“Multiperspektivdə” qrup sərgisi

0
322
YARAT Müasir İncəsənət Məkanı, 17 rəssamın – Setenay Alpsoy, Selçuk Artut, Vahap Avşar, Osman Bozkurt, İpek Duben, Işıl Eğrikavuk və Jozef E. Amado, Nezaket Ekici, Cevdet Erek, Ahmet Rüstem Ekici və Hakan Sorar, Özlem Günyol və Mustafa Kunt, Hakan Gürsoytrak, Ali Kazma, Serhat Kiraz və Seyhun Topuz – yeni yaradılmış, həmçinin ən son illərin əsərlərindən ibarət “Multiperspektivdə” adlı yeni qrup sərgisini elan edir.
Açılış: 1 dekabr, 19:00
Məkan: YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzi
Sərginin müddəti: 1 dekabr – 30 aprel 2023-cü il
“Sosioloqlar gözlərini yerdən qaldırmalıdırlar” Martin Parker
Bu gün sürətli urbanizasiyanı yaşayan dünyaya vertikal baxmaq nə məna kəsb edir? Yerin vertikal quruluşunu necə anlamaq olar? Son zamanlara qədər bizim dünyəvi biliklərimizdə üfüqi perspektiv üstünlük təşkil edirdi, ona görə də coğrafiya düz səthi xəritələrdə göstərilirdi. Geosiyasət anlayışı xəritələr və qlobuslar üzərində təşkil edilmiş ənənəvi milli dövlətlərə aiddir.
Müasir milli dövlətləri, coğrafi və geosiyasi elmləri formalaşdırmaq üçün xətti perspektiv zəruri idi. Coğrafiya və geosiyasət dövlətlərin üfüqi dünyagörüşündə regional güc və ərazi uğrunda necə mübarizə apardıqlarını izah edirdi. Belə bir perspektiv dünyanın üçölçülü quruluşunu nəzərə almır. İncəsənət, memarlıq və geologiyada bununla bağlı müzakirələr aparılsa da, gündəmdə hələ də xətti perspektiv mövzusu üstünlük təşkil edir.
İngilis coğrafiyaşünası Dorin Massi 1994-cü ildə yazırdı ki, “xəritədə sərhədlər yerləri müəyyən etmir”. Əslində, onlar “sosial münasibətlərdə və şəbəkələrin anlamasında ifadə olunan məqamlardır”. Çağımızda bu münasibətlərin əksəriyyəti kiçik yerlərdən keçir. “Multiperspektivdə” isə onların dünya miqyasında bir-biri ilə qarşılıqlı və vertikal şəkildə təşkil olunmuş əlaqələrinə əla nümunədir. Sərgi insan təcrübəsi ilə sıx şəkildə üst-üstə düşən material və coğrafi baxımından multiperspektiv formaları araşdırır. Vertikal və digər məkan metaforaları ünsiyyəti yenidən qurub yaratmaq üçün işləyir; vertikal birbaşa sosial həyatın fiziki təcrübəsindən irəli gəlir və insanların sosial və siyasi dünyanı necə qavramasına və formalaşmasına fəal təsir göstərir.
Konseptual olaraq, sərgi sürətlə urbanizasiyalaşan dünyamızın siyasi, sosial və şəhər mübarizəsini belə çoxölçülü və tənqidi perspektivdən təqdim edir. Sərgi bütün hadisə, mühit və dünyaları təsvir etmək, təcrübədən keçirmək və təhlil etmək, habelə bunun necə baş verdiyini problem kimi vurğulamaq üçün vertikal metaforalardan istifadə edir. Biz buna nail olduqda, bu, şəhərə, siyasətə, həyata və coğrafiyaya tənqidi, vertikal və həqiqətən də hərtərəfli baxışlarımızı inkişaf etdirərək “dünyanı yenidən görməyə” imkan verəcək.
Bu müxtəlif aspektlər və onlar arasındakı təzadlar, daha sonra film nümayişi, panel müzakirələri və mühazirələrdən ibarət geniş ictimai proqramda müzakirə olunacaq.
Sərginin kuratoru Fırat Arapoğludur
Kurator və rəssamlar haqqında daha ətraflı məlumat üçün: https://www.yarat.az/
Sərginin iş günləri: Çərşənbə axşamı – Bazar, 12:00 – 20:00
Giriş ödənişsizdir
Media və şəkil sorğuları üçün əlaqə:
Hökümə Kərimova
T.: +994 50 207 8007
E.: [email protected]
YARAT Contemporary Art Space is pleased to announce a new group exhibition titled “In a Multiple-Perspective” presenting newly commissioned as well as recent works of 17 artists: Setenay Alpsoy, Selçuk Artut, Vahap Avşar, Osman Bozkurt, İpek Duben, Işıl Eğrikavuk & Jozef E. Amado, Nezaket Ekici, Cevdet Erek, Ahmet Rüstem Ekici & Hakan Sorar, Özlem Günyol & Mustafa Kunt, Hakan Gürsoytrak, Ali Kazma, Serhat Kiraz and Seyhun Topuz.
Opening: December 1, 7 pm
Venue: YARAT Contemporary Art Centre
Exhibition duration: December 1 – April 30, 2023
“Social scientists should take their eyes off the ground.” Martin Parker
What does it mean to look vertically at the rapidly urbanizing world today? How can the verticality of the earth be understood? Until recently, the horizontal perspective dominated our world knowledge, so geography was visualized on flat maps. The concept of geopolitics refers to the traditional nation-state organized on maps and globes.
