Arif Aziz – 75 / ‘Master&Artists’ / qrup sərgisi

0
503

MAESTRO & ARTISTS

Xalq rəssamı Arif Azizin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş qrup sərgisi

15–18 yanvar 2019-cı il tarixlərində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Muzey Mərkəzinin Sərgi qalereyasında xalq rəssamı, Dünya Rəssamlıq Akademiyasının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri, “Şöhrət” ordenli, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin “Dizayn və Dekorativ-tətbiqi sənət” kafedrasının müdiri, professor Arif Azizin və tələbələrinin “Maestro & Artists” adlı sərgisi keçiriləcək.

Arif Azizin 75 illik yubileyi çərçivəsində təşkil edilən silsilə sərgilər sırasında hazırkı ekspozisiyanı üslub və janr əlvanlığından asılı olmayaraq xarakterizə edən əsas, prinsipial amil rəssamın bu günədək tələbələrinə öyrətdiyi səmimiyyətdir. Konseptual sərgi silsiləsini davam edən “Maestro & Artists” qrup sərgisi, Arif Azizin 75 illik yubileyi çərçivəsində Azərbaycan və onun hüdudlarından kənarda təşkil olunan tədbirlər sırasında unikal mahiyyətli bir layihədir. Müasir incəsənətimizin yeni formatlı sərgisində Rəssam-Maestro öz tələbələrinin əhatəsində təqdim olunur. “Maestro & Artists” sərgisində Arif Azizin 100-ə yaxın tələbələrinin nümayiş olunan əsərlər fərdi dəsti-xətti, texnikaları, maneralarının inkişafının nümayişi ilə yanaşı, müasir mərhələdə və məkanda bir neçə ustad rəssam nəslini birləşdirir.

Müasir Azərbaycan incəsənətində Arif Azizin yaradıcılığı xüsusi, müstəsna yerə malikdir. Hələ keçmiş əsrin 70-ci illərindən başlayaraq Arif Aziz, dizayn, dekorativ-tətbiqi sənət, bədii tərtibat, kitab qrafikası, teatr dekorasiyası, moda, rəngkarlıq sahələrində çalışaraq, Azərbaycan incəsənətinin müasir vəziyyətinin formalaşmasına böyük təsir göstərmişdir. İlk bədii təhsilini Bakıda, Əzim Əzimzadə adına Rəssamlıq məktəbində almışdır, daha sonra isə Moskvada S.Q.Stroqanov adına Ali Bədii-Sənaye Məktəbində, “Qrafik dizayn” ixtisası üzrə davam etmişdir. 1971-ci ildən etibarən bu günədək Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində pedaqoji fəaliyyətinə başlayan Arif Azizin 48 il ərzində yüzlərlə rəssam, dizayner, qrafik, xalçaçının yetişməsində böyük əməyi var.

Maestronun fərdi üslubu, daim yaradıcılıq transformasiyalarına və bədii eksperimentlərə meyliliyi, zamanın və məkanın təsirindən səmərəli istifadəsi, fəaliyyətinin istər manera, istər texniki aspektdə, çoxsahəliliyi və ən əsası, sonsuz dinamikası, çevikliyi və müasirliyi mütləq tərzdə onun sənətinin və şəxsiyyətinin aktuallığını müəyyən edir.

