“Perpendikulyar həqiqətlər” adlı sərgi

0

YARAT Müasir İncəsənət Məkanı ARTIM ROOMS layihəsi çərçivəsində “Perpendikulyar həqiqətlər” adlı sərgini təqdim edir.

Açılış: 31 Yanvar, saat 19:00
Performansın nümayişi: saat 20:00
ARTIM Layihə Məkanı (İçərişəhər, Böyük Qala küç., 30, 001A)
Giriş sərbəstdir

ARTIM ROOMS layihəsinin üçüncü sərgisi rəssamlar Samir Ələkbərli, Vüsal Əhmədov, Aytən Qəribli və Şeyda Allahverdiyeva dueti, Murad Əkbərli, Günel Axundlu və dramaturq İsmayıl İmanın (teatr rejissoru Tərlan Rəsulovla birgə) müstəqil layihələrini təqdim edir. Layihənin növbəti buraxılışında rəssamlar kvant fizikası qanunlarının təsiri, insanın daxili gücü və çətinlikləri haqda fərziyyələr, adət-ənənələrin interpretasiyası və region həyatının refleksiyası haqqında mövzulara fərqli baxış təklif edirlər.

Samir Ələkbərlinin “Kufikubizm” instalyasiyası Şirvanşahlar saray kompleksinin divanxanasının giriş divarında kufi xətti ilə “Allahu əkbər” əks olunmuş medalyona istinad edir. Dəqiq həndəsi hesablamalar əsasında yaradılan bu ornament, Rubik kubu vasitəsilə üçölçülü şəkildə təqdim olunur.

Rəssam Murad Əkbərlinin ekspressionistik tabloları, onun yaradıcılığında bir müddət əvvəl başlayan “yaşıl” mərhələsinin bir parçasıdır. Rəngkarlıq vasitəsilə ətrafında baş verən hadisələri əks etdirən rəssamın hər tablosu ayrı-ayrılıqda bir hekayədir. Onun “Leyli və Məcnun” instalyasiyası Nizami Gəncəvinin eyniadlı poemasına olan müasir alleqoriyadır.

Vüsal Əhmədovun məcazi mənalı “Atalar üçdən deyib” instalyasiyası tamaşaçı qarşısında fəlsəfi suallar qoyaraq, indiki zamanın gələcəyin ən ideal formasına vizual keçidini nümayiş etdirməyə çalışır. Rəssamın mövzuya olan subyektiv yanaşması onun materiallar seçiminə də təsirini göstərib.

Aytən Qəribli və Şeyda Allahverdiyevanın birgə yaratdıqları “İncə xətt” interaktiv instalyasiya kvant fizikası qanunlarına əsaslanaraq gələcəyin keçmişə necə təsir etməsini vurğulayır. İnstalyasiyanın yekun nəticəsini sərgiyə gələn tamaşaçıların hərəkətləri formalaşdıracaq.

İsmayıl İmanın “Əlaltı vasitələrlə səni necə xoşbəxt etməli” performansı baş qəhrəmanın bir neçə monoloqu üzərində qurulub. Tamaşanın əsas mahiyyəti müasir insanın “təcridolma” üsullarını araşdırır. Həmçinin performans zamanı qəhrəmanlar tamaşaçılarla birgə art obyekt yaradacaqlar. Quruluşun rejissoru Tərlan Rəsulovdur.

Günel Axundlunun “Mənbə” video instalyasiyası insan şüurunun gücünü dörd ünsür vasitəsilə açıqlamağa çalışır. Məkana uyğunlaşan instalyasiyasında rəssam ünsürlərdən antropomorfik element yaratmağa çalışır.

ARTIM ROOMS layihəsi gənc rəssam, kurator və digər yaradıcı peşə sahiblərinə müstəqil “otaqlar layihəsini” təklif edir. Hər kəs sahib olduğu bir və daha çox ideyalarını ARTIM Layihə Məkanının otaqları üçün təklif edə bilər. Layihənin məqsədi müzakirələr və eksperimentlər üçün nəzərdə tutulan yaşayan, dinamik və müstəqil platforma yaratmaqdır.

Sərginin tarixləri: 31 yanvar – 24 fevral
Sərginin iş rejimi: Çərşənbə axşamı – bazar, 12:00-20:00
Ətraflı məlumat: www.yarat.az; (012) 505 1414

_________
Пространство Современного Искусства YARAT в рамках проекта ARTIM ROOMS представляет выставку “Перпендикулярные истины”.

Открытие: 31 января, 19:00
Перформанс в 20:00
Адрес: Проектное Пространство ARTIM, Ичеришехер, ул. Бёюк Гала, 30, 001A
Вход свободный

В рамках третьей выставки проекта ARTIM ROOMS свои самостоятельные творческие разработки демонстрируют художники Самир Алакбарли, Вюсал Ахмедов, дуэт Айтен Гарибли и Шейда Аллахвердиева, Мурад Акбарли, Гюнель Ахундлу, а также драматург Исмаил Иман и режиссер Тарлан Расулов. В очередном выпуске проекта художники предлагают неординарный авторский взгляд на такие темы, как действие законов квантовой физики, интерпретация обычаев и традиций, рефлексия по поводу жизни в провинции, гипотезы о внутренней силе человека и преодолении трудностей.

