Nofəl Şahlaroğlu – şeir axşamı

0

YARAT Müasir İncəsənət Məkanı ARTIM Layihə Məkanında nümayiş olan “Dadaş Adna: Love me” sərgisinin paralel proqramı çərçivəsində aktyor Nofəl Şahlaroğlunun ifasında Dadaş Adnanın şeir yaradıcılığını təqdim edir.

9 iyul, saat 19:00
ARTIM Layihə Məkanı (İçərişəhər, Kiçik Qala küç., 5)
Giriş sərbəstdir

ARTIM Layihə Məkanında “Dadaş Adna: Love me” sərgisi çərçivəsində, Adnanın yaxın dostu olmuş aktyor Nofəl Şahlaroğlu ilə şeir axşamı keçiriləcək. Tədbir ərzində N.Şahlaroğlu müəllifin seçmə şeirlərini oxuyacaq, daha sonra isə onların auditoriya ilə müzakirəsini aparacaq.

Dadaş Adnanın şeirləri sərbəst vəzndə yazılıb. Azərbaycan və türk dillərində qələmə aldığı şeirlərində Dadaş gündəlik həyat situasiyalarından, düşüncə və hisslərinindən danışır. Bununla yanaşı şeirlərinin məzmununda müəllifin subyektiv fəlsəfi mövqeyi və sualları yer alır. Adnanın bütün yaradıclığında olduğu kimi, şeirlərində də sevgi hissi yüksəkdir.

“Dadaş Adna: Love me” sərgisi Dadaş Adnanın yaradıcılığının tam spektrini əhatə edərək – fotoqrafiya, video, plakat, şeir və rəsmlərini bir araya gətirir. Çoxlarının onu sosial şəbəkələr vasitəsilə tanımasını nəzərə alaraq, sənətkarın şəxsi həyatı çoxları üçün sirr olaraq qalıb. Əsasən çəkdiyi fotoşəkillər və yazdığı şeirləri ilə tanınan Adnanın həyat və bütün yaradıcılığı sevgi hissi ilə zəngindir. “Love me” – onun bu dünyaya olan ismarıcı, çağırışı və ən əsas gözləntisi olaraq, sərginin əsas məğzini təşkil edir.

ARTIM haqqında
Təsis olunduğu 2015-ci ildən etibarən ARTIM (yəni “tərəqqi”) azərbaycanlı incəsənət peşəkarlarının və YARAT Rezidentura Proqramından olan beynəlxalqsəviyyəli rəssamların eksperimental təcrübələrini və yeni işlərini nümayiş etdirir. Bakıda İçərişəhərdə yerləşən bu məkanda çoxsaylı kiçikmiqyaslı layihələr nümayiş etdirilməklə yanaşı, yeni ideyalar və əsərlər yaratmaq üçün gənc rəssamların seminarlar və gündəlik studiya təcrübələrinə qatılmasına imkan verən proqram – ARTIM Lab layihəsi təşkil edilmişdir; ikinci məkanın açılması ilə bu təşəbbüslərin daha geniş miqyasda davam etdirmək imkanımızın yaranmasını bildirməkdən böyük qürur hissi duyuruq.

Ünvan: ARTIM Layihə Məkanı (İçərişəhər, Kiçik Qala küç., 5)
İş saatları: Çərşənbə axşamı – Bazar, 12:00 – 20:00
Ətraflı məlumat üçün: www.yarat.az; 0125051414

_______
Пространство Современного Искусства YARAT представляет поэтический вечер Дадаша Адна в исполнении актёра Нофяля Шахлароглы, которое проводится в рамках параллельной программы выставки “Dadaş Adna: Love me”.

9 июля, 19:00
Проектное Пространство ARTIM (Ичеришехер, ул. Кичик Гала, 5)
Вход свободный

В рамках выставки “Dadaş Adna: Love me” в Проектном Пространстве ARTIM будет проведен поэтический вечер с близким другом Дадаша Адна, актером Нофяром Шахлароглы. Во время мероприятия Н. Шахлароглы будет читать подборку стихов автора, за которым последует обсуждение с аудиторией.