İştirak edən rəssamlar: Hacıəmi Atakişiyev, Elşad Əliyev, Bayram Hacızadə, Balağa Məmmədov, Beydulla Kərimov, Elçin Orucov, Etibar Nəzərov, Sevil Əliyeva, Alağöz Salahova, Vəfaqət Babayeva, Oqtay Quliyev, Aysel Aziz, Vüqar Əli, Mir Azər Abdullayev, Ülvi Abdullayev, Lalə Abdullayeva, Sevinc Ələsgərova, Fəxriyyə Məmmədova, Şəhla Qəhrəmanlı, Əli Herişçi, Kamil Qəhrəmanlı, Fəxrəddin Qəhrəmanlı, Xatirə Hüseynova, Fuad Fərəcov, Vüsal Bağırov, Ayan Aziz-Məmmədova, Sevinc Allahverdi, Mərziyə Kərimli, Betule Ağayeva, Fəridə (Tilya) Məmmədova, Sabina Ali, Şəbnəm İsmayılova, Lalə Şıxəliyeva, Nəzakət Əhmədova, Faiq Qəmbərov, Toğrul Ağababayev, Rəşad Cabbarov, Faiq Dadaşov, Umay Məmmədzadə, Sevinc Hüseynova, Aysel Əmirova, Orxan Atakişiyev, Aytən Abdullayeva, Adios Mariachi, Ləman Məmmədova, Aydan Əliyeva, Lalə Muradova, Ofeliya Salahova, Rəna Əliyeva, Şəhla Abbasova, Nəsimi Əliyev, Aytən Hüseynova, Cəmilə Babayeva, Səkinə Bağırova, Bahattin Dinc, Ülkər Bayramova, Nuranə Cəfərova, Ayləl Heydərova, Məryəm Hümbətova, Aydan Məmmədova, Afət Mirzəyeva, Vüsalə Muradova, Nərmin Bakas, Sayalı Quliyeva, Nigar Quluzadə, Sevinc Qurbanova, Aygül Səfərli, Tahir Çelikbağ, Gülnaz Mədətova, Afaq Zülfüqarova, Sevda Bağırova, Qızqayıt Elmanqızı, Səkinə Baxşəliyeva, Aysel Mansurova, Rəvanə Kamilzadə, Azər Əliyev, Zöhrab Cabbarov, Gülçin Məlikova, Jalə İbrahimova, Şərqiyyə Əfəndizadə, Bəhram Bağırzadə, Vəfa Nadirqızı, Məlahət Kərimova, Mərcanə Əmrahova, Orxan Zülfüqarov, Məhyəddin Seyidov, Pərviz Heydəroğlu.

Sərginin təntənəli açılışı: 15 yanvar, saat 19:00
Giriş sərbəstdir

Sərgi yanvarın 18-ə qədər davam edəcəkdir.
İş saatları: 10.00 – 18.00
Ünvan: Muzey Mərkəzi, AZ 1095, Azərbaycan, Bakı, Neftçilər prospekti, 49.
T.: +99412 493 5883, +99450 273 21 80.
E-mail: [email protected] / www.museumcenter.az

***

MAESTRO & ARTISTS

Выставка, посвященная 75-летнему юбилею народного художника Арифа Азиза

15–18 января 2019-го года в Галерее Искусств Музейного центра Министерства культуры Азербайджанской Республики будет представлена выставка под названием “Maestro & Artists”, составленная из произведений народного художника, руководителя Бакинского представительства Всемирной художественной академии, кавалера ордена «Шохрат», заведующего кафедрой «Дизайн и декоративно-прикладное искусство» Азербайджанского государственного университета культуры и искусства, профессора Арифа Азиза и его студентов.

Вне зависимости от стилистического и жанрового многообразия работ, главным, принципиальным фактором, определяющим своеобразие данной экспозиции в ряду серии выставок, организуемых в рамках 75-летнего юбилея Арифа Азиза, является искренность, которой художник учит своих студентов по сей день. Групповая выставка “Maestro & Artists”, продолжающая серию концептуальных выставок, является проектом уникальной значимости в ряду мероприятий, организуемых в Азербайджане и за его пределами в рамках 75-летнего юбилея Арифа Азиза. Это выставка нового формата в нашем современном искусстве: Художник-Маэстро представлен в окружении своих учеников. На выставке “Maestro & Artists” демонстрируются работы около 100 учеников Арифа Азиза, каждый из которых имеет собственный почерк, технику исполнения, развитие творческой манеры, и, вместе с тем, эта выставка объединяет на современном этапе в едином пространстве несколько поколений художников-мастеров.

