Qoca və Stadion / Mənim Sağ Əlim – Filmlərin təqdimatı (Bugün)

0

QOCA VƏ STADİON

Film Bərdə şəhərində yaşayan yaşlı futbolçu və dağılmış stadionun hekayəsini işıqlandırılır. Hadisələr gənc yaşlarından futbolla məşğul olmuş insanın indi dağılmış stadionda balaca uşaqlara futbolun sirlərini öyrətməsi fonunda davam edir. Həyatını futbola həsr etmiş veteran futbolçunun görmək istədikləri ilə var olan vəziyyət arasındakı təzadın əks olunduğu film, həmçinin tamaşaçıya qısa şəkildə Azərbaycan futbolundakı yerli problemləri çatdıracaq.
İdeya müəllifləri: Əkbər Xıdırzadə, Ağaxan Yaqubzadə
Çəkilmə yeri və ili: Bərdə rayonu, 2018

GİRİŞ SƏRBƏSTDİR
Sabunçu Gənclər Evi
12:00

—————————

MƏNİM SAĞ ƏLİM

“Mәnim sağ әlim” filmi qarşılaşdığı bütün çәtinliklәrә baxmayaraq mübarizә aparan, әtraf mühitin yaratdığı bütün tәzyiqlәri aşaraq yenidәn özünü realizә edәn Sәma Qurbanova haqqındadır. Filmdә sosial medianı effektiv şәkildә istifadә edәrәk sağ әlinә çevirәn fәrdin hekayәsi görülür. Eyni zamanda bütün problemlәrin bir-bir öhdәsindәn gәlmәyinә şahid oluruq.
Hәr şey “bunu edәk” sözlәri ilә başladı vә iki sözdәn böyük xәyallar doğuldu. Arzulamaqdan vazkeçmәdikcә bütün xәyalların gerçәklәşmәk ehtimalı var. Tәk ehtiyacımız bizi sevәn insanlar vә lazım olanda bizim üçün fәdakarlıq edәcәk geniş ürәkli qәlblәrdir.
Filmin müəllifləri: Hacıbala Səfərov, Aqşin Aşırov
Çəkilmə yeri və ili: Bakı şəhəri, 2018

GİRİŞ SƏRBƏSTDİR
Sabunçu Gənclər Evi
13:00
—————————————————————————————-
ENG version

OLD MAN AND THE STADIUM

The film demonstrates the story of old football player living in Barda region of Azerbaijan and the collapsed stadium. Events continue in the backdrop of him teaching the secrets of football to little children at the dismantled stadium. The film reflects the contrast between the situation of the veteran footballer who dedicated his life to football and the current situation, as well as briefly delivers local problems of football in Azerbaijan to the audience.
Authors of the idea: Akbar Khidirzada, Aghakhan Yagubzada
Shooting location and year: Barda district, 2018

ENTRANCE IS FREE
——————————-
MY RIGHT HAND

“My Right Hand” is about Sama Gurbanova, who has managed to fight all challenges and realize herself despite all the pressures she has faced. In the film, we see the story of a person that effectively uses social media and transforms it into hope and power. We can also see how she overcomes all problems through this.
Everything began with the words: “let’s do it”. With these great words, greater hopes were were born. There is a possibility that all dreams will come true if we do not give up. Our only need is the people who love us and, the people with great hearts who sacrifices for us.
Authors of the film: Hajibala Safarov, Agshin Ashirov
Shooting location and year: Baku city, 2018

ENTRANCE IS FREE