The linear perspective was necessary for formulating modern nation-states and the geographical and geopolitical sciences. Geography and geopolitics explained how states fought for regional power and territory in a horizontal worldview. Such a perspective ignores the three-dimensionality of the world. Whereas there are discussions about this in art, architecture, and geology, a linear perspective still dominates the conversation.
British geographer Doreen Massey wrote in 1994 that “borders do not define places on a map”. Instead, they are “moments articulated in social relations and understanding networks.” Most of these relationships in our age go through small places. “In a Multiple-Perspective” is an excellent example of their interconnected relationships worldwide and their vertically organized relationships to such points. The exhibition will explore material and geographical multiperspective forms that strongly overlap with the human experience. Vertical and other spatial metaphors work to construct and recreate sociability; the vertical derives directly from the physical experience of social life and actively influences how people perceive and shape the social and political world.
Conceptually, the exhibition suggests that the political, social, and urban struggles of our rapidly urbanizing world can only be understood through such a multidimensional and critical perspective. The exhibition uses vertical metaphors to describe, experience, and analyze all events, environments, and worlds and problematize how this happens. When we achieve this, it will enable us to “see the world again” by developing our own critical, vertical, and indeed entirely voluminous views of city, politics, life, and geography.
These various aspects and the tensions between them will also be further addressed in an extensive public program of film screenings, panel discussions and lectures.
The exhibition is curated by Fırat Arapoğlu
For more information about the curator and artists please visit https://www.yarat.az/
Exhibition opens: Tuesday through Sunday, 12:00 – 20:00
Admission is free
For media and image inquiries please contact:
Hokuma Karimova
T.: +994 50 207 8007
E.: [email protected]
Пространство современного искусства YARAT представляет новую групповую выставку “В мультиперспективе” из новых и недавних работ 17 художников: Сетенай Алпсой (Setenay Alpsoy), Сельчук Артут (Selçuk Artut), Вахап Авшар (Vahap Avşar), Осман Бозкурт (Osman Bozkurt), Ипек Дубен (Ipek Duben), Ишыл Эгрикавук (Işıl Eğrikavuk) и Йозеф Э. Амадо, Незакет Экиджи (Nezaket Ekici), Джевдет Эрек (Cevdet Erek), Ахмет Рустем Экиджи (Ahmet Rüstem Ekici) и Хакан Сорар (Hakan Sorar), Озлем Гюнйол (Özlem Günyol) и Мустафа Кунт (Mustafa Kunt), Хакан Гюрсойтрак (Hakan Gürsoytrak), Али Казма (Ali Kazma), Серхат Кираз (Serhat Kiraz) и Сейхун Топуз (Seyhun Topuz).
Открытие: 1 декабря, 19:00
Место проведения: Центр современного искусства YARAT
Сроки проведения выставки: с 1 декабря по 30 апреля 2023 г.
“Обществоведам следует оторвать взгляд от земли”. Мартин Паркер
Что в быстро урбанизирующемся мире сегодняшнего дня означает “выглядеть вертикально”? Как можно понять вертикальность земли? До недавних пор в нашем восприятии мира доминировала горизонтальная перспектива, находившая свое отражение в плоских географических картах.
Концепция геополитики отсылает нас к традиционной структуре организации национальных государств на картах и глобусах. Линейная перспектива была необходима для формулирования принципа современных национальных государств, ровно как и для создания основы географических и геополитических наук, которые объясняют борьбу стран за региональное влияние и территории через призму горизонтального видения мира. Но такая перспектива не учитывает трехмерное строение мира. Хотя данный вопрос уже является темой обсуждения в искусстве, архитектуре и геологии, линейная перспектива так и остается доминирующей концепцией.
Британский географ Дорн Месси писал в 1994 году, что “границы не определяют места на карте”. Напротив, по его мнению, они представляют собой “моменты, выраженные в социальных отношениях и понимании их взаимосвязей”. В наше время линии многих отношений проходят через небольшие места: выставка “В многоплановой перспективе” представляет собой великолепный пример взаимосвязанных отношений по всему миру, а также их вертикально организованных связей. В рамках выставки изучаются материальные и географические многоракурсные формы, которые тесно переплетаются с человеческим опытом. Вертикальные и другие пространственные метафоры служат построению и воссозданию общественности: вертикальный аспект проистекает напрямую из физического опыта социальной жизни и оказывает активное влияние на восприятие и формирование социального и политического мира самими людьми.
На концептуальном уровне выставка подразумевает, что понимание политической, социальной и городской борьбы в нашем быстро урбанизирующемся мире может прийти только через такую многомерную критическую перспективу. Она использует вертикальные метафоры для описания, проживания и анализа событий, среды и миров, равно как и для анализа происходящих процессов. В итоге мы можем “увидеть мир другими глазами” благодаря развитию критического вертикального – можно сказать, по-настоящему объемного – восприятия городов, политики, жизни и географии.
Эти аспекты и отношения между ними будут далее рассмотрены в рамках обширной программы, включающей показ фильмов, панельные обсуждения и лекции.
Куратором выставки выступает Фырат Арапоглу
Для дополнительной информации о кураторе и художниках пройдите по ссылке: https://www.yarat.az/
Выставка работает: со вторника по воскресенье, с 12:00 до 20:00
Вход бесплатный
По вопросам медиа и изображений:
Хокума Керимова
Tел.: +994 50 207 8007
E.: [email protected]