Творчество Арифа Азиза занимает особое, исключительное место в современном азербайджанском искусстве. Ариф Азиз, еще с 70-х годов прошлого века занимаясь дизайном, декоративно-прикладным искусством, художественным оформлением, книжной графикой, сценографией, модой, живописью, оказал большое влияние на формирование современного состояния азербайджанского искусства. Первое художественное образование он получил в Баку, в художественном училище имени Азима Азимзаде, а затем продолжил обучение в Московском высшем художественно-промышленном училище имени С.Г. Строганова по специальности «графический дизайн». Начиная с 1971-го года по сегодняшний день Ариф Азиз преподает в Азербайджанском государственном университете культуры и искусства. За 48 лет педагогической деятельности он внес большой вклад в воспитание сотен художников, дизайнеров, графиков, мастеров ковроткачества.

Индивидуальная стилистика Маэстро, его непреходящая увлеченность творческими трансформациями и художественным экспериментированием, эффективное применение воздействия времени и пространства, многонаправленность и, самое главное, бесконечная динамичность, быстрота отклика и современность его работ, как в смысле манеры исполнения, так и в техническом аспекте, определяют безусловную актуальность его творчества и личности.

Участвующие художники: Гаджиами Атакишиев, Эльшад Алиев, Байрам Гаджизаде, Балага Мамедов, Бейдулла Керимов, Эльчин Оруджев, Этибар Назаров, Севиль Алиева, Алагоз Салахова, Вафагат Бабаева, Огтай Кулиев, Айсель Азиз, Вугар Али, Мир Азер Абдуллаев, Ульви Абдуллаев, Лала Абдуллаева, Севиндж Алескерова, Фахрия Мамедова, Шахла Гахраманлы, Али Херисчи, Камиль Гахраманлы, Фахраддин Гахраманлы, Хатира Гусейнова, Фуад Фараджев, Вусал Багиров, Аян Азиз-Мамедова, Севиндж Аллахверди, Марзия Керимли, Бетуле Агаева, Фарида (Тиля) Мамедова, Сабина Али, Шабнам Исмаилова, Лала Шихалиева, Незакет Ахмедова, Фаик Гамбаров, Тогрул Агабабаев, Рашад Джаббаров, Фаик Дадашев, Умай Мамедзаде, Севиндж Гусейнова, Айсель Амирова, Орхан Атакишиев, Айтен Абдуллаева, Адиос Мариачи, Ляман Мамедова, Айдан Алиева, Лала Мурадова, Офелия Салахова, Рена Алиева, Шахла Аббасова, Насими Алиев, Айтен Гусейнова, Джамиля Бабаева, Сакина Багирова, Бахаддин Динж, Улькер Байрамова, Нурана Джафарова, Айляль Гейдарова, Марьям Гумбатова, Айдан Мамедова, Афет Мирзаева, Вусала Мурадова, Нармин Бакас, Саялы Гулиева, Нигяр Гулузаде, Севиндж Курбанова, Айгюль Сафарли, Тахир Челикбаш, Гюльназ Мадатова, Афаг Зульфигарова, Севда Багирова, Гызгайыт Эльмангызы, Сакина Бахшалиева, Айсель Мансурова, Равана Камильзаде, Азер Алиев, Зохраб Джаббаров, Гюльчин Маликова, Жаля Ибрагимова, Шаргия Эфендизаде, Бахрам Багирзаде, Вафа Надиркызы, Мелахет Керимова, Марджана Амрахова, Орхан Зульфигаров, Махяддин Сеидов, Пярвиз Гейдароглу.

Торжественное открытие выставки: 15 января, в 19:00
Вход свободный

Выставка продлится до 18-го января.
Часы работы: 10:00–18:00
Адрес: Музейный центр, AZ 1095, Азербайджан, Баку, проспект Нефтяников, 49.
Т.: +99412 493 5883, +99450 273 21 80.
Эл.почта: [email protected] / www.museumcenter.az