Стихи Дадаша Адна написаны белым стихом. В своих стихах, написанных на азербайджанском и турецком языках, он рассказывает о своих повседневных ситуациях, чувствах и мыслях. Помимо этого, содержание стихов охватывает субъективное философское отношение и вопросы автора. Как и во всем творчестве Адна, чувство любви сильно выражено также в его поэзии.
Выставка “Дадаш Адна: Love me”, охватывает весь спектр творческой деятельности Дадаша Адна – фотография, видео, плакат, стихи и рисунки представлены в едином выставочном пространстве. Поскольку многие знают его через социальные сети, личная жизнь мастера так и остается тайной для публики. Известный прежде всего своими фотографиями и стихами, жизнь и все творчество Дадаша Адна наделены большой любовью. “Love me” – это призыв, послание и его самое главное ожидание от мира.

Про ARTIM
С момента создания в 2015 году ARTIM (переводится с азербайджанского языка как “прогресс”) посвящен демонстрации экспериментов и новых работ начинающих художников – как местных, так и иностранных – из программы резидентуры YARAT. На существующей площадке в Старом городе проводится множество мелких проектов; кроме того, на ней располагается АRTIM Lab – программа, благодаря которой молодые артисты могут принять участие в семинарах и ежедневных студиях, создавая новые идеи и работы; открывая новую площадку, мы с гордостью сообщаем, что эти инициативы будут реализовываться в еще более широком масштабе.

Адрес: Проектное Пространство ARTIM, Ичеришехер, ул. Кичик Гала, 5
Режим работы: Вторник – Воскресенье, 12:00 – 20:00
Дополнительная информация: www.yarat.az; 0125051414

_______
YARAT Contemporary Art Space features Dadash Adna’s poetic oeuvre performed by actor Nofal Shahlaroghlu within the framework of the parallel program of “Dadash Adna: Love me” exhibition in ARTIM Project Space.

Date: July 9, 7 p.m
Address: ARTIM Project Space (Icherisheher, Kichik Qala str., 5)
Free admission

The poetic night together with a close friend of Dadash Adna, actor Nofal Shahlaroghlu will be hosted within the framework of the exhibition “Dadash Adna: Love me” in ARTIM Project Space. During the event, N. Shalaroghlu will read the selection of the author’s poems, and later hold the discussion on the poems with the audience.

Dadash Adna’s poems were written in the free verse. In his poems, which were written in both Azeri and Turkish, he speaks about his daily-basis situations, feelings and thoughts. Beyond that, the author’s philosophical attitude and questions are reflected in the poems’ content. As in his all works, the feeling of love is also strongly expressed in poetry.

Love Me covers the full spectrum of Dadash Adna’s body of work, bringing together his photography, video, poster, poetry and paintings. Considering that many have recognized him through social networks, the artist’s life has remained a mystery for too many. Adna’s life and oeuvre, primarily known by his photography and poems, are endowed with love. “Love Me” forms the exhibition’s core point standing out as a message, calling and the biggest expectation from the world.

About ARTIM
Since its establishment in 2015, ARTIM (meaning ‘progress’ in Azerbaijani) has been devoted to showing experimental practices and new work by emerging Azeri art professionals and international artists from YARAT’s residency programme. Based in Baku’s Old City, the existing space has featured multiple small-scale projects alongside hosting ARTIM Lab, a programme enabling young artists to engage in workshops and daily studio practice to generate new ideas and works; with the opening of the second space, we are excited that these initiatives can now continue on a wider scale.

Address: ARTIM Project Space (Icherisheher, 5 Kichik Qala)
Working hours: Tuesday – Sunday, 12 pm – 8 pm
For more information: www.yarat.az; 0125051414