İnsanın daxili dünyası mövzusunda «Şüuraltı» adlı ustad dərsi – BUGÜN

0

YARAT Müasir İncəsənət Məkanı Sizi ARTIM Layihə Məkanında “Perpendikulyar həqiqətlər” sərgisi çərçivəsində rəssam Günel Axundlu tərəfindən keçiriləcək insanın daxili dünyası mövzusunda «Şüuraltı» adlı ustad dərsinə dəvət edir.

Mühazirəçi: Günel Axundlu
Tarix: 22 fevral, 19:00
Ünvan: ARTIM Layihə Məkanı, İçərişəhər,
Böyük Qala küç., 30,001 A
Giriş sərbəstdir

Günel Axundlu tədbir zamanı insanın daxili dünyasının dərinliyi, şüuraltının gücü və insan zehninin kosmik fəza ilə əlaqəsi haqqında danışacaq. Tədbirin iştirakçıları müzakirə zamanı kosmik görüntü və müxtəlif aralıqlardakı səsləri təsəvvürlərində canlandırıb öz şüuraltı dünyalarını kağız üzərində əks etdirəcəklər. Bu zaman rəssamın əsərindəki subyektiv yanaşmasını təcrübə etməklə yanaşı öz xəyal güclərinin sərhədlərini də sınayacaqlar.

Günel Axundlunun “Mənbə” video instalyasiyası insan şüurunun gücünü dörd ünsür vasitəsilə açıqlamağa çalışır. Məkana uyğunlaşan instalyasiyasında rəssam ünsürlərdən antropomorfik element yaratmağa çalışır.

Bioqrafiya

Günel Axundlu (d. 1990, Azərbaycan) Bakı şəhərində Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında memarlıq üzrə ixtisaslaşıb. Yaradıcılığına 2010-cu ildə başlayan Günel Axundlu hal-hazırda rəssam və qrafik dizayner kimi fəaliyyət göstərir. Əsərlərinin əsas mövzusu insan varlığı və onun müxtəlif tərəflərdən araşdırılması, gizli təbiət, yuxular, fəlsəfi və ezoterik fikirlər haqqındadır.

ARTIM ROOMS layihəsi gənc rəssam, kurator və digər yaradıcı peşə sahiblərinə müstəqil “otaqlar layihəsini” təklif edir. Hər kəs sahib olduğu bir və daha çox ideyalarını ARTIM Layihə Məkanının otaqları üçün təklif edə bilər. Layihənin məqsədi müzakirələr və eksperimentlər üçün nəzərdə tutulan yaşayan, dinamik və müstəqil platforma yaratmaqdır.

Sərginin tarixləri: 31 yanvar – 24 fevral
Sərginin iş rejimi: Çərşənbə axşamı – bazar, 12:00-20:00
Ətraflı məlumat: www.yarat.az; (012) 505 1414

________
Пространство Современного Искусства YARAT приглашает вас на мастер-класс «Подсознание», посвященный внутреннему миру человека, который будет проводиться художницей Гюнель Ахундлу в рамках выставки «Перпендикулярные истины» в проектном пространстве ARTIM.

Лектор: Гюнель Ахундлу
Дата: 22 февраля, 19:00
Адрес: Проектное Пространство ARTIM, Ичеришехер, ул. Бёюк Гала, 30, 001A
Вход свободный

Во время мероприятия Гюнель Ахундлу расскажет о глубине внутреннего мира человека, силе его подсознания и взаимодействии человеческого разума с космическими пространствами. Образы и миры рожденные в воображении, участники мероприятия отобразят на бумаге. У вас появится возможность экспериментировать с субъективным подходом к творчеству, а также расширить границы своего воображения.

Биография

Гюнель Ахундлу (р.1990, Азербайджан) окончила факультет архитектуры в Азербайджанской Государственной Академии Искусств в Баку. Гюнель Ахундлу начала свою творческую карьеру в 2010 году, в настоящее время является художником и графическим дизайнером. Основная тема ее работ человеческое бытие в его различных аспектах, скрытой природе, мечтах, философских и эзотерических идеях.

Проект ARTIM ROOMS (Комнаты ARTIM) предлагает свободные комнаты для молодых художников, кураторов и других творческих людей. Любой желающий может обратиться для реализации собственных идей в одной или нескольких комнат пространства ARTIM. Основная цель проекта – создание динамичного и независимого «организма», а также живой и сложной платформы для проведения дискуссий и экспериментов, которая, объединив людей, позволит развиваться посредством творчества.

Сроки проведения выставки: 31 января – 24 февраля
Режим работы: Вторник – воскресенье, 12:00 – 20:00
Для дополнительной информации: www.yarat.az; (012) 505 1414

________
YARAT Contemporary Art Space invites everyone to master-class “Subconscious” by artist Gunel Akhundlu in the frame of the exhibition “Perpendicular Truths” in ARTIM Project Space.

Lecturer: Gunel Akhundlu
Date: 22 February, 7pm
Address: ARTIM Project Space, Icherisheher, Boyuk Gala str., 30,001 A
Free admission

Gunel Akhundlu will talk about the depth of the inner world of human, the power of human intelligence, and the interaction of mind with the cosmic spaces. Audience will imagine cosmic captures and sounds at different intervals. Later they will express their subconscious worlds on paper. Participants will also experiment artist’s subjective approach and the boundaries of their imagination.

Source video installation by Gunel Akhundlu explains power of human consciousness through four elements. In this site-specific installation, the artist tries to create an anthropomorphic element.

Biography

Gunel Akhundlu (b.1990, Azerbaijan) specialized in architecture at Azerbaijan State Academy of Fine Arts in Baku. Gunel Akhundlu started her creative career in 2010 and currently works as an artist and graphic designer. The main subjects of her works are about human existence and its various aspects, hidden nature, dreams, philosophical and esoteric ideas.

ARTIM ROOMS Project offers independent rooms for young artists, curators and other creative people. Everyone is welcome to apply to implement their ideas in one or more of the available spaces at ARTIM. The aim is to create a living, independent organism, a lively interdisciplinary platform for discussion and experiment, growing and connecting through creativity.

Exhibition dates: January 31 – February 24
Working hours: Tuesday – Sunday, 12 pm – 8 pm
Info: www.yarat.az; (012) 505 1414