“Perpendikulyar həqiqətlər” sərgisi çərçivəsində ustad dərsi

0

YARAT Müasir İncəsənət Məkanı Sizi ARTIM Layihə Məkanında “Perpendikulyar həqiqətlər” sərgisi çərçivəsində rəssam Murad Əkbərli tərəfindən cənub adət-ənənələri mövzusunda ustad dərsinə dəvət edir.

Mühazirəçi: Murad Əkbərli
Tarix: 12 fevral, 19:00
Ünvan: ARTIM Layihə Məkanı, İçərişəhər, Böyük Qala küç.,
28,001 A
Giriş sərbəstdir

Murad Əkbərli tədbir zamanı Azərbaycanın cənubundakı həyat tərzi haqqında müzakirə aparacaq. Tədbirin iştirakçıları müzakirə zamanı kətan və boyalar vasitəsilə öz düşüncələrindəki “cənub dünyasını” yaradacaqlar. Bu zaman rəssamın əsərlərindəki subyektiv yanaşmasını eksperiment etməklə birlikdə öz baxış bucaqlarını da ortaya qoyacaqlar.

Rəssam Murad Əkbərlinin ekspressionistik tabloları, onun yaradıcılığında bir müddət əvvəl başlayan “yaşıl” mərhələsinin bir parçasıdır. Rəngkarlıq vasitəsilə ətrafında baş verən hadisələri əks etdirən rəssamın hər tablosu ayrı-ayrılıqda bir hekayədir. Onun “Leyli və Məcnun” instalyasiyası Nizami Gəncəvinin eyniadlı poemasına olan müasir alleqoriyadır.

Bioqrafiya

Murad Əkbərli 1984-cü ildə Lənkəranda anadan olub. O, 2010-cu ildə Bakıda Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasını bitirib. Yaradıcılığına 2010-cu ildə başlayan Murad Əkbərlinin əsərləri insan, qadın, kişi, ailə, ölüm və varlıq haqqındadır.

ARTIM Rooms haqqında

ARTIM ROOMS layihəsi gənc rəssam, kurator və digər yaradıcı peşə sahiblərinə müstəqil “otaqlar layihəsini” təklif edir. Hər kəs sahib olduğu bir və daha çox ideyalarını ARTIM Layihə Məkanının otaqları üçün təklif edə bilər. Layihənin məqsədi müzakirələr və eksperimentlər üçün nəzərdə tutulan yaşayan, dinamik və müstəqil platforma yaratmaqdır.

Sərginin tarixləri: 31 yanvar – 24 fevral
Sərginin iş rejimi: Çərşənbə axşamı – bazar, 12:00 – 20:00
Ətraflı məlumat: www.yarat.az; (012) 505 1414

_________
Пространство Современного Искусства YARAT приглашает вас на мастер-класс по южным традициям в рамках выставки «Перпендикулярные истины» в проектном пространстве ARTIM.

Лектор: Мурад Акбарли
Дата: 12 февраля, 19:00
Адрес: Проектное Пространство ARTIM, Ичеришехер, ул. Бёюк Гала, 28,001 A
Вход свободный

На мероприятии Мурад Акбарли обсудит образ жизни южного Азербайджана. После обсуждения участники создадут «южный мир» в своем воображении с помощью холста и красок. Художник предложит участникам поэкспериментировать с субъективным подходом (методом, который он применяет в работах) и поможет им раскрыть cвою точку зрения.
Экспрессионистские картины художника Мурада Акбарли являются частью «зеленого» периода, который недавно начался в его творчестве. Художник отображает в живописи происходящие вокруг него события, и каждая его картина представляет собой отдельный рассказ. Его инсталляция «Лейли и Меджнун» является современной аллегорией на тему одноименной поэмы Низами Гянджеви.

Биография

Мурад Акбарли родился в 1984 в Ленкоране. В 2006-2010 годах учился живописи в Азербайджанской Государственной Академии Искусств. Его работы включают различные методы техники, такие как живопись, графика и скульптура, исследующие темы человека, женщины, мужчины, семьи, смерти и бытия.

Про ARTIM ROOMS

Проект ARTIM ROOMS (Комнаты ARTIM) предлагает свободные комнаты для молодых художников, кураторов и других творческих людей. Любой желающий может обратиться для реализации собственных идей в одной или нескольких комнат пространства ARTIM. Основная цель проекта – создание динамичного и независимого «организма», а также живой и сложной платформы для проведения дискуссий и экспериментов, которая, объединив людей, позволит развиваться посредством творчества.

Сроки проведения выставки: 31 января – 24 февраля
Режим работы: Вторник – воскресенье, 12:00 – 20:00
Для дополнительной информации: www.yarat.az; (012) 505 1414

_________
YARAT Contemporary Art Space invites you to workshop on Southern traditions by Murad Akberli within the “Perpendicular Truths” exhibition in ARTIM Project Space.

Lecturer: Murad Akbarli
Date: 12 February, 7pm
Address: ARTIM Project Space, Icherisheher, Boyuk Gala str., 28, 001 A
Admission is free

Murad Akbarli will discuss the lifestyle in South of Azerbaijan during the event. During the workshop, participants will create “the southern world” in their imaginations with canvas and different colors. In addition to experimenting the subjective approach of the artist’s works, they will also reveal their own views.

Expressionist paintings by Murad Akbarli can be considered as an integral part of “Green stage” of his oeuvre, which began some time ago. Each painting of the artist is an independent narrative which seemingly reflects the events happening around the world and in his life. Installation entitled Leyli and Mejnun is a modern allegory of the eponymous poem by Nizami Ganjavi.

Biography

Murad Akbarli was born in 1984 in Lankaran, Azerbaijan. He studied on the specialty of Painting at Azerbaijan State Academy of Fine Arts (2006-2010). Murad Akbarli had begun his first work since 2010. His works include a wide range of medias such as painting, graphics and sculptures exploring topics such as human being, death and existence.

About ARTIM Rooms

ARTIM ROOMS Project offers independent rooms for young artists, curators and other creative people. Everyone is welcome to apply to implement their ideas in one or more of the available spaces at ARTIM. The aim is to create a living, independent organism, a lively interdisciplinary platform for discussion and experiment, growing and connecting through creativity.

Exhibition dates: January 31 – February 24
Working hours: Tuesday – Sunday, 12 pm – 8 pm
Info: www.yarat.az; (012) 505 1414