“ADLAR” isimli yeni sərgi

0
618

Bakı Fotoqrafiya Evi sizi “ADLAR” isimli yeni sərginin açılışı mərasiminə dəvət edir. Sərgidə Azərbaycan fotoqrafiya sənətində iz qoyan 19 müəllifin əl işləri təqdim ediləcək. Onlar bizim müasirlərimiz olan şəxslərdir – peşəkarlar və həvəskarlar… Onlar fotoşəklin – zamanın və məkanın zərrəsindən yola çıxaraq öz hiss və düşüncələrini – sevinc və kədəri, məyusluq və sevgini, ətraf mühitə qarşı münasibəti fotoqrafiya vasitəsilə əks etdirirlər.

Sərginin kuratoru fotoqraf Sənan Ələsgərovdur
Sərgi iştirakçıları:
İLQAR İLYASOV
MAYA BAĞIROVA
EVA ƏBİLOVA
ELDAR ƏKBƏROV
LEYLA GÜLƏLİYEVA
EMİL AĞAYEV
LEYLİ ƏLƏKBƏROVA
ƏLİ RZA
ARZU Turanqi
FƏRİDƏ MƏDƏTOVA
İLKİN YAQUBOV
EMİL XƏLİLOV
RAMİNƏ SƏADƏTXAN
SERQEY XRUSTALYOV
VİKTORİYA MELNİK
ZAUR MİRZƏYEV
NANA Rəhimova
Səbinə Haqverdi
ZAMİN CƏFƏROV

Tədbirin açılış mərasimi 21 may 2019-cu il tarixində saat 19:30-da baş tutacaq.
Ünvan: Böyük Qala küçəsi, 42

Бакинский Дом Фотографии приглашает вас на открытие фотовыставки “ADLAR”. На выставке представлены 19 авторов. Эта выставка об именах в фотографии Азербайджана. О наших современниках – профессионалах и любителях, о людях, выражающих в фотографии свои мысли и чувства, радость и грусть, сожаления и любовь, своё отношение к окружающему миру через маленький отрезок времени и места – через фотографию.

Куратор выставки Санан Алескеров.
Участники выставки:
Ильгар Ильясов
Мая Багирова
Ева Абилова
Эльдар Акперов
Лейла Гюльалиева
Эмиль Агаев
Лейли Алекперова
Али Рза
Арзу Туранги
Фарида Мадатова
Илькин Ягубов
Эмиль Халилов
Рамина Саадатхан
Сергей Хрусталев
Виктория Мельник
Заур Мирзоев
Нана Рахимова
Сабина Хагверди
Замин Джафаров

Открытие выставки состоится 21 мая 2019 в 19:30.
Адрес: Бёюк Гала 42.