Tərəkəmə həyat tərzi

0
874

Əziz dostlar və sənətsevərlər!
Azərbaycan Xalça Muzeyi sizi tarix üzrə fəlsəfə doktoru Fariz Xəlillinin “Tərəkəmə həyat tərzi” mühazirəsinə dəvət edir.
Mühazirədə tərəkəmə həyat tərzi, onların yaşayış evləri, qışlaq və yaylaq məskənləri, alaçıq və qazmalar, həmin evlərin aksessuarları arxeoloji və etnoqrafik mənbələr əsasında təqdim oluncaq. Mühazirəçiyə maraqlı suallar təqdim edən iştirakçılara onun müəllifi olduğu “Azərbaycanda tərəkəmə obaları” kitabı hədiyyə olunacaqdır.
Mühazirə Azərbaycan dilində aparılacaq.
Azərbaycan Xalça Muzeyi
4 may 2019-cu il, saat 14:00
Giriş sərbəstdir
***
Dear Friends and Art Lovers!
The Azerbaijan Carpet Museum invites you to the lecture Nomadic Lifestyle by Fariz Khalili, Doctor of Historical Sciences.
The nomadic lifestyle, their habitat, winter and summer pastures, alachig (a tent) and gazma (an adobe house), and details of these dwellings will be presented on the basis of archaeological and ethnographic sources. Nomadic Regions of Azerbaijan book by Fariz Khalili will be presented to active listeners with interesting questions.
The lecture will be in Azerbaijani.
Azerbaijan Carpet Museum
May 4, 2019, 14:00
Free entry
***
Дорогие друзья и любители искусства!
Азербайджанский музей ковра приглашает вас на лекцию «Кочевой образ жизни», которую проведет доктор исторических наук Фариз Халили.
Образ жизни кочевников, их среда обитания, зимние и летние пастбища, жилища “алачыг” (юрты) и “газма” (глинобитные дома), детали этих жилищ будут представлены на основе археологических и этнографических источников.
Слушателям лекции, выступившим с интересными вопросами, будут вручены экземпляры книги Фариза Халили «Кочевые регионы Азербайджана».
Лекция будет проведена на азербайджанском языке.
Азербайджанский музей ковра
4 мая 2019 года,14:00
Вход свободный