

За информацией и изображениями для прессы обращайтесь:
Хокума Керимова
Tel: +994 50 274 67 44
эл.почта: [email protected]

_________
YARAT Contemporary Art Space presents Starry Skies travelling exhibition in Shamkir.

Opening: November 29, 3 pm
Free admission

Starry Skies will present exposition featuring works by leading contemporary artists of Azerbaijan such as Aida Mahmudova, Faig Ahmed and Farid Rasulov.

Keynote idea of the exhibition reflects on updated traditions and different values. The artists touch on visual art products and contextually new subjects, while changing and breaking “accepted cannons” of the traditional art. Scope of subjects covers traditions, heritage, globalization, urbanization, cultural revolution, social and public aspects. Exhibited works are mostly inspired from keen interest in synthesis and experimentation. However, these works invite the audience to engage in interactivity.

Faig Ahmed presents the art of carpet weaving which has existed for many centuries, in a completely new interpretation, while re-discovering and introducing carpet weaving aesthetics into contemporary culture. He divides carpet weaving process into different parts, changes ordinary, two-dimensional flat appearance of carpet and transforms them into contemporary three-dimensional pieces.

Traditions-specific subject is continued by Farid Rasulov’s Falling Star and Bird works from Shebeke series. Farid presents monumental-decorative architecture artwork featuring carpet ornaments, synthesizing two different directions. As a result, zoomed and air-suspended art objects with carpet ornaments are born.

Spaces series by Aida Mahmudova reflects observations of the artist. Her observations and studies highlight different moments as geographical locations, urbanization and urban expansion. Bird’s eye views are different in accordance with landscapes, characters and moods.

Within the framework of Starry Skies exhibition artists and participants of YARAT Residency Program Aurélien Lepetit, Evy Jokhova, Guiditta Vendrame and Emil Majnun will conduct master classes, and panel discussion will be held.

Shamkir Youth Center
Address: Heydar Aliyev Avenue, Flag Square, Shamkir, 5700
Working hours: Monday – Friday, 9 am – 6 pm
Contact: (+99422) 305 24 96

For media information and photos, please contact:
Hokuma Karimova
Tel: +994 50 274 67 44
email: [email protected]

BIR CAVAB YAZIN

Şərhinizi daxil edin!
Adınızı bura daxil edin