Rəssamın gözü ilə: Fərhad Xəlilov

0
989

Mayın 30-u “Rəssamın gözü ilə” layihəsi çərçivəsində Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri, Xalq rəssamı Fərhad Xəlilovla görüş keçiriləcəkdir. Azərbaycanın avanqard rəssamı Əşrəf Murada həsr olunmuş tədbirdə Fərhad Xəlilov sənətçi ilə bağlı olan xatirələrini, onun fərdi yaradıcılıq axtarışları, texnikası və o dövrə aid olan bədii proseslər haqqında fikirlərini bölüşəcəkdir. Tədbir iştirakçıları həmçinin muzeydə təqdim olunan Əşrəf Muradın “Sevgi və etiraz” adlı restrospektiv sərgisi ilə də tanış ola biləcəklər.

Xalq rəssamı Fərhad Xəlilov (d. 1946) – ilk peşə təhsilini 1961-1966 illərdə Əzim Əzimzadə adına Rəssamlıq məktəbində almışdır. Sonra o, 1966-1968-ci illərdə S.Stroqanov adına Rəssamlıq məktəbində, 1969-1975-ci illərdə isə Moskva Poliqrafiya İnstitutunda öz təhsilini davam etdirmişdir. Fərhad Xəlilovun yaradıcılığında Abşeron motivləri əhəmiyyətli yer tutur. Çimərliklər və Abşeron peyzajları, həmçinin Abşeron yarımadasının yaşayış məntəqələri – Nardaran, Buzovna, Zuğulba, Maştağa, Mərdəkan və başqaları buna misal ola bilər. Rəssamın əsərləri dəfələrlə keçmiş SSRİ respublikalarında, bir çox Avropada ölkələrində və ABŞ-da nümayiş etdirilmişdir.
1987-ci ildən Fərhad Xəlilov Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədridir. Azərbaycanın Xalq rəssamı Fərhad Xəlilov Azərbaycan incəsənətinin inkişafında göstərdiyi xidmətlərə görə “Şöhrət” və “Şərəf” ordenləri ilə təltif olunub.

Tədbir rus dilində keçiriləcək

30 may, saat 19:00
XX-XXI əsrlər Azərbaycan Rəngkarlığı Muzeyi (YARAT Mərkəzinin yanı)
Giriş sərbəstdir
Əlaqə nömrəsi: +99412 505 7718; +99450 251 41 15

_________
30-го мая в 19:00 в рамках проекта «Глазами художника» в Музее Живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков состоится встреча с народным художником Азербайджана, председателем Союза художников Азербайджана Фархадом Халиловым. На мероприятии, посвященному азербайджанскому художнику-авангардисту Ашрафу Мураду, Фархад Халилов поделится своими воспоминаниями о художнике, расскажет о его творческом поиске, технике и художественных процессах того периода. Участники мероприятия также смогут познакомиться с ретроспективной выставкой Ашрафа Мурада «Любовь и протест», представленной в музее.

Фархад Халилов (1946 г.) в 1961-1966 годах учился в художественном училище имени Азима Азимзаде. Далее он продолжил своё образование в Москве в Строгановском училище и в 1969-1975 годах в Московском полиграфическом институте. В творчестве Фархада Халилова значимое место занимают Апшеронские мотивы — пляжи и виды Апшерона, а также населённые пункты Апшеронского полуострова, такие как Нардаран, Бузовна, Загульба, Маштага, Мардакан и другие. Работы художника неоднократно выставлялись как в странах бывшего СССР, в том числе и в Третьяковской галерее, так и в Европе и в США. С 1987 года Фархад Халилов был избран председателем Союза художников Азербайджана. Народный художник Азербайджана Фархад Халилов был награждён орденом «Славы» за заслуги в развитии азербайджанского искусства.

Мероприятие будет проводиться на русском языке

30 мая, 19:00
Музей Живописи Азербайджана XX-XXI веков (рядом с Центром YARAT)
Вход свободный
Контактный телефон: +99412 505 7718; +99450 251 41 15

_________
Within the scope of the “Through the Artist’s Eyes” project a meeting with the People’s Artist of Azerbaijan, Chairman of the Union of Artists of Azerbaijan Farhad Khalilov will be held at the The Museum of Azerbaijani Painting of the XX-XXI Centuries. At the event dedicated to the Azerbaijani avant-garde artist Ashraf Murad, Farhad Khalilov will share his memories of the artist, tell about his creative search, techniques and artistic processes of that period. Participants of the event will also be able to get acquainted with Ashraf Murad’s retrospective exhibition “Love and Protest”, presented in the museum.

Farhad Khalilov (b. 1946) In 1961-1966, he studied at art school named after Azim Azimzade. Later he continued his education in Moscow at Stroganov State University and in 1969-1975 at Moscow State Institute of Polygraphy. Absheron motifs – beaches and views of Absheron, also population aggregates of Absheron peninsula, such as Nardaran, Buzovna, Zagulba, Maştağa, Mardakan and others take an important place in creativity of Farhad Khalilov. The artist’s works had been exhibited in countries of the USSR, also at the State Tretyakov Gallery, in Europe and USA. In 1987, Farhad Khalilov was chosen the chairman of the Union of Artists of Azerbaijan. He is at the head of this union up till now. In 2006, People’s Artist of Azerbaijan Farhad Khalilov was conferred the “Shohrat” Order for his merits in development of Azerbaijani art.

The event will be held in Russian

May 30, 7 pm
Museum of Azerbaijani Painting of the XX-XXI Centuries (near YARAT Centre)
Admission is free
Contact number: +99412 505 7718; +99450 251 41 15