YARAT Freestyle / Milli mantra

0
333

Mantra sanskrit dilində ürəyin (qəlbin) sözü deməkdir. Bu konsertdə ifa olunan mantralar Budda, Oşo, Şri Şri Ravi Şankar kimi müdriklərin bilikləri üzərində bəstələnib. Bu musiqilər sizə rahatlıq, müsbət enerji və yüngüllük bəxş edəcək və eyni zamanda sizi öz mənbənizə doğru aparacaq. Varqan, tar, oxuyan kasa, qarabağ kamanı və digər etnik musiqi alətləri isə bu ahəngə xüsusi bir zövq qatacaq. Dinləyəcəyiniz əsərlərin əksəriyyəti ilk dəfə ifa olunacaq və xüsusi olaraq bu konsertdə sizi canlı musiqi ilə meditasiya da gözləyir.

Yoqaddin öz musiqi yolunu klassik üslubda skripka ifaçısı kimi başlamış, sonralar isə caz və digər janrlarda da özünü sınamışdır. Onun musiqiçi dostları Elvin İsmayıllı, Bəhram Mürsəliyev və Samir Fərəcov ruhsal musiqi ifa edirlər.

24 may, 19:00
YARAT Mərkəzi
Giriş sərbəstdir

__________
Мантра – это слова вашего сердца (души) на санскрите. Мантры, исполняемые на этом концерте, составлены из знаний мудрых Будды, Осо, Шри Шри Рави Шанкара. Эта музыка подарит вам комфорт, позитив, энергию и легкость, и в то же время приведет вас к вашему источнику. Варган, тар, поющая чаша, карабахская кеманча и другие этнические музыкальные инструменты придают программе особую красоту и и гармонию. Большинство произведений, которые вы услышите, будут исполняться впервые, и на этом концерте вы также насладитесь живой музыкой и медитацией.

Йогаддин начал свой музыкальный путь с классической музыки как скрипач, затем пробовал себя в джазовом и других жанрах. Его друзья музыканты Эльвин Исмаиллы, Бахрам Мурсалиев и Самир Фараджов исполняют духовную музыку.

24 мая, 19:00
Центр YARAT
Вход свободный
__________
The mantra in Sanskrit means “the words that come from your heart (soul)”.
Mantras performed in this concert bring together the wisdom of Buddha, Oso and Sri Sri Ravi Shankar. This music will plonge you in a state of comfort, will make you feel relaxed and energized in the same time, leading you to your inner source of positive energy. A jew’s harp, tar, standing bell, Karabakh kamancha and other ethnic musical instruments will add special pleasure to this harmony. Most pieces will be performed for the first time, and will help you to enjoy live music and meditation.

Yogaddin started to the musical path with classical music as violinist, and then tried himself in jazz and other genres. Together with his friends – Elvin Ismayilli, Bakhram Mursaliyev and Samir Faradzhov – Said is performing spiritual music.

May 24, 7 pm
YARAT Center
Free admission