Инсталляция Самира Алакбарли «Куфикубизм» обращается к архитектурному медальону с куфической надписью «Аллаху акбар», обрамленному в стену у входа в зал диванханэ дворцового комплекса Ширваншахов. Этот орнамент, созданный на основе точных геометрических соотношений, представлен в трехмерном виде как кубик Рубика.

Экспрессионистские картины художника Мурада Акбарли являются частью «зеленого» периода, который недавно начался в его творчестве. Художник отображает в живописи происходящие вокруг него события, и каждая его картина представляет собой отдельный рассказ. Его инсталляция «Лейли и Меджнун» является современной аллегорией на тему одноименной поэмы Низами Гянджеви.

Метафоричная инсталляция Вюсала Ахмедова «Бог любит троицу», поднимая перед зрителем философские вопросы, пытается продемонстрировать визуальный переход настоящего времени в наиболее идеальное будущее. Субъективный подход художника к теме повлиял и на его выбор материалов.

Интерактивная инсталляция «Тонкая нить», в которой Айтен Гарибли и Шейда Аллахвердиева отобразили законы квантовой физики, подчеркивает влияние будущего на прошлое. Конечный результат инсталляции будет сформирован действиями зрителей, которые посетят выставку.

Перформанс Исмаила Имана «Как сделать тебя счастливой из подручных средств» построен на нескольких монологах главного героя. Постановка по сути исследует способы, которыми современный человек оказывается «изолирован». Кроме того, во время перформанса его герои вместе со зрителями создадут арт-объект. Режиссер постановки Тарлан Расулов.

Видеоинсталляция Гюнель Ахундлу «Источник» пытается объяснить силу человеческого разума при помощи четырех стихий. В своей инсталляции, способной приспосабливаться к окружающему пространству, художник пытается создать из стихий некий антропоморфный элемент.

Проект ARTIM ROOMS (Комнаты ARTIM) предлагает свободные комнаты для молодых художников, кураторов и других творческих людей. Любой желающий может обратиться для реализации собственных идей в одной или нескольких комнат пространства ARTIM. Основная цель проекта – создание динамичного и независимого «организма», а также живой и сложной платформы для проведения дискуссий и экспериментов, которая, объединив людей, позволит развиваться посредством творчества.

Сроки проведения выставки: 31 января – 24 февраля
Режим работы: Вторник – воскресенье, 12:00 – 20:00
Для дополнительной информации: www.yarat.az; (012) 505 1414

_________
YARAT Contemporary Art Space presents Perpendicular Truths exhibition within ARTIM ROOMS Project.

Opening: January 31, 7 pm
Performance: 8 pm
Address: ARTIM Project Space, Icherisheher, Boyuk Gala str., 30, 001A
Admission is free

Third exhibition of ARTIM ROOMS will bring together independent projects by young and talented artists Samir Alakbarli, Vusal Ahmedov, Aytan Garibli and Sheyda Allahverdiyeva duo, Murad Akbarli, Gunel Akhundlu, dramatist Ismail Iman and director Tarlan Rasulov. In the next release of the project the artists will offer different perspective on effects of Laws of Quantum Physics, assumptions about internal strengths and difficulties of human, interpretation of traditions and reflexion of regional life.

Installation of Samir Alakbarli entitled Kufic Cubism refers to the medallion with “Allahu Akbar” word in Kufic writing at the entrance of Divankhane (Court–House) of Shirvanshahs’ Palace Complex. Based on precise geometrical calculations this ornament is presented in three-dimensional form through Rubik’s Cube.

Expressionist paintings by Murad Akbarli can be considered as an integral part of “Green stage” of his oeuvre, which began some time ago. Each painting of the artist is an independent narrative which seemingly reflects the events happening around the world and in his life. Installation entitled Leyli and Mejnun is a modern allegory of the eponymous poem by Nizami Ganjavi.

Figurative installation entitled “Atalar üçdən deyib” (Fathers said three times) by Vusal Ahmadov puts philosophic questions in front of the audience and seeks to depict the visual transformation of the present time to an ideal form of the future. Such subjective approach of to the topic has also influenced material choice of the artist.

Interactive installation A Thin Line created by Aytan Garibli and Sheyda Allahverdiyeva is based on Laws of Quantum Physics and highlights how the future impacts the past. Final result of the installation will be formed by the actions of the exhibition visitors.

How to make you happy with available means performance by Ismayil Iman is based on several monologues of the principal character. Subject matter of the performance seeks to find “isolation” means of Modern Human. During the performance principal characters will create an art object together with the audience. Tarlan Rasulov is the director of the performance.

Source video installation by Gunel Akhundlu seeks to explain power of human consciousness through the use of four elements. In this site-specific installation, the artist tries to create an anthropomorphic element.

ARTIM ROOMS Project offers independent rooms for young artists, curators and other creative people. Everyone is welcome to apply to implement their ideas in one or more of the available spaces at ARTIM. The aim is to create a living, independent organism, a lively interdisciplinary platform for discussion and experiment, growing and connecting through creativity.

Exhibition dates: January 31 – February 24
Working hours: Tuesday – Sunday, 12 pm – 8 pm
Info: www.yarat.az; (012) 505 1414

BIR CAVAB YAZIN

Şərhinizi daxil edin!
Adınızı bura daxil edin