A Doll`s House – group exhibition

0
430

A Doll’s House
group exhibition
13.04.-18.05.2019

The exhibition takes its title from a play written by Henrik Ibsen in 1879. The drama is significant for the way it deals with the fate of a married woman, who at the time in Norway lacked opportunities for self-fulfillment. The piece which continues to be one of the world’s most performed plays, caused a storm of outrage at the time that went beyond the realm of theatre. Ibsen explained his choice of the plot to show “an exclusively male society, with laws made by men and with prosecutors and judges who assess feminine conduct from a masculine standpoint”. Nowadays women in most parts of the world do not face the challenges of Ibsen’s time. Society has evolved and so has the relationship between men and women.

A Doll’s House is a group exhibition that shows a wide range of those relationships. It also addresses the issue of female representation in contemporary art, both in a critical as well as ironic and ludic way.

Artists: Leyli Alakbarova, Abdulrazaq Awofeso, Shannon Bool, Iris Buchholz Chocolate, Burak Delier, Andy Kassier, Vusal Rahim, Andre Severo, Leah Schrager, Sabina Shikhlinskaya, Victoria Sin, Frank Thiel, Anastasia Vepreva

Curators: Alfons Hug and Asli Samadova with contribution by Anika Meier

Exhibition opening: 12.04.2019, 19:00
Kapellhaus (28 May str., 35)

Opening hours: Wednesday – Sunday, from 13:00 to 19:00
Free admission
Age restriction 16+

_____________________________

Kukla Evi
qrup sərgisi
13.04.-18.05.2019

Sərginin adı 1879-cu ildə Henrik İbsen tərəfindən yazılmış bir pyesdən götürülmüşdür. Dram əsəri həmin dövrdə Norveçdə öz bacarıqlarını göstərmək və reallaşdırmaq üçün çox az imkanları olan evli bir qadının taleyindən bəhs edir. Dünyada ən çox ifa edilən əsərlərdən birinə çevrilən bu parça öz dövründə teatr mühitindən kənara çıxdığı zaman qəzəb fırtınasına səbəb olmuşdu. İbsen ssenari seçimini, “qanunların kişilər tərəfindən təyin edildiyi, qadınların həyatları haqqında qərarları kişi hakimlər və prokurorlar tərəfindən verildiyi cəmiyyəti” təsvir etmək istəyi ilə əsaslandırıb. Bu gün dünyanın əksər bölgələrində qadınlar İbsenin yaşadığı dövrdəki qadınların çətinliklərini yaşamırlar. Cəmiyyət inkişaf etdikcə qadın və kişi arasındakı münasibətlər də inkişaf edir.

“Kukla evi ” – bu münasibətləri geniş əhatə edən qrup sərgisidir. Sərgi həm də müasir sənətdə qadınların təmsilçilik məsələsinə tənqidi, istehza və məzhəkə ilə yanaşır.

İştrakçılar: Leyli Ələkbərova, Abdulrazaq Avofeso, Şannon Bul, İris Buxholts Çoklаt, Burak Delyer, Endi Kasyer, Vüsal Rahim, Andre Severo, Lea Şraqer, Səbinə Şıxlinskaya, Viktoriya Sin, Frenk Til, Anastasia Vepreva

Kuratorlar: Alfons Hug və Əsli Səmədova
Anika Mayer iştirakı ilə

Sərginin açılışı: 12.04.2019, 19:00
Kapellhaus (28 may küç., 35)

Sərgi saatları: Çərşənbə – Bazar, 13:00-19:00
Giriş sərbəstdir
Yaş məhdudiyyəti 16+

_____________________________

Кукольный дом
групповая выставка
13.04-18.05.2019

Название выставки позаимствовано у пьесы норвежского драматурга Генрика Ибсена. Драма, написанная в 1879 году, описывает судьбу замужней женщины и отсутсвие возможностей для самореализации. Пьеса и по сей день остается одной из самых популярных в мире, однако, ее премьера вызвала бурю возмущения. По мнению Ибсена выбор сюжета был продиктован желанием показать общество, «построенное мужчинами с законами, созданными мужчинами, с прокурорами и судьями, которые оценивают женское поведение с мужской точки зрения». В настоящее время женщины в большинстве частей мира не сталкиваются с проблемами времен Ибсена. Общество развивается, как и отношения между мужчинами и женщинами.

«Кукольный дом» – это групповая выставка, которая затрагивает широкий спектр этих отношений. На выставке также поднимается вопрос репрезентации женщин в современном искусстве.

Участники: Лейли Алекперова, Абдулразаг Авафесо, Шанон Бул, Ирис Бухольц Чоколат, Бурак Делиер, Энди Касьер, Вюсал Рахим, Андре Северо, Леа Шрагер, Сабина Шихлинская, Виктория Син, Франк Тиль, Анастасия Вепрева.

Кураторы: Альфонс Хуг и Асли Самедова
с участием Аники Майер

Открытие выставки: 12.04.2019, 19:00
Капельхаус (ул. 28 мая, 35)

Часы работы – Среда – Восскресенье, с 13:00 до 19:00
Вход свободный
Возрастное ограничение 16+